PROHLÁŠENÍ SPRÁVNÍ RADY

Níže uvedená předsedkyně správní rady společnosti UNICAPITAL Invest VI a.s. prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí podává účetní závěrka, vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů, věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření společnosti UNICAPITAL Invest VI a.s. Výroční finanční zpráva, podle zákona upravujícího účetnictví, obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků společnosti UNICAPITAL Invest VI a.s. spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí.

V Praze dne 3. května 2023

El. podpis A. Sikorová

JUDr. Alena Sikorová

předseda správní rady

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena 27. srpna 2021. Během rozhodného období bylo hlavní činností Společnosti emitování dluhopisů a půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině UNICAPITAL (tj. mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž má mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl), dále také jako „Skupina“.

V následujícím období bude Společnost nabízet k prodeji dříve emitované zaknihované dluhopisy a získané finanční prostředky poskytovat ostatním společnostem ve Skupině formou čerpání již existujících úvěrových rámců, příp. nových úvěrů.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI

Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. prakticky neprovádí vlastní podnikatelskou činnost. Provozuje činnost vedoucí k financování Skupiny. Bližší popis podnikatelské činnosti je obsažen ve Zprávě o vztazích za rok 2022 a v následující části EKONOMIKA, MAJETEK.

Společnost jako účelově založená společnost pro emisi dluhopisů je závislá na ostatních společnostech
ve Skupině, a to zejména formou poskytování úvěrů či zápůjček z prostředků získaných z emitovaných dluhopisů a inkasováním jistiny a úroků z těchto úvěrů či zápůjček.

ZMĚNA VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH

Dne 27. srpna 2021 byla jmenována do funkce předsedy správní rady JUDr. Alena Sikorová, která je předsedou správní rady i k 31. prosinci 2022.

EKONOMIKA, MAJETEK

V roce 2022 hospodařila společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. se ztrátou na úrovni úplného výsledku za účetní období ve výši 2 258 tis. Kč.

Společnost nevlastní žádný hmotný majetek. Aktivem Společnosti je zejména poskytnutý úvěr mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. Další finanční aktiva Společnosti představují zůstatky na bankovních účtech a pokladní hotovost. Společnost neeviduje žádná finanční aktiva po splatnosti, očekávané znehodnocení finančních aktiv je promítnuto v účetní závěrce Společnosti.

Emise / splacení dluhopisů

V roce 2022 byly emitovány dvě emise zaknihovaných dluhopisů, které jsou vedeny v evidenci Centrálního depozitáře. K datu 1.3.2022 byly emitovány a zapsány na účet vlastníka u Centrálního depozitáře dluhopisy o objemu 800 000 tis. Kč, k datu 18.11.2022 pak byly emitovány a zapsány na účet vlastníka u Centrálního depozitáře dluhopisy o objemu 1 000 000 tis. Kč

Poskytování úvěrů

Finanční zdroje z dluhopisového programu slouží především pro financování akvizic Skupiny. Celková účetní hodnota poskytnutého úvěru, včetně naběhlého příslušenství, k 31. prosinci 2022 je 1 056 489 tis. Kč. Úvěr směřoval do Skupiny. Struktura portfolia poskytnutých úvěrů je uvedena v účetní závěrce v Poznámce 12. Transakce se spřízněnými osobami.

Hlavní činnosti Společnosti a Skupiny

Hlavní činností Společnosti je realizace dluhopisového programu a následné financování dceřiných společností Skupiny formou zápůjček a úvěrů. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině neposkytuje Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. žádné další služby. Hospodaření Společnosti tak podléhá vlivu hospodaření celé Skupiny.

Skupina UNICAPITAL působí v odvětvích energetiky, realitního trhu a zemědělství. Skupina výrazně omezila svoje aktivity v segmentu zdravotnictví. Na počátku druhého čtvrtletí roku 2022 převedla provozování sociálně zdravotnických center, ve kterých byla poskytována péče především osobám s Alzheimerovou chorobou, na třetí stranu. Skupina provozuje pouze jedno takové centrum v České republice a dále jedno na Slovensku. Skupina si ponechala ve vlastnictví budovy, ve kterých byly tyto sociálně zdravotnické služby poskytovány, přičemž tyto pronajímá novému provozovateli sítě alzheimercenter na základě dlouhodobých nájemních smluv. Divestice zmiňovaných center má za následek změnu v rozložení investičního portfolia Skupiny. Segment energetiky zaujímá v portfoliu Skupiny 21,1 %, na segment realit připadá 64,7 %, kdy procentuální navýšení tohoto segmentu je dáno provozováním budov formou nájmu novému provozovateli sítě alzheimercenter, na segment zemědělství připadá 6,3 % a 7,9 % tvoří segment ostatní.

Skupina působí především v konzervativních odvětvích, díky čemuž výrazně nepocítila krizi spojenou s doznívající pandemií covidu-19.

Na konci února 2022 vypukl vojenský konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou. V reakci na něj byly na Rusko a jeho spojence Bělorusko uvaleny ekonomické sankce. V obecné rovině tato situace znemožňuje přímý obchod se sankcemi postiženým Ruskem a Běloruskem a válečným konfliktem postiženou Ukrajinou a nepřímo negativně ovlivňuje i celkovou ekonomickou situaci v Evropě.

Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. ani ostatní společnosti Skupiny nemají žádné obchodní vazby na Ukrajinu, Ruskou federaci, nebo Běloruskou republiku. Dopad válečného konfliktu na společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. a skupinu UNICAPITAL může být maximálně nepřímý, ovlivněný celkovou ekonomickou situací v České republice a ve světě všeobecně.

Skupina soustřeďuje své podnikání (resp. investování) do následujících ekonomických odvětví (resp. segmentů těchto odvětví):

Segment energetiky

Podnikání skupiny UNICAPITAL v segmentu energetiky lze rozdělit do dvou oblastí:

i) distribuce energie – jedná se především o výstavbu a následný provoz tzv. lokálních distribučních soustav (dále jen LDS). LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka a jeho odběrné místo, respektive jeho objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny) připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu, a to k nadřazené distribuční soustavě. LDS zásobují energií množství stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale i rezidenční čtvrti.

ii) výroba energie a tepla – skupina UCED v loňském roce nabyla elektrárnu v Prostějově (UCED Elektrárna Prostějov, s. r. o.), která disponuje špičkovým zdrojem se spalovací turbínou na zemní plyn o výkonu 58 MW. Primárně se zaměřuje na podpůrné služby pro provozovatele české energetické přenosové soustavy – ČEPS. Projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů jsou ve skupině zastoupeny jednou fotovoltaickou elektrárnou na území České republiky. Celkový instalovaný výkon této elektrárny činí 5,79 MW. Skupina dále provozuje 4 kogenerační jednotky o celkovém výkonu 3,25 MW.

Příjmy a výsledky činností společností segmentu energetiky jsou předmětem klimatických a sezónních změn. Spotřeba elektrické energie je do jisté míry závislá na klimatických podmínkách. Obecně je spotřeba elektrické energie a tepla vyšší v zimních měsících. Výkyvy od běžného klimatického cyklu mohou vyústit ve snížení poptávky po elektrické energii a teplu. Spotřeba elektrické energie může být také ovlivněna vlnami sucha a horka. Neočekávané a nepříznivé změny klimatických podmínek mohou vést ke snížení příjmů společností segmentu energetické výroby a distribuce. Vzhledem k uvedenému se skupina intenzivně zabývá novou energetikou – zejména agregací zdrojové základny a alternativním využitím zdrojů pro poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině jsou na společnosti segmentu energetické distribuce eliminovány zejména zaměřením energetické části Skupiny na poskytování služeb výkonové rovnováhy, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Vlastní obchod s komoditou je pouze doplňkovou službou v portfoliu. V dlouhodobém horizontu by s námi odběratelé elektrické energie, mezi kterými mohou být i ti orientovaní na ruský trh, mohli v důsledku války na Ukrajině, uzavřít kontrakty s nižšími odběry přenesené energie. To se potenciálně může projevit v menším zisku do doby, než se takové společnosti nepřeorientují na jiné trhy.

Palivem kogeneračních jednotek a elektrárny v Prostějově je zemní plyn. Trh s ním je ovlivněn skutečností, že Rusko je významným dodavatelem této suroviny. Vzhledem k zaváděné a plánované regulaci na úrovni EU i národních států, panuje zvýšená nejistota ohledně budoucí organizace tohoto trhu. To může vyústit ve vyšší provozní náklady zmíněných zdrojů. Elektrárna v Prostějově je sice vybavena plynovou turbínou, ovšem není zaměřená na výrobu, ale na poskytování podpůrných služeb. Strukturální změny v energetice spojené například s vyšším zapojením obnovitelných zdrojů povedou k vyšším výkyvům v dodávkách elektrické energie, a tím pádem k vyšší poptávce po podpůrných službách. Pouze kogenerační jednotky jsou plně vystavené negativnímu vývoji na trhu s plynem. Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jsou však zvýšené náklady na výrobu tepla přenášeny na koncové odběratele. Cena elektřiny se pak odvíjí právě od ceny závěrné elektrárny, kterou je momentálně elektrárna plynová. Jednotky aktuálně představují minimum produkční kapacity Skupiny. Zároveň svůj obchodní model rozšiřují na poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu.

Rizika spojená s negativním vývojem makroekonomické situace spolu s riziky spojenými s válečným konfliktem na Ukrajině mohou s ohledem na původ a charakter produktivních zdrojů vést k hlubším strukturálním změnám v energetice.

Společnosti segmentu energetické výroby a distribuce by neměly být negativně ovlivněny případnými strukturálními změnami v energetice. Na druhou stranu nelze vyloučit, že s probíhajícími změnami bude potřeba vynaložit dodatečné investice, což by mohlo mít nepříznivý vliv na hospodaření společností.

Segment realit

Skupina podniká v několika částech realitního trhu. Jedná se především o provoz a pronájem administrativních budov a provoz a pronájem nemovitostí typu sociálně-zdravotnického zařízení, v nichž je poskytována sociální i zdravotní péče seniorům a osobám postiženým degenerativními chorobami. Skupina směřuje svoje zájmy rovněž do rezidenčního developmentu, přičemž vystavěné byty jsou určeny k prodeji nebo k pronájmu.

Evropská unie (EU) se snaží dlouhodobě snižovat emise skleníkových plynů prostřednictvím zpřísňování podmínek pro novou výstavbu. V rámci nich musí všechny stavby splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Kromě kvalitního zateplení obvodových plášťů a oken jsou nyní do budov instalována i kvalitní technologická zařízení. Jedná se o rekuperační systémy, systémy solárních panelů a tepelných čerpadel efektivně ovládané řídicími systémy. Legislativa EU se postupně propisuje do národní legislativy členských zemí. Tato opatření budou příznivě ovlivňovat klimatické podmínky, zároveň s sebou ale nesou zvýšené náklady.

Navýšené náklady se promítnou do koncové ceny nemovitostí. Nebudou však nepřiměřeně zatěžovat společnosti segmentu realit. Klienti jsou ochotni zvýšenou cenu nemovitosti uhradit s výhledem budoucích úspor, obzvláště ve světle rostoucích cen energií.

V souvislosti se změnami klimatu přijaly společnosti segmentu realit politiku ve formě monitoringu změn klimatu. Díky němu mohou sledovat trendy ve změnách klimatu a v návaznosti na ně vyhodnotit související příležitosti či případná rizika. Jedním z důsledků tohoto monitoringu je pak také orientace na výstavbu nemovitostí, které splňují všechny požadavky na nynější i v budoucnu očekávané standardy.

V souvislosti s klimatickými změnami neexistují významná rizika, která mohou nepříznivě ovlivnit ekonomickou situaci v oblasti realit, jelikož společnosti segmentu realit věnují dopadům klimatických změn na svou činnost zvýšenou pozornost a přijímají adekvátní opatření, která z jejich pohledu tato rizika významně omezují.

Dopad vojenského konfliktu na Ukrajině se projevil zvýšeným kolísáním cen na finančních a komoditních trzích a dalšími důsledky pro ekonomiku, které ovlivňují i realitní trh. Developerské společnosti přijaly opatření, která se snaží minimalizovat případné dopady války na Ukrajině zejména v oblasti výstavby projektů, včetně stabilizace smluvních vztahů s generálními dodavateli stavebních prací, a to hlavně v cenové oblasti. Na projektech zahájených již před začátkem invaze mají společnosti s dodavateli nasmlouvané pevné ceny. Případné navýšení je řešeno individuálně a v rozsahu plánovaných rezerv. Pro nově zahajované projekty je obtížné v současné době realizovat dodavatelské smlouvy za pevné ceny. Společnosti již zároveň uzavřely dodavatelské smlouvy za nových podmínek v takových cenách, které umožňují realizaci projektů s přiměřeným ziskem. Výkyv v oblasti lidských zdrojů ve stavebnictví, způsobený nedostatkem kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, se po počáteční problémech podařilo dodavatelům v podstatě vyrovnat, i když za cenu přílivu méně kvalifikovaných pracovníků z jiných zemí.

