Etický kodex

Etický kodex
skupiny

Etický kodex konsolidované báze CREDITAS B.V.

1.1        Účel 

Tento Etický kodex konsolidované báze CREDITAS B.V. (dále jen „Etický kodex“ a „Konsolidovaná báze“), která je tvořena vybranými právnickými osobami v rámci finanční holdingové osoby CREDITAS B.V. dle příslušných obezřetnostních kritérií, vychází z etického kodexu České bankovní asociace a z hodnot, které považují subjekty konsolidované báze ve skupině finanční holdingové osoby CREDITAS B.V. za etické, správné a důležité. Je závazný jak pro subjekty Konsolidované báze, tak pro všechny jejich zaměstnance a pracovníky bez výjimky, přičemž všichni tito zaměstnanci a pracovníci mají povinnost se s tímto Etickým kodexem při nástupu do pracovního poměru seznámit a jeho jednotlivými ustanoveními se řídit.

1.2        Obecné zásady

(1) Vlastní pověst a důvěru všech zainteresovaných skupin považujeme za nejdůležitější zdroj rozvoje Konsolidované báze, se kterým disponujeme.  Jsme si vědomi svých závazků vůči společnosti, státu, dohledovým orgánům, obchodním partnerům, klientům, pracovníkům, dodavatelům a konkurentům.

(2) Respektujeme hodnoty svobodné demokratické společnosti, rovnost šancí jednotlivců a podnikatelských subjektů, základní lidská práva a práva menšin. V rámci své působnosti se snažíme být „dobrým partnerem“ ve společenských záležitostech, kde sloužíme nabídkou kvalitních a prospěšných peněžních produktů a služeb, poskytováním dobrých pracovních příležitostí a podmínek, neomezováním pracovníků při jejich aktivní účasti na záležitostech veřejných a občanských.

(3) Jsme si vědomi, že podnikatelské úspěchy Konsolidované báze jsou výsledkem zájmu klientů o její nabídku peněžních produktů a služeb. Čestnost, otevřenost a vstřícnost vůči klientům považujeme za předpoklad vzájemně prospěšného trvalého vztahu.

(4) Zachováváme důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržujeme povinnost mlčenlivosti. To zahrnuje též zásadu nezveřejňování či nesdělování údajů o účtech klientů, jejich názvů, jmen či adres jakékoli třetí straně. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy jsme povinni údaje poskytnout na základě zákona, či v zájmu ochrany a bezpečnosti finančních transakcí, a případy, kdy se poskytnutí údajů děje na žádost nebo se souhlasem klienta. Osobní údaje o klientovi zpracováváme v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

(5) Obezřetně přistupujeme k peněžním vkladům, u kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý. Postupujeme tak, abychom čelili snahám o zakrytí nekalého původu peněz. Obezřetně přistupujeme ke klientům, kteří vybírají své vklady v nepřiměřeně krátkém časovém odstupu od jejich uložení, zvláště jde-li o opakovaný jev a naznačují-li další okolnosti, že se může jednat o snahu zakrývat původ peněz.

(6) Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti uvádíme pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčujeme důležité skutečnosti a nenabízíme výhody, které nemůžeme zaručit. Dodržujeme principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

(7) Veškeré transakce a operace se subjekty, které jsou součástí finanční holdingové osoby CREDITAS B.V. a/nebo jsou zahrnovány do obezřetnostní Konsolidované báze, uskutečňujeme v rámci běžné činnosti a za obdobných podmínek a ve srovnatelných transakcích jako se třetími stranami. Expozice a jiné důsledky, které z těchto operací plynou pro nás také nesmí představovat vyšší než běžné riziko ani vykazovat jiné nepříznivé rysy. Veškeré tyto transakce jsou předmětem příslušných vnitřních kontrol (autorizace a schvalování), jsou adekvátně dokládány a umožňují nezávislé přezkoumání. Touto zásadou nejsou dotčeny ostatní náležitosti, kterými se řídí transakce a vztahy osob se zvláštním vztahem k osobám konsolidované báze.

(8) Netolerujeme žádnou formu přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody (pobídky) jakéhokoli druhu, bez ohledu na to, zda osoba nabízející nebo požadující takovou výhodu pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru. Případné přijímání či nabízení drobných dárků v obvyklých situacích (propagační předměty apod.), přičemž takovým dárkem nesmí být za žádných okolností finanční hotovost, nemůže žádným způsobem ovlivnit naše rozhodování.

(9) Vztah k pracovníkům zakládáme na úctě k důstojnosti každého člověka, vzájemném respektu a tolerantnosti pracovníků. Netolerujeme sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování. Z jakéhokoli dehonestujícího jednání budou vyvozeny odpovídající pracovněprávní důsledky.

(10) Přijímáme pracovníky a zajišťujeme jejich kariérní postup na základě odborné způsobilosti bez rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, stav či nezpůsobilost, která nesouvisí s výkonem pracovních činností.

(11) Jsme si vědomi, že efektivita a výkonnost Konsolidované báze závisí na schopnostech a angažovanosti všech pracovníků. Zajištění podporujících pracovních podmínek, příjemného a kooperujícího pracovního prostředí je pro nás prioritou.