V současné době se zhoršila situace na hypotečním trhu, kdy se zvýšením úrokových sazeb snížila dostupnost hypoték. Společnosti toto považují za přechodný jev u zahajovaných projektů, kdy lhůta pro dokončení dosahuje 24 měsíců a více. Při déle trvající zhoršené dostupnosti hypoték jsou společnosti připraveny reagovat tak, že projekty budou nabízet k nájemnímu bydlení, po kterém v současné době výrazně stoupá poptávka. Aby se společnosti segmentu nemovitostí vyhnuly negativním dopadům na cashflow a výnosy, očekávají, že bude docházet k odkladu zahajování realizace již schválených nových rezidenčních projektů. A to v rozsahu 6-12 měsíců do doby, než dojde k ustálení podmínek v oblasti hypotečních úvěrů a snížení vysoké míry inflace. Právě ta má mimo jiné vliv na výši ceny stavebních prací.

V rámci vojenského konfliktu na Ukrajině si jsou společnosti segmentu realit vědomy zvýšeného rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti zejména ze strany Ruské federace. Z tohoto důvodu přijaly taková opatření, která zvyšují jejich kybernetickou bezpečnost. Provedly interní audit stávajících bezpečnostních opatření a přijaly z něj vyplývající opatření. Společnosti se také řídí doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Zemědělství

V segmentu zemědělství se činnost Skupiny zaměřuje na nákup zemědělských pozemků a provozování zemědělské činnosti se smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobou v zájmové oblasti Skupiny, tj. v regionu Moravskoslezského kraje.

Hospodářské výsledky v oblasti rostlinné výroby mohou být negativně ovlivněny nepříznivým počasím a přírodními katastrofami. Společnosti segmentu zemědělství se v rostlinné výrobě věnují především pěstování obilovin (pšenice, ječmen), kukuřice a olejnin (řepka, hořčice). Na všechny tyto plodiny může mít nepříznivý vliv sucho. Problematické je především sucho v období kvetení (tvorby semen), kdy může docházet k zasychání vrchní části plodiny a tvorby drobnějších (scvrklých) semen. Špatné počasí může vést k horší úrodě nebo horší výtěžnosti dané sklizně (tj. v případě špatného počasí během období sklizně). Případná neúroda může vést ke snížení příjmů společností segmentu zemědělství.

Válečný konflikt na Ukrajině a s ním související vývoj celkové ekonomické situace se u společností segmentu zemědělství projevil růstem cen vstupů, především nafty, hnojiv a krmiv. V reakci na tento vývoj dochází ke značnému zvýšení prodejních cen produktů rostlinné i živočišné výroby. Celkově mohou tyto faktory vést k nižším ziskům společností segmentu zemědělství.

Hospodářské výsledky společností působících v zemědělství a provozujících rostlinnou či živočišnou výrobu jsou částečně závislé na dotační politice státu a EU. V období 2023-2027 začíná platit nové období Společné zemědělské politiky, které částečně mění podmínky a výši vyplácených dotací. Díky tomu se klade větší důraz na agroenviromentální politiku a šetrný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím tzv. ekoschemat.

Pro společnosti segmentu zemědělství jsou relevantní především tzv. jednotné platby za plochu (SAPS) a přímé platby vázané na produkci citlivých komodit – v případě společností segmentu zemědělství pak především masná telata a dojnice (VCS). Významná část příjmů společností segmentu zemědělství je tvořena dotacemi (za rok 2022 cca 15 % příjmů společností segmentu zemědělství představují dotace, v roce 2021 to bylo 15,7 %). V případě dalších snížení dotací může dojít ke zhoršení hospodaření společností segmentu zemědělství.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

společnosti UNICAPITAL Invest VI a.s., IČ 117 86 558, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, vyhotovená v souladu s ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech za účetní období kalendářního roku 2022

Předsedkyně správní rady společnosti UNICAPITAL Invest VI a.s., IČ 117 86 558, se sídlem Pobřežní 297/14 Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26598, vypracovala podle § 82 zák. č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech následující zprávu o vztazích mezi společností a ovládající osobou a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „propojené osoby“) za uplynulé účetní období tj. za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (dále jen „rozhodné období“). Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. byla v rozhodném období součástí holdingové osoby (dále jen „skupina“), přičemž její struktura, vztahy mezi propojenými osobami a postavení společnosti UNICAPITAL Invest VI a.s. v rámci této skupiny je následovné:

1. Struktura vztahů ve skupině

Ovládající osoba:
Pan Pavel Hubáček, nar. 21.4.1969, bytem V Tišině 781/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Osoby přímo ovládané Ovládající osobou:
CREDITAS B.V., sídlo Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg. číslem 76639371
Osoby nepřímo ovládané Ovládající osobou:

Banka CREDITAS a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 634 92 555

CREDITAS fond SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 085 33 610

CREDITAS Crowdfunding s.r.o. (dříve CREDITAS s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 241 85 299

Creditas Services s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 093 72 881

EKORENT, spol. s r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 452 78 288

CREDITAS investiční společnost a.s.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 142 58 846

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 16.2.2022

Max banka a.s.*, sídlo Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 148 93 649

*/ akvizice Max banky a.s., dříve Expobank CZ a.s. Bankou CREDITAS a.s. proběhla v září 2022

EAST Portfolio s.r.o.*, sídlo Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 024 48 254

*/ společnost má jediného společníka a tím je Max banka a.s. nákupem akcií Max banky a.s. přešla do skupiny rovněž společnost EAST Portfolio s.r.o.

UNICAPITAL N.V.*, sídlo Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 66551625

*/Společnost UNICAPITAL N.V. podniká v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby UNICAPITAL N.V., odštěpný závod, IČ: 078 81 720, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

UNICAPITAL Finance a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 056 90 421

UNICAPITAL Finance II s.r.o.*, sídlo Pobřeží 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 06 097

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6.12.2022

UNICAPITAL Finance III s.r.o.*, sídlo Pobřeží 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 21 754

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 12.12.2022

UNICAPITAL Invest I a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 054 77 395

UNICAPITAL Invest II a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 065 49 608

UNICAPITAL Invest III a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 076 00 488

UNICAPITAL Invest IV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 086 69 732

UNICAPITAL Invest V a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 12 682

UNICAPITAL Invest VI a.s., sídlo Pobřeží 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 117 86 558

UNICAPITAL Invest VII a.s., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 94 215

UNICAPITAL Invest VIII a.s.*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 06 593

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6.12.2022

CREDITAS Fund Holding a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 34 261

CREDITAS ASSETS SICAV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 83 261

CREDITAS LOAN SICAV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 83 334

Nemovitosti nájemního bydlení a.s.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 057 84 573

*/ společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností GAMA PD s.r.o., IČ 054 78 642 dne 1.8.2022, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku

Nemovitosti nájemního bydlení II a.s. *, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 067 11 464

*/ společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností GAMA PD s.r.o., IČ 054 78 642 dne 1.8.2022, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku

Osová PD, s.r.o. , sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 117 24 285

Osová PD II, s.r.o.*/**, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 277 42 997

*/ společnost byla předmětem akvizice v lednu 2022

**/ společnost zanikla fúzí spolučením s nástupnickou společností Osová PD s.r.o. a dne 1.6.2022 byla vymazána z obchodního rejstříku

Pobřežní PD, s.r.o. *, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 117 24 803

*/ společnost byla předmětem divestice mimo skupinu, která proběhla začátkem třetího čtvrtletí 2022

CREDITAS Invest I a.s. , sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 94 363

GHPCZ INVEST LIMITED*, sídlo Pindou 4, Egkomi 2409, Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo HE 365425

*/ k nabytí podílu do 100 % došlo v dubnu 2022

PHCZ OPERATIONS s.r.o.*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 173 55 729

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 22.7.2022

HOTEL PUPP PROPERTY s.r.o.*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 173 55 664

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 22.7.2022

GRAND HOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, sídlo Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary, IČ 000 22 004

GRAND HOTEL PUPP s.r.o.*, sídlo Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary, IČ 172 70 758

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23.6.2022

INU.COM a.s.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 142 85 550

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23.2.2022, v průběhu své existence změnila obchodní firmu dříve INU.APP a.s. a také AHAMO a.s.

UNICAPITAL ENERGY s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 093 25 468

UCED Energy s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 082 10 047

UCED Energy II s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 099 05 944

UCED Energy III s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 49 256

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19.9.2022

LUDS, s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 284 58 133

UCED s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 064 03 981

UCED Servis s.r.o. (dříve ENERGETICKÁ SERVISNÍ s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 069 34 552

UCED Prodej s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 036 97 312

UCED Distribuce II s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 085 31 714

UCED Hranice s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 087 83 535

UCED Agregace s.r.o. (dříve UCED Energy III s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 099 06 274

UCED Agregace II s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 48 292

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19.9.2022

UCED Agregace III s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 48 969

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19.9.2022

UCED Agregace IV s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 49 540

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19.9.2022

UCED Volt s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 49 710

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19.9.2022

UCED Commodities s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 174 65 273

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 26.8.2022

UCED Solar s.r.o. *, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 172 95 858

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 30.6.2022

UCED Elektrárna Prostějov s.r.o.*, Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 098 20 906

*/ společnost byla předmětem akvizice, která proběhla na konci druhého čtvrtletí 2022

VÍTKOVICE ENERGY s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 30 494

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 14.12.2022

LEDRICA TRADING a.s., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 060 11 799

V Invest Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 065 93 739

PARDITI House s.r.o. *, sídlo Truhlářská 1105/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 081 51 652

*/ společnost byla předmětem akvizice, která proběhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022

AMONIL Invest s.r.o.*, sídlo Truhlářská 1105/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 073 79 650

*/ společnost byla předmětem akvizice, která proběhla ve třetím čtvrtletí roku 2022

GAMA PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 78 642

DB Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 275 88 971

Praga Progetti e Investimenti, spol. s r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 251 26 172

V Invest CZ a.s., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 257 94 655

DELTA PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 78 308

BETA PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 89 377

EPSILON PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 82 275

UDRA Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 044 65 113

UAB INU APP *, se sídlem Upės str. 23, Vilnius, Litva, reg. č. 306141085

*/ společnost vznikla ve třetím čtvrtletí roku 2022

CREDITAS Real Estate B.V., sídlo Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 78258480*/

*/Společnost zanikla fúzí sloučením s dceřinou společností Creditas Services s.r.o. a dne 8.11.2022 byla vymazána z nizozemského obchodního rejstříku

UNICAPITAL a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 018 00 817

LEMANT Finance s.r.o., sídlo Beranových 823, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ 055 58 310

GALAP INVESTMENT s.r.o., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 061 77 557

Financial Consortium s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 040 23 242

MORAVAN Mléčná farma a.s., sídlo Kateřinice č.p. 198, 742 58 Kateřinice, IČ 476 72 439

Pozemky UNICAPITAL s.r.o., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 050 69 688

REZIDENCE U PARKU s.r.o., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 019 64 542

BONUM reality, s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 014 94 732

Pereta Estates s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 035 17 446

Reality Property II s.r.o., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 093 25 581

UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 029 53 200

LifeLiQe, Inc, sídlo 75 Palm Avenue, San Francisco, California, 94118, Spojené státy americké, reg. č. 3847104

LIFELIQE CZECH s.r.o., sídlo Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ 052 89 921

Corinth s.r.o.*, sídlo Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ 241 20 758

*/ Společník UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s. nabyl ve třetím čtvrtletí 2022 další podíl o velikosti 29 %, v součtu tak vlastní 62% společnosti

Corinth Services s.r.o., sídlo Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ 241 51 777

UNICAPITAL Healthcare a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 057 85 057

AC pp s.r.o. (dříve Alzheimercentrum pp s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 272 44 121

AC Assets s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 12 526

*/ Společnost byla předmětem divestice, která proběhla v červnu 2022

AC Plzeň s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 279 68 821

AC Správní I s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 88 061

AC Správní II s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 88 363

AC Správní III s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 88 398

AC IMMO s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 91 283

Prch-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 251 56 349,

F-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Filipov, z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 284 41 397

J-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 023 76 822

Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú., sídlo Zlosyň 160, PSČ 277 44, IČ 284 46 003

Pr-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 290 26 651

Fa-Qrest s.r.o. (dříve AC Facility, s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Kalrín, 186 00 Praha 8, IČ 242 40 931

Zámecký Hotel Filipov s.r.o.*, sídlo Čáslav – Zámek Filipov, Zámecká 1/25, PSČ 286 06, IČ 280 72 529

*/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

AC Supervisor I s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 033 10 256

*/ Společnost byla předmětem divestice, která proběhla v březnu 2022

AC Supervisor II s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 032 99 244

*/ Společnost byla předmětem divestice, která proběhla v dubnu 2022

AC Supervisor III s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 033 12 461

*/ Společnost byla předmětem divestice, která proběhla v květnu 2022

Průhonice Services, s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 271 35 527

O-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Ostrava z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 072 87 895

Pl-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Plzeň z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 034 00 361

Zl-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Zlín z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 034 61 891

Z-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Zábřeh z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 060 34 357

Ce-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Černošice z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 072 34 015

L-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 072 34 571

Pa-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum Pardubice z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 086 20 008

Bu-Qrest z.ú. (dříve Alzheimercentrum České Budějovice z.ú.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 087 44 351

AC Admin s.r.o. (dříve Alzheimercentrum Admin s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 033 10 078

Alzheimercentrum Zlosyň a.s.*/**, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 254 75 916

*/ Společnost změnila právní formu na společnost s ručením omezeným 30.8.2022

**/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

AC Estate Ostrava, s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 290 10 225

*/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

NADAČNÍ FOND ŽIVOT S ALZHEIMEREM, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 242 03 378

AC Estate Vodňany, s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 061 07 982

*/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

AC Estate Písek, s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 061 07 966

*/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

AC Estate Pardubice s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 096 30 023

*/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 063 03 391

*/ Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností AC IMMO s.r.o., kdy byla dne 1.12.2022 vymazána z obchodního rejstříku

Alzheimercentrum Slovakia a.s., sídlo Rekreačná 4865/7, Piešťany 921 01, Slovenská republika, IČ 36 800 406

Alzheimercentrum Piešťany n.o., sídlo Rekreačná 4865/7, Piešťany 921 01, Slovenská republika, IČ 37 986 945

DIFESA a.s., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 241 51 882

Valcha Property Development a.s., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 279 26 931

Blue Future Second s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 52 262

Blue Future Third s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 69 548

Blue Future Fourth s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 59 011

NIFOR s.r.o.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 077 21 102

*/ společnost zanikla fúzí sloučením se společností Ořechovka Property Development s.r.o. (Kobylisy PD s.r.o.) a dne 30.11.2022 byla vymazána z obchodního rejstříku

Litoměřická Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 044 70 010

Hřebenky Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 047 51 914

Kačerov Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 16 819

Prosluněná Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 048 14 355

Prague Outdoor Parking s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 091 70 839

Valcha PD 9 s.r.o. *, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 91 761

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2022

Valcha PD 7 a 8 s.r.o.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 89 970,

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2022

Valcha PD 10 s.r.o.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 91 893

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2022

Valcha PD 11A s.r.o. *, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 92 059

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2022

Valcha PD 11B s.r.o. *, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 92 245

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2022

Valcha PD 11C s.r.o.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 92 334

*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2022

Kobylisy PD s.r.o. (dříve Ořechovka Property Development s.r.o.), sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 043 05 469

Mlynářka Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 076 80 945

2. Úloha ovládané osoby v rámci skupiny

Ovládaná osoba je účelově založenou společností k emitování korporátních dluhopisů v rámci dluhopisového programu a následně k půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině, a to v souladu se Základním prospektem dluhopisového programu a konečnými emisními podmínkami. Ovládaná osoba, jako emitent, sama nepůsobí v žádném odvětví a nevyvíjí vlastní podnikatelskou činnost.

3. Způsob a prostředky ovládání

Mezi ovládající osobou ani jinými osobami jí ovládanými a ovládanou osobou nebyla uzavřena žádná ovládací smlouva. K ovládání ovládané osoby docházelo v rozhodném období prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného z účetní závěrky za rok 2021

Úvěrové smlouvy:

Protistrana smlouvy Smlouva

Druh plnění

Přijatý/poskytnutý

ovládanou osobou

Počet smluv Adekvátní protiplnění
Objem úvěru k 31.12.2022 Datum splatnosti Úroková míra Rozmezí úrokové míry
UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
1 004 300 000,00 Kč 11.02.2025 pohyblivá 6,00 – 12,20%

Transakce s dluhopisy:

Protistrana Transakce s dluhopisy Objem transakce Počet dluhopisů Cena
Banka CREDITAS a.s. Prodej 805 000 000 Kč 8 050 100%

Provozní smlouvy:

Protistrana smlouvy Smlouva Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou Počet smluv Adekvátní protiplnění
UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o poskytování controllingových služeb přijaté/věcné 1 ano
UNICAPITAL N.V. Smlouva o vedení účetnictví přijaté/věcné 1 ano

5. Přehled vzájemných smluv v rámci skupiny

Provozní smlouvy:

Protistrana smlouvy Smlouva Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou Počet smluv Adekvátní protiplnění
UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o poskytování právních a poradenských služeb přijaté/věcné 1 ano
Smlouva o spolupráci přijaté/věcné 1 ano
GALAP INVESTMENT s.r.o. Smlouva o poskytnutí sídla přijaté/věcné 1 ano

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že z titulu (i) shora uzavřených smluv (ii) uskutečněných, resp. neuskutečněných jednáních, ať už jednostranných nebo vícestranných, ve formě konání či nekonání, bez ohledu, zda se tak stalo z popudu nebo v zájmu ovládající osoby nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo naopak z popudu nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, nevznikla ovládané osobě žádná újma. Podmínky, za nichž vznikly shora popsané vztahy v rámci seskupení, se nevymykají podmínkám obvyklým v obchodním styku. Ovládané osobě nevyplývají z účasti ve skupině nevýhody. Ze vztahů v rámci skupiny neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika.

V Olomouci dne 31. března 2023

Podpis A. Sikorová

JUDr. Alena Sikorová

předsedkyně správní rady

Příloha č. 1 – Organizační struktura Skupiny k 31. prosinci 2022

Organigram

VÝKAZ O ŘÍZENÍ A SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI

INFORMACE O KODEXECH ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI

Společnost nepřistoupila, vzhledem k povaze své organizační struktury k žádnému kodexu. Společnost se řídí obecně závaznými právními předpisy vycházejícími ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a souvisejících a návazných právních norem.

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH POPIS

Emitent byl založen v souladu s právem České republiky a komunitárním právem. Základními právními předpisy, kterými se Emitent řídí, jsou zejména platné právní předpisy České republiky:

POPIS HLAVNÍCH PARAMETRŮ SYSTÉMŮ VNITŘNÍ KONTROLY A ŘÍZENÍ RIZIK

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán Společnosti.

Systém vnitřní kontroly je nedílnou součástí běžné a pravidelné činnosti a napomáhá dosažení strategických a obchodních cílů Společnosti. Součástí systému vnitřní kontroly je činnost správní rady prováděná v souladu se zákonem a stanovami.

Systém vnitřní kontroly je tvořen:

Systém vnitřní kontroly také obsahuje pravidelné fyzické kontroly dokladů a reporting. Významnou oblastí vnitřní kontroly jsou pravidelné rekonciliace emitovaných dluhopisů a plateb klientů poukázaných na účty Společnosti.

Předmětem kontrolní činnosti je dohled nad dodržováním:

Správnost účetnictví a účetních výkazů je kontrolovaná v rámci přípravy měsíčních kontrolních sestav
a reportů. V rámci účetní závěrky je správnost účetnictví a účetních výkazů zajištěna kontrolou prováděnou externím auditorem.

Další identifikovaná rizika a jejich řízení jsou uvedena v Příloze účetní závěrky, kapitole 11:

Řízení rizik

11.1 Řízení tržních rizik

11.1.1 Úrokové riziko

11.1.2 Měnové riziko

11.2 Řízení úvěrového rizika

11.2.1 Finanční aktiva

11.3 Řízení likvidního rizika

11.4 Řízení kapitálového rizika

POPIS PRÁV A POVINNOSTÍ SPOJENÝCH S AKCIEMI SPOLEČNOSTI

Základní kapitál Společnosti je představován jedním kusem kmenové akcie se jmenovitou hodnotou
2 000 000,- Kč, drženou společností UNICAPITAL N.V. Akcie Společnosti zní na jméno a má listinnou podobu, ISIN nebyl přidělen. Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií, ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry či vydávat kusové akcie. S akciemi Společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

POPIS SLOŽENÍ A POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ VEDOUCÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI

Správní rada, její složení a způsob rozhodování

Správní rada je statutárním orgánem Emitenta, kterému náleží obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Jedná za společnost navenek ve všech záležitostech. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Správní rada zpracovává výroční finanční zprávu a dále předkládá valné hromadě ke schválení řádnou a mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, vyplácení zálohy na podíl na zisku.

Správní rada Emitenta má v souladu s platnými stanovami Emitenta jednoho člena. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 10 let. Jednání za společnost potvrdí člen správní rady vlastnoručním podpisem. Člen správní rady zastupuje společnost samostatně.

Členem správní rady ve funkci předsedy správní rady je od data vzniku Společnosti, dne 27. srpna 2021, do současné doby JUDr. Alena Sikorová.

POPIS SLOŽENÍ A POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT

Výbor pro audit je orgánem Společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů správní rady Společnosti, zejména následující činnosti:

Členové výboru pro audit se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu
s výsledky své činnosti.

Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté.

Dle stanov Společnosti, je Výbor pro audit schopen se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Každý člen výboru má jeden hlas.

Členové výboru pro audit Společnosti byli ode dne založení společnosti následující osoby:

Dne 3. října 2022 došlo k odvolání člena výboru pro audit Ing. Petra Dlabala, zároveň byl zvolen novým členem výboru pro audit Tomáš Bednář. K 31. prosinci 2022 byli členové výboru pro audit následující osoby:

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A ZÁKLADNÍHO ROZSAHU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Vzhledem k tomu, že Společnost má jednoho akcionáře, vykonává působnost valné hromady jako nejvyššího orgánu tento jediný akcionář, kterým je společnost UNICAPITAL N.V.

Do rozsahu působnosti valné hromady náleží zejména:

O rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti.

POPIS POLITIKY ROZMANITOSTI

Společnost vzhledem k povaze své organizační struktury neuplatňuje politiku rozmanitosti.

REGULOVANÉ TRHY, NA KTERÝCH JSOU CENNÉ PAPÍRY SPOLEČNOSTI OBCHODOVÁNY

Následující zaknihované cenné papíry Společnosti byly v roce 2022 přijaty k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.:

Cenným papírům nebyl přidělen rating. Emitentovi byl přidělen LEI kód 3157000U0L8QVG05ZO94.

ALTERNATIVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE

Společnost využívala ve své činnosti dva ukazatele. Prvním ukazatelem je Čistá Vážená Sazba (dále jen "NWIR") a druhým ukazatelem je Čistá Vážená Splatnost (dále jen "NWM").

Společnost používá ukazatel Čistá vážená sazba, protože tento ukazatel vypovídá o schopnosti Společnosti zhodnotit získané finanční prostředky od investorů tak, aby byla Společnost schopna pokrýt jednak náklady spojené se svou činností, tak zároveň dostát svým závazkům vůči investorům. Udržování ukazatele Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % zaručuje, že vážená úroková sazba výnosových úroků z investovaných finančních prostředků do Skupiny je minimálně o 0,30% vyšší, než je výše vážené úrokové sazby nákladových úroků z emitovaných dluhopisů. Tím Společnost generuje dostatek výnosů k pokrytí svých nákladů i splacení úroků z dluhopisů.

Ukazatel NWIR se vypočte následovně:

Ukazatel NWIR

Význam Položka Výkaz podle IFRS

NLi
Nominální hodnota Skupiny Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček s danou úrokovou sazbou Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)

IRLi
Úroková sazba Skupiny poskytnutých úvěrů Poskytnuté úvěry Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)

NBi
Nominální hodnota Skupiny Emitentem emitovaných dluhopisů s danou úrokovou sazbou Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)

IRBi
Úroková sazba Skupiny emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)
NL Nominální hodnota všech Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice (položka Poskytnuté úvěry)
NB Nominální hodnota všech Emitentem emitovaných dluhopisů. Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice (položka Emitované dluhopisy)
n Počet Skupin poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
m Počet Skupin emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)

Pozn. 1: Pro vyloučení pochybnosti se za Skupinu v kontextu tohoto ukazatele považuje množina jednoho
či více úvěrů či zápůjček se stejnou úrokovou sazbou, resp. jednoho či více emitovaných dluhopisů se stejnou úrokovou sazbou.

Pozn. 2: V případě že sazba poskytnutého úvěru či zápůjčky obsahuje pohyblivou složku, je pro účely výpočtu použita aktuální sazba platná k datu výpočtu.

Emitent udržuje ukazatel NWIR minimálně v hodnotě 0,30 % (slovy: třicet setin procenta). Pro vyloučení pochybností tedy platí, že ukazatel NWIR byl dodržen, pokud vypočtená hodnota ukazatele je větší nebo rovna číslu 0,30 %.

Ukazatel NWIR se vypočítává v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS) a ověřuje na základě zveřejněných auditovaných řádných účetních závěrek Emitenta zpětně.

Společnost používá ukazatel Čistá vážená splatnost, protože tento ukazatel vypovídá o schopnosti Společnosti mít k dispozici dostatečně včas finanční prostředky na splacení dluhopisů. Udržování ukazatele Čistá vážená splatnost maximálně v hodnotě 0 (slovy: nula) zaručuje, že vážená splatnost poskytnutých úvěrů bude vždy nižší než vážená splatnost emitovaných dluhopisů. Tím je zaručeno, že Společnost v době splatnosti jednotlivých emisí bude mít dostatek finančních prostředků pro jejich splacení, které nebudou vázány v poskytnutých úvěrech.