(12) Záleží nám na zdraví našich pracovníků, dbáme o prevenci a podporujeme zdravý životní styl.

1.3        Vztahy pracovníků ke Konsolidované bázi

(1) Vykonáváme svá oprávnění a plníme své povinnosti plynoucí z postavení nebo funkce v Konsolidované bázi čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu Konsolidované báze.

(2) Uplatňujeme svůj osobní vliv v rámci Konsolidované báze prostřednictvím svých odborných znalostí, příkladného pracovního úsilí, podporou a prosazováním tvořivosti, optimismu, výkonnosti, odpovědnosti, čestnosti a tolerantnosti.

(3) Dbáme o prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace. Svoji kvalifikaci, schopnosti a pracovní potenciál plně využíváme v zájmu Konsolidované báze.

(4) Nevyužíváme žádné informace získané při provádění činností Konsolidované báze pro osobní zisk nebo jiný účel, než pro který byly určeny, a zachováváme přísnou mlčenlivost o záležitostech Konsolidované báze, a o záležitostech klientů, o nichž se dozvíme při výkonu své činnosti.

(5) Nikdy nesmíme využít svého postavení k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoli, především od obchodních partnerů a od konkurentů. Rovněž nesmíme svého postavení využít k nabízení obdobných výhod. Dbáme na to, aby naše vlastní zájmy nebyly ve střetu s povinnostmi, které máme vůči subjektu Konsolidované báze, u nějž jsme zaměstnáni, ani vůči jeho klientům nebo vůči Konsolidované bázi jako takové, a jsme povinni bez zbytečného prodlení uvědomit své nadřízené o všech okolnostech, které se týkají našich osob a o nichž víme nebo se domníváme, že by k takovému střetu zájmů vést mohly, např. ve spojení s dary, pozvánkami, obchody nebo transakcemi s finančními instrumenty a ve spojitosti s korupcí, podvody nebo zneužitím trhu.

(6) Ve veřejném vystupování (to znamená např. pro publikační činnosti, při poskytování údajů sdělovacím prostředkům a podobně) dbáme zájmů Konsolidované báze a její obchodní politiky. Informace o vnitřních záležitostech Konsolidované báze, o jejích záměrech a strategii poskytujeme pouze po schválení vedením Konsolidované báze či dotčeného subjektu Konsolidované báze, event. po schválení tiskovým mluvčím, příp. jeho prostřednictvím.

(7) Při osobních prezentacích na sociálních sítích komunikujeme své osobní názory a postoje tak, aby nebyly prezentovány jako názory, postoje a hodnoty Konsolidované báze. Jsme si vědomi, že při své osobní prezentaci můžeme být ztotožňováni s Konsolidovanou bází v rámci role, kterou v ní zastáváme.

(8) Své osobní a rodinné záležitosti spravujeme tak, abychom nepoškodili pověst Konsolidované báze, v níž jsme zaměstnáni, či nezavdali podněty k nedůvěře.

1.4        Vztahy mezi pracovníky Konsolidované báze a klienty

(1) Uplatňujeme zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání vedeme slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování plynoucího z osobních motivů. Nesnažíme se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.

(2) Klientům poskytujeme služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

(3) Vždy posuzujeme vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízíme službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. I při uplatňování zásady „poznej svého klienta“ postupujeme tak, aby nepřiměřeně nenarušovala klientovo právo na soukromí a neporušila právo na ochranu osobnosti.

(4) Klientům poskytujeme ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

(5) Klientům poskytujeme dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu
ke klientovi, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytujeme klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informujeme o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

(6) Seznamujeme klienta s možností podat podnět nebo stížnost v souladu s postupem uplatňovaným v Konsolidované bázi pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti.

(7) Jsme na jednání s klienty řádně připraveni a své chování i oblékání volíme vhodně k vykonávané činnosti. Pro jednání s klienty není přípustné sportovní a neformální oblečení. Dbáme na svůj vzhled a čistotu tak, abychom řádně reprezentovali Konsolidovanou bázi.

1.5        Oznamování porušení Etického kodexu

Jakékoli porušení či podezření na porušení Etického kodexu může nahlásit kterýkoli pracovník buď listinným způsobem nebo elektronickou cestou, přičemž u obou těchto způsobů je zaručena možnost využití anonymní formy podání.

1.6        Podněty k Etickému kodexu

Podněty k Etickému kodexu můžete Vy i zaměstnanci poslat některým z následujících způsobů:

Každým podnětem se Konsolidovaná báze podrobně zabývá. 

1.7        Závěrečná ustanovení

Všichni pracovníci jsou ohledně obsahu Etického kodexu a jeho hodnot pravidelně proškolováni, přesto se každý z nich může kdykoli na cokoli k Etickému kodexu zeptat. Všechny otázky týkající se Etického kodexu a etických pravidel je připraveno řešit Personální oddělení ve spolupráci s Oddělením compliance.

Tento Etický kodex je platný od 04.08.2022 a účinný od 04.08.2022.