Ukazatel NWM se vypočte následovně:

Ukazatel NWM

Význam Položka Výkaz podle IFRS

NLi
Nominální hodnota Skupiny Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček s danou dobou do splatnosti ve dnech Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)

DTMLi
Počet dnů do splatnosti Skupiny poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)

NBi
Nominální hodnota Skupiny Emitentem emitovaných dluhopisů s danou dobou do splatnosti ve dnech Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)

DTMBi
Počet dnů do splatnosti Skupiny Emitentem emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)
NL Nominální hodnota všech Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice (položka Poskytnuté úvěry)
NB Nominální hodnota všech Emitentem emitovaných dluhopisů. Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice (položka Emitované dluhopisy)
n Počet Skupin poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
m Počet Skupin emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)

Pozn. 1: Pro vyloučení pochybnosti se za Skupinu v kontextu tohoto ukazatele považuje množina jednoho
či více úvěrů či zápůjček se stejnou dobou do splatnosti ve dnech, resp. jednoho či více emitovaných dluhopisů se stejnou dobou do splatnosti ve dnech.

Pozn. 2: V případě, kdy poskytnutý úvěr či zápůjčka obsahuje možnost prodloužení doby splatnosti z podnětu dlužníka, je za dobu splatnosti tohoto úvěru či zápůjčky považována konečná doba splatnosti. V případě, kdy poskytnutý úvěr či zápůjčka obsahuje možnost prodloužení doby splatnosti z podnětu věřitele (tj. Emitenta), je za dobu splatnosti tohoto úvěru či zápůjčky považován datum první možné splatnosti. V případě, kdy emitovaný dluhopis umožňuje dle příslušného Emisního dodatku předčasné splacení z podnětu Emitenta, je za dobu splatnosti tohoto dluhopisu považováno datum konečné splatnosti dluhopisu.

Emitent udržuje ukazatel NWM maximálně v hodnotě 0 (slovy: nula). Pro vyloučení pochybností tedy platí, že ukazatel byl dodržen v případě, že vypočtená hodnota NWM je menší nebo rovna číslu nula.

Ukazatel NWM se vypočítává v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS) a ověřuje se na základě zveřejněných auditovaných řádných účetních závěrek Emitenta zpětně.

Detail pro výpočet ukazatelů NWIR a NWM:

Protistrana Nominální hodnota v Kč Datum splatnosti Nominální úrok. sazba Efektivní úrok. sazba Počet dnů
UNICAPITAL N.V. 1 004 300 000,00 11.2.2025 12,20% 12,20% 773
Nominální hodnota poskytnutých úvěrů celkem 1 004 300 000,00

Celková nominální hodnota poskytnutých úvěrů je vykázána ve Výkazu finanční pozice
k 31. prosinci 2022 na řádku „Poskytnuté zápůjčky a úvěry“ v sekci Dlouhodobá aktiva, jehož součástí jsou také úroky z poskytnutých úvěrů splatné za více než 1 rok, a v sekci Krátkodobá aktiva, jehož součástí jsou také úroky z poskytnutých úvěrů splatné za méně než 1 rok.

Emise Nominální hodnota prodaných dluhopisů v Kč Datum splatnosti Nominální úrok. sazba Efektivní úrok. sazba Počet dnů
UNICAP.INV. VAR/25 749 400 000 01.03.2025 11,36% 11,36% 791
UNICAP.INV. VAR/25 280 000 000 18.11.2025 11,31% 11,31% 1 053
Nominální hodnota prodaných dluhopisů celkem 1 029 400 000

Celková nominální hodnota prodaných dluhopisů je vykázána ve Výkazu finanční pozice k 31. prosinci 2022 na řádku „Vydané dluhopisy“ v rámci dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků.

Ke dni 31. prosince 2022 byl ukazatel NWIR vypočítán ve výši 0,85 % (k 31. prosinci 2021 nevykazován) a ukazatel NWM ve výši -89,26 (k 31. prosinci 2021 nevykazován).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

NEFINANČNÍ INFORMACE

Společnost nesplňuje kritéria daná v §32f Zákona č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) pro stanovení povinnosti účetní jednotky uvádět nefinanční informace a z tohoto důvodu nefinanční informace v souladu se Zákonem o účetnictví neuvádí.

UDÁLOSTI NASTALÉ PO ROZVAHOVÉM DNI

Od konce účetního období končícího 31. prosince 2022 bylo načerpáno 9 500 tis. Kč z úvěrového rámce poskytnutého Společností společnosti UNICAPITAL N.V.

Od konce účetního období končícího 31. prosince 2022 nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na finanční pozici a finanční výkonnost Společnosti (viz také účetní závěrka 15. Následné události).

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost v roce 2022 neměla žádné výdaje na výzkum a vývoj.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost v průběhu roku 2022 nenabyla žádné vlastní akcie ani podíly.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Činnost Společnosti nemá žádný podstatný vliv na životní prostředí, proto nejsou vyvíjeny v této oblasti žádné zvláštní aktivity.

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Společnost v roce 2022 neměla žádné aktivity v oblasti pracovně právních vztahů.

INFORMACE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá zřízenou žádnou organizační složku v zahraničí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

webové stránky: www.unicapital.cz

email: info@unicapital.cz

tel.: 800 91 92 93

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

31. prosince 2022

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2022

(tis. Kč)   Poznámka 31. prosince 2022 31. prosince 2021
AKTIVA        
Dlouhodobá aktiva
Poskytnuté zápůjčky a úvěry 6 1 003 759 0
Dlouhodobá aktiva celkem   1 003 759 0
Poskytnuté zápůjčky a úvěry 6 52 730 0
Peníze a peněžní ekvivalenty 7 10 594 1 930
Krátkodobá aktiva celkem   63 324 1 930
Aktiva celkem   1 067 083 1 930
       
PASIVA      
Vlastní kapitál
Základní kapitál 8 2 000 2 000
Ostatní kapitálové fondy 8 5 000 0
Nerozdělený zisk/Neuhrazená ztráta 8 - 2 491 -234
Vlastní kapitál celkem   4 509 1 766
Dlouhodobé závazky
 Vydané dluhopisy 9 1 029 400 0
Dlouhodobé závazky celkem   1 029 400 0
Krátkodobé závazky
Vydané dluhopisy 9 32 160 0
Závazky z obchodního styku a jiné závazky 10 1 014 164
Krátkodobé závazky celkem     33 174 164
Závazky celkem     1 062 574 164
Vlastní kapitál a závazky celkem     1 067 083 1 930

Výkaz úplného výsledku za rok končící 31. prosince 2022

(tis. Kč) Poznámka 2022 27.08.2021– 31.12.2021
Úrokové výnosy vyčíslené metodou efektivní úrokové sazby 6 54 230 0
Administrativní náklady 4 - 2 291 - 230
Úrokové náklady z vydaných dluhopisů 9 - 53 655 0
Znehodnocení finančních aktiv 6 - 541 0
Ostatní finanční náklady 0 - 4
Ztráta před zdaněním za období - 2 257 -234
Daň z příjmů 5 0 0
Ztráta po zdanění za období - 2 257 -234
Úplný výsledek za období - 2 257 -234

Výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2022

(tis. Kč)

 

Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Nerozdělený zisk/ Neuhrazená ztráta Celkem
Stav k 27. srpnu 2021 2 000 0 0 2000
Úplný výsledek za období 0 0 - 234 -234
Stav k 31. prosinci 2021 2 000 0 - 234 1 766
Úplný výsledek za období 2000 0 - 2 257 - 2 257
Příplatek do ostatních kapitálových fondů 0 5 000 0 5 000
Stav k 31. prosinci 2022 2 000 5 000 - 2 491 4 509

Výkaz peněžních toků za rok končící 31. prosince 2022

(tis. Kč) Poznámka 2022 2021
Peněžní toky z provozní činnosti
Ztráta před zdaněním   - 2 257 -234
Úpravy o nepeněžní operace:  
Znehodnocení finančních aktiv 6 541 0
Čisté úrokové výnosy 6,9 - 574 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu - 2 290 - 234
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
Změna stavu krátkodobých závazků 10 850 164
Úroky vyplacené 9 - 30 913 0
Úroky přijaté 6 1 500 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 30 853 -70
Peněžní toky z investiční činnosti
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám – poskytnuté úvěry 6 - 1 035 800 0
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám – přijaté splátky 6 31 500 0
Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 1 004 300 0
Peněžní toky z finanční činnosti
Vydané dluhopisy – příjem z emise 9 1 038 817 0
Příplatek do ostatních kapitálových fondů 8 5 000 0
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 1 043 817 0
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 8 664 -70
Stav peněžních prostředků na počátku období 7 1 930 2 000
Stav peněžních prostředků na konci období 7 10 594 1 930

Příloha tvoří nedílnou součást účetní závěrky.

Informace o společnosti

Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. (dále také jako "Společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku v České republice dne 27. srpna 2021. Její sídlo se nachází na adrese Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14,
PSČ 186 00.

Jediným, a tudíž 100 % akcionářem Společnosti je společnost UNICAPITAL N.V. se sídlem na adrese 1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, Nizozemsko, zapsaná do nizozemského obchodního rejstříku pod registračním číslem 66551625. Společnost UNICAPITAL N.V. je vrcholovou holdingovou společností investiční skupiny UNICAPITAL (dále také jako "Skupina"), která se zabývá investováním do společností a aktiv především v oblastech distribuce energie, obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a realit.

Jediným akcionářem společnosti UNICAPITAL N.V. je společnost CREDITAS B.V., jejímž jediným akcionářem je pan Pavel Hubáček.

Společnost je účelově založenou obchodní firmou pro realizaci dluhopisových programů a poskytování dluhopisových zdrojů formou úvěrů a zápůjček ostatním společnostem ve Skupině.

Současná ekonomická situace je poznamenána především důsledky války na Ukrajině, která započala 24. února 2022, včetně souvisejících sankcí vůči Rusku, narušenými dodavatelskými řetězci, energetickou krizí, nejistotou na komoditních a finančních trzích a v neposlední řadě negativním trendem klíčových makroekonomických ukazatelů s dopadem na podnikání, jako jsou míra inflace, růst úrokových sazeb, volatilita měnových kurzů a další.

Vedení Společnosti zhodnotilo vliv současné ekonomické situace na její podnikání s následujícím závěrem: současná situace nemá výrazný dopad na hospodaření Společnosti. Společnost je účelově založenou obchodní firmou a její hospodaření tak podléhá vlivu hospodaření celé Skupiny. Skupina působí především v konzervativních odvětvích energetiky, realitního trhu a zemědělství. Díky rozložení podnikání Skupiny do různých odvětví je Skupina schopna eliminovat dopad případných vlivů současné ekonomické situace na jednotlivé subjekty Skupiny. Skupina jako celek tak není současnou ekonomickou situací výrazně ovlivněna.

Vedení Společnosti

Společnost je akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky. Vnitřní systém fungování Společnosti je monistický, Společnost reprezentuje správní rada.

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem, kterému náleží obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. Jedná za Společnost navenek ve všech záležitostech. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Správní rada má v souladu s platnými stanovami Společnosti jednoho člena, který je zároveň předsedou správní rady.

Předseda správní rady k 31. prosinci 2022:

Jméno a příjmení JUDr. Alena Sikorová
Datum vzniku funkce 27. srpna 2021
Výbor pro audit

Členové výboru pro audit Společnosti jsou k 31. prosinci 2022 následující osoby:

Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Základní zásady zpracování účetní závěrky

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií („IFRS“).

Způsob oceňování

Tato účetní závěrka byla sestavena na základě historických cen. Společnost nedrží ani nevydala finanční nástroje, které by bylo třeba vykazovat v reálné hodnotě. Více informací o způsobu ocenění je uvedeno v poznámce Finanční nástroje.

Měna vykazování a funkční měna

Tato účetní závěrka je sestavena v českých korunách (Kč), které jsou současně funkční měnou Společnosti. Veškeré finanční informace v této účetní závěrce jsou uvedeny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetní období

Účetním obdobím pro sestavení této individuální účetní závěrky je období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Srovnatelné údaje obsahují data za účetní období od 27. srpna 2021 do 31. prosince 2022. Běžným účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok končící 31. prosincem.

Zásadní účetní postupy

Níže popsané účetní postupy byly použity konzistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce, není-li uvedeno jinak.

Finanční výnosy a finanční náklady

Úrokové výnosy se časově rozlišují, a to odkazem na nesplacenou jistinu s použitím příslušné efektivní úrokové míry, což je sazba, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy po očekávanou dobu trvání finančního aktiva na čistou účetní hodnotu tohoto aktiva.

Finanční náklady zahrnují úrokové a emisní náklady na dluhopisy, přijaté úvěry a půjčky a bankovní poplatky. Výpůjční náklady jsou účtovány do zisku nebo ztráty pomocí metody efektivní úrokové míry.

Splatná a odložená daň

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatná a odložená daň se vykazuje jako náklad nebo výnos a zahrnuje se do zisku nebo ztráty, kromě případů, kdy souvisí s položkami, které se vykazují mimo zisk nebo ztrátu (buď v ostatním úplném výsledku, nebo přímo ve vlastním kapitálu). V tom případě se i daň vykazuje mimo zisk nebo ztrátu, konzistentně se související položkou.

Splatná daň zahrnuje odhad daňového závazku nebo daňové pohledávky ze zdanitelných příjmů nebo ztráty běžného roku s použitím daňových sazeb platných nebo uzákoněných k datu účetní závěrky. Odložená daň z příjmů je stanovena s použitím závazkové metody z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv a závazků v účetní závěrce. Odložená daň se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), která byla k rozvahovému dni schválena, nebo proces jejího schválení zásadním způsobem pokročil a o které se předpokládá, že bude účinná v období, ve kterém bude příslušná odložená daňová pohledávka realizována nebo odložený daňový závazek vyrovnán.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou kompenzovány, pokud ze zákona existuje právo kompenzace splatných daňových závazků a pohledávek, a tyto se vztahují k daním vybíraným stejným daňovým úřadem. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že v následujících účetních obdobích bude k dispozici zdanitelný zisk, proti kterému bude moci být tato pohledávka uplatněna. Odložené daňové pohledávky se revidují vždy k datu účetní závěrky a snižují se v rozsahu, v jakém je nepravděpodobné, že bude realizováno související daňové využití.

Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 12.

Finanční nástroje

Finanční nástroje zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, vydané dluhopisy, poskytnuté úvěry a závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky. Společnost nevyužívá derivátové nástroje.

IFRS 9 obsahuje klasifikaci finančních aktiv do tří kategorií: oceňované v naběhlé hodnotě, v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku anebo v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Klasifikace finančních aktiv podle IFRS 9 se odvíjí od obchodního modelu na řízení finančních aktiv a smluvních charakteristik daného finančního aktiva v oblasti peněžních toků.

Společnost provádí prvotní zaúčtování úvěrů, půjček a pohledávek ke dni jejich vzniku v reálné hodnotě. Společnost finanční aktivum odúčtuje, když smluvní práva na peněžní toky z finančního aktiva vyprší nebo když převede práva na smluvní peněžní toky transakcí, v jejímž rámci jsou převedena v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím finančního aktiva. Společnost odúčtuje finanční závazek, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti její smluvní povinnosti.

Společnost má všechny finanční aktiva klasifikována a oceněna v naběhlé hodnotě.

Společnost oceňuje finanční aktivum v naběhlé hodnotě, pokud jsou splněné obě tyto podmínky:

Reálná hodnota je cena, která by byla přijata za prodej aktiva nebo zaplacena k úhradě závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu k datu ocenění. Nejlepším důkazem reálné hodnoty je cena na aktivním trhu. Aktivní trh je takový, ve kterém se transakce týkající se aktiv nebo závazků provádí v dostatečné frekvenci a objemu, aby průběžně poskytovaly informace o cenách. Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivním trhu je oceněna jako násobek kotované ceny za jednotlivé aktivum nebo závazek a množství, které účetní jednotka drží. Je tomu tak i v případě, kdy běžný denní objem obchodování na trhu není schopen absorbovat držené množství a zadání prodeje celé držené pozice v jedné transakci by mohlo ovlivnit kótovanou cenu.

Ke stanovení reálné hodnoty některých finančních nástrojů, pro které nejsou k dispozici informace o cenách externího trhu, se používají techniky ocenění, jako jsou modely diskontovaných peněžních toků nebo modely založené na nedávných tržních transakcích nebo posouzení finančních údajů investic. Ocenění reálnou hodnotou je analyzováno na základě hierarchie reálných hodnot takto: (i) první úroveň je ocenění na základě kótovaných cen (neupravené) z aktivních trhů pro totožná aktiva nebo závazky, (ii) ocenění druhé úrovně jsou oceňovací techniky se všemi významnými pozorovatelnými vstupy pro aktivum nebo závazek, a to buď přímo (tj. z ceny), nebo nepřímo (tj. odvozené z cen), a iii) ocenění třetí úrovně jsou ocenění, která nejsou založena pouze na pozorovatelných tržních údajích (to znamená, že ocenění vyžaduje významné nepozorovatelné vstupy). Pro převody mezi jednotlivými úrovněmi reálných hodnot se předpokládá, že nastaly na konci vykazovaného období.

Transakční náklady jsou přírůstkové náklady, které přímo souvisejí s nabytím, vydáním nebo pozbytím finančního aktiva nebo závazku. Přírůstkový náklad je takový náklad, který by nevznikl, pokud by účetní jednotka nenabyla či nepozbyla finančního nástroje nebo by jej nevydala. Transakční náklady zahrnují poplatky a provize obchodním zástupcům (včetně zaměstnanců, kteří působí jako obchodní zástupci), poradcům, makléřům a prodejcům, dále odvody regulačním orgánům a burzám a převodové daně a jiné poplatky. Transakční náklady naopak nezahrnují prémie nebo diskonty, náklady na financování, interní správní náklady nebo náklady na držbu.

Naběhlá hodnota ("AC" – amortized cost) je částka, kterou byl finanční nástroj oceněn při prvotním zaúčtování po odečtení všech splátek jistiny, navýšený o naběhlý úrok a pro finanční aktiva snížený o případné opravné položky na očekávané úvěrové ztráty ("ECL" – expected credit loss). Naběhlé úroky zahrnují amortizaci transakčních nákladů odložených při prvotním zaúčtování a amortizovanou prémii nebo diskont, tj. rozdíl mezi počáteční hodnotou a hodnotou při splatnosti, pomocí metody efektivní úrokové míry. Naběhlé úrokové výnosy a naběhlé úrokové náklady, včetně časově rozlišeného kuponu a amortizované diskontní sazby nebo prémie (včetně případných odložených poplatků při vzniku), nejsou vykazovány samostatně a jsou zahrnuty do účetní hodnoty souvisejících položek v účetní závěrce.

Metoda efektivní úrokové míry je metoda alokace úrokových výnosů nebo úrokových nákladů za příslušné období tak, aby byla dosažena konstantní periodická úroková míra (efektivní úroková míra) z účetní hodnoty. Efektivní úroková míra je míra, kterou se přesně diskontují odhadované budoucí peněžní platby nebo příjmy po očekávanou dobu trvání finančního nástroje (případně za kratší období) na hrubou účetní hodnotu finančního aktiva nebo na zůstatkovou hodnotu finančního závazku.

Efektivní úroková míra diskontuje peněžní toky nástrojů s proměnlivým úrokem k příštímu datu refixace úroků, s výjimkou prémie nebo diskontu, která odráží úvěrové rozpětí nad pohyblivou úrokovou sazbu specifikovanou v nástroji nebo jiné proměnné, které nejsou přenastaveny na tržní sazby. Takové prémie nebo diskonty se amortizují po celou očekávanou dobu trvání nástroje. Výpočet současné hodnoty zahrnuje všechny poplatky placené nebo obdržené mezi smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové sazby. U aktiv nakoupených nebo vzniklých s úvěrovým znehodnocením ("POCI" – purchased or originated credit impaired) při prvotním zaúčtování, je efektivní úroková míra upravena o úvěrové riziko, tj. je vypočítána na základě očekávaných peněžních toků při prvotním zaúčtování, nikoliv na základě smluvních peněžních toků.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost a vklady na požádání. Bankovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání a tvoří nedílnou součást řízení peněžních prostředků Společnosti, jsou pro účely přehledu o peněžních tocích vykázány jako složka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Vydané dluhopisy

Společnost provádí prvotní zaúčtování vydaných dluhových cenných papírů ke dni jejich vzniku. Všechny ostatní finanční závazky jsou prvotně zaúčtovány k datu sjednání obchodu, což je datum, kdy se Společnost stane účastníkem smluvních ustanovení daného nástroje.

Společnost odúčtuje finanční závazek, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti jejích smluvních povinností.

Společnost řadí finanční závazky do kategorie ostatní finanční závazky. Tyto finanční závazky jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o veškeré přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou tyto finanční závazky oceněny v naběhlé hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.

Společnost klasifikuje tu část vydaných dluhopisů, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu sestavení účetní závěrky, jako krátkodobou.

Poskytnuté úvěry

Poskytnuté úvěry jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou poskytnuté úvěry oceněny v naběhlé hodnotě, přičemž se případný rozdíl mezi pořizovací cenou a hodnotou při splacení zachycuje v zisku nebo ztrátě po dobu půjčky s použitím metody efektivní úrokové míry.

Společnost klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu sestavení účetní závěrky, jako krátkodobou.

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky jsou vykazovány naběhlou hodnotou. Naběhlá hodnota se vzhledem k jejich krátkodobým splatnostem zpravidla rovná nominální hodnotě.

Základní kapitál

Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál. Externí náklady přímo přiřaditelné vydání nových akcií jsou zaúčtovány jako snížení vlastního kapitálu po zohlednění daňového efektu.

Znehodnocení

Finanční aktiva

Společnost aplikuje model uznávání ztrát ze znehodnocení dle IFRS 9 - model očekávané úvěrové ztráty (ECL) podle "třístupňového" přístupu založeném na změně úvěrové kvality finančních aktiv od prvotního zaúčtování ke každému rozvahovému dni. Při prvotním uznání finančních aktiv, která nejsou úvěrově znehodnocena již při pořízení, Společnost zaúčtuje okamžitou ztrátu ve výši dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty. Tam, kde došlo k výraznému nárůstu úvěrového rizika, se znehodnocení měří ve výši očekávané úvěrové ztráty po dobu životnosti aktiva, nikoliv pouze dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty.

Měření ECL odráží: i) nezkreslenou a pravděpodobnostně váženou částku, která je určena vyhodnocením spektra možných výsledků, ii) časovou hodnotu peněz, a iii) veškeré přiměřené a doložené informace, které jsou dostupné bez nadměrných nákladů a úsilí na konci každého vykazovaného období o minulých událostech, současných podmínkách a předpovědích budoucího vývoje.

Pro znehodnocení Společnost uplatňuje třístupňový model, založený na změnách úvěrové kvality od počátečního uznání. Finanční nástroj, který není znehodnocen úvěrovými ztrátami při prvotním uznání, je klasifikován v prvním stádiu (tzv. stádium 1). Pro finanční aktiva ve stádiu 1 je ECL určena jako část ECL za dobu trvání, která je výsledkem očekávaných událostí selhání v příštích 12 měsících nebo do smluvní splatnosti, pokud je kratší ("12-ti měsíční ECL"). Pokud Společnost po prvotním uznání identifikuje významné zvýšení úvěrového rizika ("SICR" – significant increase in credit risk), je aktivum převedeno do stádia 2 a jeho ECL je měřeno na základě doby trvání smlouvy, a to až do smluvní splatnosti se zohledněním očekávaných předčasných splátek ("Lifetime ECL"). Pokud Společnost zjistí, že finanční aktivum je úvěrově znehodnoceno, je aktivum převedeno do stádia 3 a jeho ECL je měřeno jako ECL s aktuálním stavem znehodnocení.

Významné zvýšení úrokového rizika

Pro posouzení významného zvýšení úrokového rizika bere Společnost v úvahu změnu rizika selhání, ke které došlo po dobu držby finančního nástroje, a nikoli změnu výše očekávaných úvěrových ztrát. Pro takové posouzení Společnost porovnává riziko selhání u finančního nástroje k datu vykázání s rizikem ke dni prvotního zaúčtování a zvažuje přiměřené a doložitelné informace, které jsou dostupné bez vynaložení nepřiměřených nákladů nebo úsilí. V případě peněžních prostředků Společnost nehodnotí zvýšení úrokového rizika, pokud dojde k závěru, že je toto riziko k rozvahovému dni nízké.

Úvěrově znehodnocená finanční aktiva

Finanční aktivum je úvěrově znehodnoceno, pokud nastala jedna či více událostí, které mají nepříznivý dopad na odhadované budoucí peněžní toky spojené s daným finančním aktivem. Mezi důkazy o tom, že došlo k úvěrovému znehodnocení finančního aktiva, patří pozorovatelné informace o těchto událostech:

Použití odhadů a úsudků

Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení Společnosti odhady a činí úsudky a předpoklady, které mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.

Odhady a příslušné předpoklady se pravidelně prověřují. Opravy účetních odhadů se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na příslušné období), nebo v období vytvoření opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období).

Při uplatňování účetních postupů Společnosti přijalo vedení následující rozhodnutí, odhady a předpoklady s nejvýznamnějším dopadem na hodnoty vykázané v účetní závěrce:

Znehodnocení finančních aktiv je zveřejněno v poznámce 11.2.1 Finanční aktiva.

Přijetí nových či revidovaných standardů

Od 1. ledna 2022 a dále jsou/budou závazné níže uvedené nové standardy IFRS, novely a interpretace, které jsou relevantní pro Společnost

Novela IFRS 9 řeší, které poplatky by měly být zahrnuty do 10 % testu pro odúčtování finančních závazků. Náklady nebo poplatky mohou být zaplaceny buď třetím stranám, nebo věřiteli. Podle novely nebudou náklady nebo poplatky zaplacené třetím stranám zahrnuty do 10 % testu.

Tyto novely neměly významný dopad na účetní pravidla Společnosti a sestavení této účetní závěrky.

Od 1. ledna 2023 vstoupí v platnost níže uvedené standardy IFRS, novely a interpretace, které jsou relevantní pro Společnost:

Neočekává se, že by nové standardy a interpretace významně ovlivnily účetní závěrku Společnosti.

Administrativní náklady

Administrativní náklady lze rozčlenit na:

(tis. Kč) 2022 27. srpna 2021
31. prosince
2021
Audit 42 30
Účetní služby 232 159
Administrace dluhopisů* 1 430 0
Služby controllingu 345 0
Ostatní provozní náklady 80 14
Právní a notářské služby 161 27
Celkem 2 290 230

*náklady za průběžnou správu dluhopisů (obsahuje administrativní činnosti související s dluhopisy – obstaravatele plateb, agenta pro výpočty, kotačního agenta, plnění zákonem stanovených reportovacích povinností a další související činnosti příslušející administrátorovi).

Předseda správní rady a členové výboru pro audit nejsou z titulu své funkce Společností odměňováni.

Splatná a odložená daň

Daňový náklad lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 2022 27. srpna 2021
31. prosince
2021
Splatná daň (19 %) 0 0
Odložená daň (19 %) 0 0
Celkem 0 0

Sesouhlasení splatné daně:

(tis. Kč) 2022 27. srpna 2021 –
31. prosince 2021
Ztráta před zdaněním: - 2 257 - 234
Znehodnocení finančních aktiv (ve výši ročních očekávaných úvěrových ztrát) 541 0
Základ daně - 1 716 - 234
Splatná daň (při sazbě 19 %) 0 0

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2022 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Odložená daňová pohledávka z titulu:
Znehodnocení finančních aktiv (ve výši ročních očekávaných úvěrových ztrát) 103 0
Daňová ztráta 370 44
Odložená daňová pohledávka celkem 473 44

Společnost provádí úsudky a odhady ohledně odložené daňové pohledávky na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů, které se v daném případě považují za relevantní. Toto posouzení je založeno na očekávaných předpokladech a v budoucnu se může měnit podle vývoje aktuální situace.

Odloženou daňovou pohledávku Společnost z opatrnostních důvodů nevykazuje.

Společnost měla k 31. prosinci 2022 daňové ztráty ve výši 1 950 tis. Kč (k 31. prosinci 2021 ve výši 234 tis. Kč), které mohou být použity následovně:

31. prosince 2022 31. prosince 2021
Expirace 2026 -234 -234
Expirace 2027 -1 716  
Daňová ztráta celkem -1 950 -234

Efektivní daňovou sazbu lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 2022 27. srpna 2021
31. prosince
2021
Ztráta před zdaněním - 2 257 - 234
Daň z příjmů vypočítaná zákonnou sazbou 19 % (2021: 19 %) 429 44
Dopad nezdanitelných příjmů a daňově neuznatelných nákladů:
Vliv nevykázané odložené daňové pohledávky - 429 - 44
Daň z příjmů celkem 0 0

Poskytnuté úvěry

Všechny úvěry poskytnuté Společností byly poskytnuty do Skupiny.

(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Dlouhodobá aktiva 1 003 759 0
Dlouhodobé úvěry – část splatná za více než 1 rok 1 004 300 0
Roční očekávaná úvěrová ztráta - 541 0
Krátkodobá aktiva 52 730 0
Krátkodobé úvěry – krátkodobá část splatná do 1 roku 52 730 0
Poskytnuté úvěry celkem 1 056 489 0

Reálná hodnota poskytnutého úvěru k 31. prosinci 2022 činí 1 061 212 tis. Kč (k 31. prosinci 2021: 0 Kč). Reálná hodnota byla stanovena na bázi diskontovaných očekávaných peněžních toků, což odpovídá v hierarchii oceňování úrovni 2. Všechny úvěry byly klasifikovány podle IFRS 9 ve stádiu 1. Poskytnuté úvěry nejsou zajištěny. Úvěrové riziko je popsáno v poznámce 11.2 Řízení úvěrového rizika. Bezrizikovou výnosovou křivku a riziková přirážka společnosti.

Peněžní prostředky

Pro účely sestavení výkazu peněžních toků peněžní prostředky zahrnují peníze v pokladně a na bankovních účtech. Zůstatek peněžních prostředků ke konci období vykázaný ve výkazu peněžních toků lze odsouhlasit na příslušné položky výkazu finanční pozice následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Peníze v pokladně 9 10
Peníze na bankovních účtech 10 585 1 920
Peněžní prostředky celkem 10 594 1 930

Společnost k 31. prosinci 2022 drží, a také k 31. prosinci 2021 držela, peníze na bankovních účtech bank J&T BANKA, a.s. a Banka CREDITAS a.s., pro které není k dispozici credit rating. Peněžní prostředky v celkové výši 10 585 tis. Kč (k 31. prosinci 2021: 1 920 tis. Kč), které jsou uloženy v těchto bankovních domech, jsou splatné na požádání. Koncentrace rizika z peněz držených na bankovních účtech k 31. prosinci 2022 je 51% Banka CREDITAS a.s., 49% J&T BANKA, a.s. (2021: 100% Banka CREDITAS a.s.).

Veškeré peněžní prostředky jsou v rámci IFRS 9 vykázány ve stádiu 1.

Peněžní prostředky byly vykázány v zůstatkové hodnotě a toto ocenění se vzhledem k jejich okamžité likviditě významně neliší od jejich reálné hodnoty, stanovené na bázi diskontovaných očekávaných peněžních toků. Úvěrové riziko je popsáno v poznámce 11.2 Řízení úvěrového rizika.

Vlastní kapitál

Společnost je plně vlastněna společností UNICAPITAL N.V., která je společností založenou dle právních předpisů Nizozemského království, zapsaná do nizozemského obchodního rejstříku 27. července 2016. Jediným akcionářem společnosti UNICAPITAL N.V. je společnost CREDITAS B.V., sídlící rovněž v Nizozemském království. Konečným vlastníkem Skupiny, který 100% podílem na základním kapitálu a 100% podílem na hlasovacích právech ovládá CREDITAS B.V., je pan Pavel Hubáček.

Povaha kontroly jediného akcionáře je pouze vlastnická. Mezi akcionářem jako ovládající osobou
a Společností nebyla uzavřena žádná ovládací ani jiná obdobná smlouva. Obchodní vedení Společnosti
a kontrola je na úrovni Společnosti prováděna správní radou. Členové volených orgánů jsou nezávislí na osobě jediného akcionáře. Žádná opatření, která mají zajistit, aby nebylo zneužito kontroly ze strany jediného akcionáře, proto nebyla přijata.

Základní kapitál Společnosti je představován jedním kusem kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 2 000 tis. Kč, drženou společností UNICAPITAL N.V. Akcie společnosti zní na jméno a má listinnou podobu. Za sledované období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu ani odkupu vlastních akcií. Základní kapitál je plně splacen.

S akciemi Společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat
na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

Dne 13. května 2022 schválil jediný akcionář Společnosti účetní závěrku za rok 2021 a rozhodl o převedení vzniklé ztráty ve výši 234 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Společnost není povinna dodržovat žádné externí předpisy stanovené požadavky na kapitál, včetně požadavků na solventnost či kapitálovou přiměřenost. V případě, že neuhrazená ztráta Společnosti dosáhne poloviny základního kapitálu, je správní rada povinna svolat valnou hromadu a navrhnout zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Výše neuhrazené ztráty k 31. prosinci 2022 dostáhla 2 491 tis. Kč, proto se správní rada Společnosti rozhodla navýšit vlastní kapitál Společnosti vložením příplatku mimo základní kapitál.

Dne 28. prosince 2022 byla podepsána Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Společností a jejím vlastníkem, kterou se vlastník Společnosti zavázal poskytnout příplatek mimo základní kapitál ve výši 5 000 tis. Kč. Příplatek byl připsán v plné výši na bankovní účet Společnosti dne 29. prosince 2022.

Vydané dluhopisy

V roce 2022 byly emitovány dvě emise zaknihovaných dluhopisů, které jsou vedeny v evidenci Centrálního depozitáře. K datu 1. března 2022 byly emitovány a zapsány na účet vlastníka u Centrálního depozitáře dluhopisy o objemu 800 000 tis. Kč, k datu 18. listopadu 2022 pak byly emitovány a zapsány na účet vlastníka u Centrálního depozitáře dluhopisy o objemu 1 000 000 tis. Kč

Společnost v roce 2022 nabízela dluhopisy v celkovém objemu 1 800 000 tis. Kč. Z tohoto objemu nebyly k 31. prosinci 2022 prodány dluhopisy v hodnotě 770 600 tis. Kč, a proto nejsou závazkem Společnosti. Výsledná nominální hodnota prodaných dluhopisů k 31. prosinci 2022 tak činí 1 029 400 tis. Kč.

(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Vydané dluhopisy    
Emitované dluhopisy brutto 1 800 000 0
Neupsaná část emitovaných dluhopisů, zaniklé dluhopisy - 770 600 0
Upsaná část emitovaných dluhopisů 1 029 400 0
Naběhlý úrok 30 087 0
Nakoupený alikvotní úrokový výnos 2 073 0
Vydané dluhopisy celkem 1 061 560 0
(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Struktura vydaných dluhopisů (v nominální hodnotě)    
Vydané dluhopisy – dlouhodobé
Dluhopisy se zůstatkovou dobou splatnosti > 5 let 0 0
Dluhopisy se zůstatkovou dobou splatnosti 1-5 let 1 029 400 0
Vydané dluhopisy – dlouhodobé celkem 1 029 400 0
Vydané dluhopisy – krátkodobé
Dluhopisy se zůstatkovou dobou splatnosti < 1 rok 32 160 0
Vydané dluhopisy – krátkodobé celkem 32 160 0
Vydané dluhopisy celkem  1 061 560 0

Reálná hodnota prodaných dluhopisů k 31. prosinci 2022 činí 1 040 112tis. Kč (k 31. prosinci 2021: 0 Kč). Reálná hodnota byla vypočítána s použitím bezrizikové výnosové křivky a rizikové přirážky Společnosti. Toto ocenění odpovídá v hierarchii oceňování úrovni 2.

Rozpis jednotlivých emisí s uvedením splatností a celkovou nominální hodnotou upsaných dluhopisů k 31. prosinci 2022:

ISIN  Pohyblivá úroková sazba Datum splatnosti Nominální hodnota
(tis. Kč)
Zaknihovaná forma     
CZ0003538100 6M PRIBOR + 4 % 01/03/2025 749 400
CZ0003545527 6M PRIBOR + 4 % 18/11/2025 280 000
Celkem upsané dluhopisy     1 029 400

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Pohyblivá úroková sazba je pro každé výnosové období určena ve výši odpovídající hodnotě Referenční sazby PRIBOR 6M stanovené dva pracovní dny před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšené o marží ve výši 4 % p.a. Počátky výnosových období pro dluhopisy emise ISIN CZ0003538100 jsou stanoveny na dny 1.3. a 1.9., počátky výnosových období pro dluhopisy emise ISIN CZ0003545527 jsou stanoveny na dny 18.11. a 18.5.

Rekonciliace finančních závazků ve výkazu peněžních toků je uvedena v tabulce níže:

(tis. Kč) Vydané dluhopisy – dlouhodobé Vydané dluhopisy – krátkodobé Vydané dluhopisy celkem
31. prosince 2021 0 0 0
Prodej dluhopisů 1 038 817 0 1 038 817
Výplata úroku 0 - 30 912 - 30 912
Nepeněžní transakce
Naběhlý úrok 0 53 655 53 655
31. prosince 2022 1 038 817 22 743 1 061 560

V minulém účetním období nebyly v portfoliu Společnosti žádné dluhopisy a neproběhly žádné transakce s dluhopisy.

Transakce vyplývající z prodeje dluhopisů a splacení naběhlých nákladů emise za aktuální účetní období jsou promítnuty ve Výkazu peněžních toků. V minulém účetním období nedošlo k žádným transakcím s dluhopisy.

Zaplacení jmenovité hodnoty a výnosu dluhopisů není zajištěno.

Vlastníci dluhopisů mohou za určitých podmínek požadovat nebo rozhodnout o jejich předčasném splacení. Jedná se o tzv. případy neplnění závazků, které jsou představovány:

Alternativní výkonnostní ukazatele

Společnost využívala ve své činnosti dva ukazatele. Prvním ukazatelem je Čistá Vážená Sazba (dále jen "NWIR") a druhým ukazatelem je Čistá Vážená Splatnost (dále jen "NWM").

Společnost používá ukazatel Čistá vážená sazba, protože tento ukazatel vypovídá o schopnosti Společnosti zhodnotit získané finanční prostředky od investorů tak, aby byla Společnost schopna pokrýt jednak náklady spojené se svou činností, tak zároveň dostát svým závazkům vůči investorům. Udržování ukazatele Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % zaručuje, že vážená úroková sazba výnosových úroků z investovaných finančních prostředků do Skupiny je minimálně o 0,30% vyšší, než je výše vážené úrokové sazby nákladových úroků z emitovaných dluhopisů.

Společnost používá ukazatel Čistá vážená splatnost, protože tento ukazatel vypovídá o schopnosti Společnosti mít k dispozici dostatečně včas finanční prostředky na splacení dluhopisů. Udržování ukazatele Čistá vážená splatnost maximálně v hodnotě 0 (slovy: nula) zaručuje, že vážená splatnost poskytnutých úvěrů bude vždy nižší než vážená splatnost emitovaných dluhopisů.

Tyto podmínky jsou podrobněji vymezeny v základním prospektu dluhopisů a konečných emisních podmínkách.

Tyto podmínky k 31. prosinci 2022 ani 2021 nenastaly.

Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Při splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů jsou tam, kde to vyžadují zákony České republiky, z plateb držitelům dluhopisů sráženy příslušné srážkové daně.

Závazky z obchodního styku a jiné závazky

(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Obchodní závazky
Závazky k podnikům ve Skupině 464 164
Ostatní závazky z obchodního styku 550 0
Celkem závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 1 014 164

Tyto závazky jsou krátkodobé a před lhůtou splatnosti.

Závazky byly vykázány v naběhlé hodnotě a toto ocenění se významně neliší od ocenění reálnou hodnotou.

Řízení rizik

Správní rada Společnosti má celkovou odpovědnost za nastavení rámce řízení rizik a za dohled
nad jeho uplatňováním. V rámci řízení rizik jsou řízena tržní rizika, úvěrové riziko, riziko likvidity a kapitálové riziko.

11.1 Řízení tržních rizik

11.1.1 Úrokové riziko

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která je pro každé výnosové období určena ve výši odpovídající hodnotě Referenční sazby PRIBOR 6M stanovené dva pracovní dny před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšené o marží ve výši 4 % p.a. Počátky výnosových období pro dluhopisy emise ISIN CZ0003538100 jsou stanoveny na dny 1.3. a 1.9., počátky výnosových období pro dluhopisy emise ISIN CZ0003545527 jsou stanoveny na dny 18.11. a 18.5.

Společnost není vystavena úrokovému riziku ze změny pohyblivých úrokových sazeb vzhledem ke skutečnosti, že stanovuje pohyblivou úrokovou sazbu úvěrů na základě objemu prodaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů se zvláštním přihlédnutím k plnění alternativního výkonnostního ukazatele Čistá vážená sazba. Společnost se zavázala udržovat ukazatel Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % a tomu musí uzpůsobit úrokovou sazbu poskytnutých úvěrů. Z objemu prodaných dluhopisů jednotlivých emisí a jejich úrokové sazby Společnost vypočítává váženou úrokovou sazbu dluhopisů, ke které přičte marži tak, aby s přihlédnutím k objemu poskytnutých úvěrů výsledný ukazatel Čistá vážená sazba dosáhl minimálně 0,30 %.

11.1.2 Měnové riziko

Všechny transakce a zůstatky Společnosti k 31. prosinci 2022 a také k 31. prosinci 2021 byly denominovány v českých korunách. Dopad změn tržních měnových kurzů na úplný výsledek Společnosti za rok 2022 tedy není žádný.

11.2 Řízení úvěrového rizika

Společnost se vystavuje úvěrovému riziku, což představuje riziko, že jedna strana finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně tím, že nesplní svůj závazek.

Vystavení úvěrovému riziku vzniká v důsledku úvěrových a jiných transakcí Společnosti s protistranami, které vedou ke vzniku finančních aktiv, eventuálně podrozvahových úvěrových závazků. Koncentrace rizika z úvěrových transakcí vůči UNICAPIL N.V. je 100% a je v hodnotě 1 057 030 tis. Kč (v roce 2020: nulová).

Úvěrové riziko představuje jedno z největších rizik pro podnikání Společnosti; správní rada proto pečlivě řídí vystavení Společnosti úvěrovému riziku. Odhad úvěrového rizika pro účely řízení rizik je složitý a zahrnuje použití modelů, jelikož riziko se liší v závislosti na tržních podmínkách, očekávaných peněžních tocích a čase. Posouzení úvěrového rizika u portfolia aktiv vyžaduje další odhady pravděpodobnosti výskytu úpadku, souvisejících ztrátových poměrů a korelací úpadku mezi protistranami.

Hodnocení úvěrového rizika: K měření úvěrového rizika a třídění finančních nástrojů podle výše úvěrového rizika používá ratingové stupně vytvářené externími mezinárodními ratingovými agenturami (Standard & Poor's - "S&P"). Rating je jednotlivým dlužníkům přiřazován na základě interních valuačních modelů připravených Společností.

Hlavní finanční aktiva Společnosti představují poskytnuté úvěry, zůstatky na bankovních účtech, pokladní hotovost a ostatní krátkodobá finanční aktiva. U likvidních prostředků je úvěrové riziko omezeno vzhledem ke skutečnosti, že protistranami jsou banky s vysokou úvěrovou bonitou (tj. banky s nízkým rizikem neplnění). Poskytnuté úvěry a pohledávky jsou průběžně vyhodnocovány z hlediska situace ohledně jejich inkasa. Společnost má zavedenu politiku úvěrových limitů a výše potenciálně problémových poskytnutých úvěrů a pohledávek je řádně monitorována.

Společnost pravidelně monitoruje, vyhodnocuje a dodržuje plnění alternativních výkonnostních ukazatelů, na které jsou navázány kovenanty emitovaných dluhopisů. Jedná se o: (i) Čistá vážená sazba = NWIR; a (ii) Čistá vážená splatnost = NWM. Podrobnosti k výpočtu a aktuální hodnoty těchto ukazatelů k rozvahovému dni jsou uvedeny ve výroční finanční zprávě. Společnost má nastaveny procesy vydávání nových úvěrů tak, aby byly tyto ukazatele vždy dodržovány.

11.2.1 Finanční aktiva

(tis. Kč) 31. prosince 2022 31. prosince 2021
Úvěry spřízněným stranám (Pozn. 6, 12) bez zohlednění znehodnocení 1 057 030 0
Peněžní ekvivalenty 10 594 1 930
Celkem 1 067 624 1 930

Kreditní riziko likvidních finančních prostředků je omezené, jelikož smluvními partnery jsou banky z prostředí podléhajícího regulaci. Společnost neočekává žádné ztráty z neplnění závazku těmito protistranami. Z tohoto důvodu je dopad snížení hodnoty peněžních prostředků nemateriální.

Ratingový stupeň úvěrového rizika 

Odpovídající vnitřní

hodnocení

Odpovídající hodnocení vnějších agentur (S&P)* Odpovídající PD interval

Zůstatková hodnota úvěru

(gross)

31.12.2022

Znehodnocení

31.12.2022

Zůstatková hodnota úvěru

(netto)

31.12.2022

Zůstatková hodnota úvěru

(netto)

31.12.2021

Stádium 1
Výtečný 1 AAA to BB+ 0% - 0,31% 1 057 030 - 541 1 056 489 0
Dobrý 2 BB to B+ 0,46% - 1,94% 0 0 0 0
Dostačující 3 B, B- 2,99% - 5,89% 0 0 0 0
Pochybný 4 CCC+ to CC- 26,55% 0 0 0 0
Selhání 5 C, D-I, D-II 100% 0 0 0 0
Celkem Stádium 1     1 057 030 - 541 1 056 489 0
Celkem za všechna stádia
Výtečný 1 AAA to BB+ 1 057 030 - 541 1 056 489 0
Dobrý 2 BB to B+ 0 0 0 0
Dostačující 3 B, B- 0 0 0 0
Pochybný 4 CCC+ to CC- 0 0 0 0
Selhání 5 C, D-I, D-II 0 0 0 0
Celkem za všechna stádia   1 057 030 - 541 1 056 489 0

* Nejedná se o externě stanovený rating.

Každá stupnice úvěrového rizika má určitý stupeň bonity:

Společnost nepřijala k finančním aktivům do splatnosti žádné zajištění snižující úvěrové riziko.

Meziroční změny ve výši Znehodnocení finančních aktiv:

(tis. Kč)
Znehodnocení k 27. srpna 2021 0
Snížení/zvýšení expozice 0
Znehodnocení k 31. prosince 2021 0
Snížení/zvýšení expozice 541
Znehodnocení k 31. prosince 2022 541

K 31. prosinci 2022 Společnost neevidovala žádná významná zhoršení úvěrové bonity, znehodnocená finanční aktiva nebo finanční aktiva po splatnosti.

Rizikové parametry modelu ECL a měření nejistoty

Citlivostní analýza – různé pravděpodobnosti selhání (PD)

Analýza citlivosti bere v úvahu změny způsobené různými hodnotami PD.  Při snížení ratingu přiřazeného společností dlužníkovi na kategorii 2 odpovídajícího vnitřního hodnocení by minimální očekávaná úvěrová ztráta podle S&P modelu činila 0,46 %, a tedy 4 975 tis Kč. Při snížení ratingu přiřazeného společností dlužníkovi na kategorii 3 odpovídajícího vnitřního hodnocení by minimální očekávaná úvěrová ztráta podle S&P modelu činila 2,99 %, a tedy 32 339 tis. Kč.

Při posuzování úvěrového rizika a rizikových parametrů modelu ECL vzala Společnost v úvahu vliv současné situace na Skupinu a její jednotlivé segmenty.

Skupina UNICAPITAL působí v odvětvích energetiky, realitního trhu a zemědělství. Skupina výrazně omezila svoje aktivity v segmentu zdravotnictví. Skupina působí především v konzervativních odvětvích, díky čemuž výrazně nepocítila krizi spojenou s doznívající pandemií covidu-19.

Skupina UNICAPITAL v rámci svých společností poskytuje celou řadu dalších služeb, které z hlediska taxonomie EU směřují k naplnění klimatických cílů EU, proto Společnost zhodnotila že z tohoto titulu nedochází k významnějšímu nárustu kreditního rizika.

Společnost ani ostatní společnosti Skupiny nemají žádné obchodní vazby na Ukrajinu, Ruskou federaci, nebo Běloruskou republiku. Dopad válečného konfliktu na Ukrajině na Společnost a Skupinu může být maximálně nepřímý, ovlivněný celkovou ekonomickou situací v České republice a ve světě všeobecně.

Skupina soustřeďuje své podnikání (resp. investování) do následujících ekonomických odvětví (resp. segmentů těchto odvětví):

Segment energetiky

Příjmy a výsledky činností společností segmentu energetiky jsou předmětem klimatických a sezónních změn. Spotřeba elektrické energie je do jisté míry závislá na klimatických podmínkách. Obecně je spotřeba elektrické energie a tepla vyšší v zimních měsících. Výkyvy od běžného klimatického cyklu mohou vyústit ve snížení poptávky po elektrické energii a teplu. Spotřeba elektrické energie může být také ovlivněna vlnami sucha a horka. Neočekávané a nepříznivé změny klimatických podmínek mohou vést ke snížení příjmů společností segmentu energetické výroby a distribuce. Vzhledem k uvedenému se skupina intenzivně zabývá novou energetikou – zejména agregací zdrojové základny a alternativním využitím zdrojů pro poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině jsou na společnosti segmentu energetické distribuce eliminovány zejména zaměřením energetické části Skupiny na poskytování služeb výkonové rovnováhy, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Vlastní obchod s komoditou je pouze doplňkovou službou v portfoliu. V dlouhodobém horizontu by s námi odběratelé elektrické energie, mezi kterými mohou být i ti orientovaní na ruský trh, mohli v důsledku války na Ukrajině, uzavřít kontrakty s nižšími odběry přenesené energie. To se potenciálně může projevit v menším zisku do doby, než se takové společnosti nepřeorientují na jiné trhy.

Strukturální změny v energetice spojené například s vyšším zapojením obnovitelných zdrojů povedou k vyšším výkyvům v dodávkách elektrické energie, a tím pádem k vyšší poptávce po podpůrných službách. Pouze kogenerační jednotky jsou plně vystavené negativnímu vývoji na trhu s plynem. Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jsou však zvýšené náklady na výrobu tepla přenášeny na koncové odběratele. Cena elektřiny se pak odvíjí právě od ceny závěrné elektrárny, kterou je momentálně elektrárna plynová. Jednotky aktuálně představují minimum produkční kapacity Skupiny. Zároveň svůj obchodní model rozšiřují na poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu.

Rizika spojená s negativním vývojem makroekonomické situace spolu s riziky spojenými s válečným konfliktem na Ukrajině mohou s ohledem na původ a charakter produktivních zdrojů vést k hlubším strukturálním změnám v energetice.

Společnosti segmentu energetické výroby a distribuce by neměly být negativně ovlivněny případnými strukturálními změnami v energetice. Na druhou stranu nelze vyloučit, že s probíhajícími změnami bude potřeba vynaložit dodatečné investice, což by mohlo mít nepříznivý vliv na hospodaření společností.

Segment realit

Evropská unie (EU) se snaží dlouhodobě snižovat emise skleníkových plynů prostřednictvím zpřísňování podmínek pro novou výstavbu. V rámci nich musí všechny stavby splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Kromě kvalitního zateplení obvodových plášťů a oken jsou nyní do budov instalována i kvalitní technologická zařízení. Jedná se o rekuperační systémy, systémy solárních panelů a tepelných čerpadel efektivně ovládané řídicími systémy. Legislativa EU se postupně propisuje do národní legislativy členských zemí. Tato opatření budou příznivě ovlivňovat klimatické podmínky, zároveň s sebou ale nesou zvýšené náklady.

Navýšené náklady se promítnou do koncové ceny nemovitostí. Nebudou však nepřiměřeně zatěžovat společnosti segmentu realit. Klienti jsou ochotni zvýšenou cenu nemovitosti uhradit s výhledem budoucích úspor, obzvláště ve světle rostoucích cen energií.

V souvislosti se změnami klimatu přijaly společnosti segmentu realit politiku ve formě monitoringu změn klimatu. Díky němu mohou sledovat trendy ve změnách klimatu a v návaznosti na ně vyhodnotit související příležitosti či případná rizika. Jedním z důsledků tohoto monitoringu je pak také orientace na výstavbu nemovitostí, které splňují všechny požadavky na nynější i v budoucnu očekávané standardy.

V souvislosti s klimatickými změnami neexistují významná rizika, která mohou nepříznivě ovlivnit ekonomickou situaci v oblasti realit, jelikož společnosti segmentu realit věnují dopadům klimatických změn na svou činnost zvýšenou pozornost a přijímají adekvátní opatření, která z jejich pohledu tato rizika významně omezují.

Dopad vojenského konfliktu na Ukrajině se projevil zvýšeným kolísáním cen na finančních a komoditních trzích a dalšími důsledky pro ekonomiku, které ovlivňují i realitní trh. Developerské společnosti přijaly opatření, která se snaží minimalizovat případné dopady války na Ukrajině zejména v oblasti výstavby projektů, včetně stabilizace smluvních vztahů s generálními dodavateli stavebních prací, a to hlavně v cenové oblasti. Na projektech zahájených již před začátkem invaze mají společnosti s dodavateli nasmlouvané pevné ceny. Případné navýšení je řešeno individuálně a v rozsahu plánovaných rezerv. Pro nově zahajované projekty je obtížné v současné době realizovat dodavatelské smlouvy za pevné ceny. Společnosti již zároveň uzavřely dodavatelské smlouvy za nových podmínek v takových cenách, které umožňují realizaci projektů s přiměřeným ziskem. Výkyv v oblasti lidských zdrojů ve stavebnictví, způsobený nedostatkem kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, se po počáteční problémech podařilo dodavatelům v podstatě vyrovnat, i když za cenu přílivu méně kvalifikovaných pracovníků z jiných zemí.

V současné době se zhoršila situace na hypotečním trhu, kdy se zvýšením úrokových sazeb snížila dostupnost hypoték. Společnosti toto považují za přechodný jev u zahajovaných projektů, kdy lhůta pro dokončení dosahuje 24 měsíců a více. Při déle trvající zhoršené dostupnosti hypoték jsou společnosti připraveny reagovat tak, že projekty budou nabízet k nájemnímu bydlení, po kterém v současné době výrazně stoupá poptávka. Aby se společnosti segmentu nemovitostí vyhnuly negativním dopadům na cashflow a výnosy, očekávají, že bude docházet k odkladu zahajování realizace již schválených nových rezidenčních projektů. A to v rozsahu 6-12 měsíců do doby, než dojde k ustálení podmínek v oblasti hypotečních úvěrů a snížení vysoké míry inflace. Právě ta má mimo jiné vliv na výši ceny stavebních prací.

Zemědělství

Hospodářské výsledky v oblasti rostlinné výroby mohou být negativně ovlivněny nepříznivým počasím a přírodními katastrofami. Společnosti segmentu zemědělství se v rostlinné výrobě věnují především pěstování obilovin (pšenice, ječmen), kukuřice a olejnin (řepka, hořčice). Špatné počasí může vést k horší úrodě nebo horší výtěžnosti dané sklizně (tj. v případě špatného počasí během období sklizně). Případná neúroda může vést ke snížení příjmů společností segmentu zemědělství.

Válečný konflikt na Ukrajině a s ním související vývoj celkové ekonomické situace se u společností segmentu zemědělství projevil růstem cen vstupů, především nafty, hnojiv a krmiv. V reakci na tento vývoj dochází ke značnému zvýšení prodejních cen produktů rostlinné i živočišné výroby.

Hospodářské výsledky společností působících v zemědělství a provozujících rostlinnou či živočišnou výrobu jsou částečně závislé na dotační politice státu a EU. V období 2023-2027 začíná platit nové období Společné zemědělské politiky, které částečně mění podmínky a výši vyplácených dotací. Díky tomu se klade větší důraz na agroenviromentální politiku a šetrný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím tzv. ekoschemat.

Výše uvedené skutečnosti neměly významný dopad na úvěrové riziko Společnosti a sestavení modelu ECL

11.3 Řízení likvidního rizika

Při posuzování schopnosti Společnosti pokračovat ve své činnosti a likvidního rizika vedení Společnosti prověřuje budoucí potřeby hotovosti a předpokládané výnosy Společnosti. Vedení je přesvědčeno, že při zpracování těchto prognóz postupovalo obezřetně, s cílem zohlednit nejisté hospodářské prostředí.

Vedení dospělo k závěru, že Společnost v dohledné budoucnosti bude schopna provozovat svou činnost v rámci stávajícího a plánovaného financování a plnit veškerá ujednání o podmínkách financování (tzv. kovenanty), a to i s přihlédnutím k současnému makroekonomickému vývoji a ruské invazi na Ukrajinu, a je tedy přesvědčeno, že je na místě sestavit účetní závěrku Společnosti za předpokladu trvání Společnosti.

Společnost má nastavenu centrální strategii v oblasti likvidního rizika k řízení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého financování Společnosti. Společnost řídí likvidní riziko průběžným sledováním projekcí peněžních toků a skutečných peněžních toků a vyrovnáváním profilů splatnosti finančních aktiv a závazků. Následující tabulka uvádí přehled budoucích nediskontovaných peněžních toků z finančních aktiv a závazků v členění dle očekávané splatnosti:

31. prosince 2022 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let
Aktiva      
Poskytnuté úvěry bez zohlednění znehodnocení (viz poznámka 6) 66 597 106 648 1 139 014
Peněžní prostředky 10 594 0 0
Aktiva celkem 77 191 106 648 1 139 014
Pasiva
UNICAP.INV. VAR/25 ISIN CZ0003538100 - 42 566 - 39 344 - 848 696
UNICAP.INV. VAR/25 ISIN CZ0003545527 0 - 29 834 - 326 200
Závazky z obchodního styku - 551 0 0
Závazky k podnikům ve Skupině - 464 0 0
Pasiva celkem -43 581 - 69 178 -1 174 896
Netto pozice za období 33 610 37 470 - 35 882
Netto kumulativní pozice 33 610 71 080 35 198
31. prosince 2021 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let
Aktiva      
Peněžní prostředky 1 930 0 0
Aktiva celkem 1 930 0 0
Pasiva
Závazky z obchodního styku - 164 0 0
Pasiva celkem - 164 0 0
Netto pozice za období 1 766 0 0
Netto kumulativní pozice 1 766 1 766 1 766

11.4 Řízení kapitálového rizika

Společnost řídí svůj kapitál tak, aby zabezpečila, že bude schopna pokračovat ve své činnosti jako zdravě fungující podnik pomocí optimalizace poměru mezi cizími a vlastními zdroji. Společnost nemá stanovený cíl poměru mezi vlastním a cizím kapitálem.

Strukturu kapitálu Společnosti tvoří čistý dluh (závazky z emitovaných dluhopisů snížené o peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty) a vlastní kapitál Společnosti (zahrnuje základní kapitál, fondy, nerozdělený zisk/ztrátu).

31. prosince 2022 31. prosince 2021
Závazky z emitovaných dluhopisů 1 061 560 0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty - 10 594 - 1 930
Čistý dluh celkem 1 050 966 0
Základní kapitál 2 000 2 000
Kapitálové fondy 5 000 0
Nerozdělený zisk - 2 491 - 234
Vlastní kapitál celkem 4 509 1 766
Řízený kapitál celkem 1 055 475 1 766

Na Společnost se nevztahují žádné kapitálové požadavky stanovené externími subjekty. Společnost se zavázala dodržovat závazky vyplývající ze základního prospektu emitenta a konečných emisních podmínek. Podrobnější popis je uveden v kapitole 9. Vydané dluhopisy

Správní rada Společnosti je pravidelně informována o vývoji zadlužení. Jakékoli dodatečné zadlužení podléhá jejímu souhlasu.

Společnost je účelově založenou společností k realizací dluhopisového programu Skupiny a půjčování prostředků získaných z prodeje dluhopisů formou zápůjček a úvěrů ostatním společnostem Skupiny. Z toho důvodu tvoří většinu kapitálu Společnosti cizí zdroje – závazky z emitovaných dluhopisů. Prostředky získané z prodeje těchto dluhopisů byly poskytnuty jako úvěr mateřské společnosti a tvoří tak aktiva Společnosti. Společnost se zavázala poskytovat úvěry za takových podmínek,, které zajišťují, že zapůjčené prostředky budou splaceny před datem splatnosti dluhopisů a úrokový výnos bude pokrývat provozní a úrokové náklady Společnosti.

Transakce se spřízněnými osobami

Mezi nejvýznamnější transakce se spřízněnými stranami patří:

Společnost stanovuje pohyblivou úrokovou sazbu úvěrů na základě objemu prodaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů se zvláštním přihlédnutím k plnění alternativního výkonnostního ukazatele Čistá vážená sazba. Společnost se zavázala udržovat ukazatel Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % a tomu musí uzpůsobit úrokovou sazbu poskytnutých úvěrů. Z objemu prodaných dluhopisů jednotlivých emisí a jejich úrokové sazby Společnost vypočítává váženou úrokovou sazbu dluhopisů, ke které přičte marži tak, aby s přihlédnutím k objemu poskytnutých úvěrů výsledný ukazatel Čistá vážená sazba dosáhl minimálně 0,30 %.

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která je pro každé výnosové období určena ve výši odpovídající hodnotě Referenční sazby PRIBOR 6M stanovené dva pracovní dny před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšené o marží ve výši 4 % p.a. Počátky výnosových období pro dluhopisy emise ISIN CZ0003538100 jsou stanoveny na dny 1.3. a 1.9., počátky výnosových období pro dluhopisy emise ISIN CZ0003545527 jsou stanoveny na dny 18.11. a 18.5.

Společnost nemá žádné zaměstnance, předseda správní rady není z titulu své funkce Společností odměňován. Služby předsedy správní rady nejsou Společnosti fakturovány.

Níže jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. Všechny transakce byly uzavřeny za obvyklých tržních podmínek. Poskytnuté úvěry jsou úročeny tržními úrokovými sazbami v rozsahu 6,00-12,20 % p. a.

Výsledkové položky:
(tis. Kč) Spřízněná strana 2022 27. srpna 2021 –
31. prosince 2021
Úrokové výnosy:    
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost 54 230 0
Úrokové výnosy celkem   54 230 0
Úrokové náklady:
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve Skupině 19 678 0
Úrokové náklady celkem 19 678 0
Administrativní náklady:  
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost 755 159
GALAP INVESTMENT s.r.o. Ostatní ve Skupině 7 5
Administrativní náklady celkem 762 164
Rozvahové položky:
(tis. Kč) Spřízněná strana  31. prosince 2022 31. prosince 2021
Poskytnuté úvěry bez zohlednění znehodnocení (viz pozn. 6):
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost  1 057 030 0
Poskytnuté úvěry celkem  1 057 030 0
Peníze na běžných bankovních účtech:
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve Skupině  5 410 1 920
Peníze na běžných bankovních účtech celkem  5 410 1 920
Aktiva celkem  1 062 440 1 920
Vydané dluhopisy:
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve Skupině 827 747 0
Vydané dluhopisy celkem 827 747 0
Ostatní závazky:    
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost  464 159
GALAP INVESTMENT s.r.o. Ostatní ve Skupině 0 5
Ostatní závazky celkem  464 164
Pasiva celkem  828 211 164

Provozní segmenty

Společnost je účelově založenou společností k realizací dluhopisového programu Skupiny a půjčování prostředků získaných z prodeje dluhopisů formou zápůjček a úvěrů ostatním společnostem Skupiny. Kromě tohoto Společnost nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.

Společnost identifikuje pouze jeden provozní segment, a tudíž zde neprezentuje klíčové finanční ukazatele v rozdělení dle segmentů.

Všechny výnosy Společnosti jsou úrokovými výnosy z úvěru poskytnutého mateřské společnosti se sídlem v Nizozemsku.

Podmíněné závazky a podmíněná aktiva

Ke dni sestavení účetní závěrky Společnost neevidovala žádné podmíněné závazky ani podmíněná aktiva.

Následné události

Od konce účetního období končícího 31. prosince 2022 bylo načerpáno 9 500 tis. Kč z úvěrového rámce poskytnutého Společností společnosti UNICAPITAL N.V.

Od konce účetního období končícího 31. prosince 2022 nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na finanční pozici a finanční výkonnost Společnosti.

V Praze dne 3. května 2023

El. podpis A. Sikorová

JUDr. Alena Sikorová

předseda správní rady