UNICAPITAL Invest III a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Aktualizovaná verze

za rok končící 31. prosince 2020

Oprava výroční zprávy společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. ze dne 8. února 2022

V souladu s ust. § 20 odst. vyhlášky č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje UNICAPITAL Invest III a.s. opravu výroční zprávy 2020, ve které byly provedeny změny a doplnění v následujících kapitolách:

Aktualizovaný text výroční zprávy společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. oproti jejímu původnímu znění je vyznačen odlišným formátování, konkrétně jsou změny provedeny kurzívou a text je modré barvy.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Níže uvedený předseda představenstva společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

V Praze dne 29. dubna 2021

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

JUDr. Alena Sikorová

předseda představenstva

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Zpráva představenstva společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena 31. října 2018. Během rozhodného období bylo hlavní činností Společnosti emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině UNICAPITAL (tj. mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž má mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Emitované dluhopisy byly upsány v dostatečné výši, čímž bylo získáno dostatečné množství prostředků a cíle Společnosti pro rozhodné období byly naplněny.

V následujícím období nejsou v plánu další emise dluhopisů ani poskytování nových úvěrů. Společnost se bude soustředit na řízení úvěrového a likvidního rizika. Přístup Společnosti k důsledkům pandemie covid-19 je popsán v následující části EKONOMIKA, MAJETEK.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI

Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. prakticky neprovádí vlastní podnikatelskou činnost. Provozuje

činnost vedoucí k financování skupiny. Bližší popis podnikatelské činnosti je obsažen ve Zprávě o vztazích za rok 2020 a v následující části EKONOMIKA, MAJETEK.

ZMĚNA VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH

V předmětném roce nedošlo ke změnám.

ZMĚNA V DOZORČÍCH ORGÁNECH

V předmětném roce nedošlo ke změnám.

EKONOMIKA, MAJETEK

V roce 2020 dosáhla společnost UNICAPITAL Invest III a.s. na úrovni úplného výsledku hospodaření zisku za účetní období ve výši 3 840 tis. Kč.

Společnost nevlastní žádný hmotný majetek. Aktivem Společnosti jsou zejména poskytované úvěry ostatním společnostem ve skupině. Další finanční aktiva Společnosti představují zůstatky na bankovních účtech, pokladní hotovost, odloženou daňovou pohledávku a ostatní krátkodobá finanční aktiva. Společnost neeviduje žádná finanční aktiva po splatnosti, očekávané znehodnocení finančních aktiv je promítnuto v účetní závěrce Společnosti.

Emise / splacení dluhopisů

V roce 2020 proběhla nová emise UCINV03 11 4,3/23 v hodnotě 200 000 tis. Kč, proběhly i prodeje vlastních dluhopisů (tj. dluhopisy dříve emitované a neupsané) ve výši 281 700 tis. Kč. Společnost hospodařila zejména s portfoliem dluhopisů emitovaných v roce 2019.

Poskytování úvěrů

Finanční zdroje z dluhopisového programu slouží především pro financování akvizic Skupiny. Celková účetní hodnota poskytnutých úvěrů včetně naběhlého příslušenství k 31. prosinci 2020 je 2 504 546 tis. Kč. Všechny úvěry směřovaly do Skupiny. Struktura portfolia poskytnutých úvěrů je uvedena v účetní závěrce v Poznámce 12. Transakce se spřízněnými osobami.

Hlavní činnosti skupiny a vliv pandemie covid-19

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc covid-19, která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka, a způsobila narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit. Protože je situace nestabilní a průběžně se vyvíjející, kontinuálně v rámci skupiny analyzujeme dopady na jednotlivé obory a dlužníky Společnosti a v současné době nemáme informace o zásadních výpadcích v jejich činnosti. Následující odstavce se věnují jednotlivým primárním sektorům skupiny, v nichž dlužníci Společnosti operují. Níže popsané segmenty tvoří k datu vyhotovení výroční zprávy cca 97,7 % investičního portfolia skupiny. Ostatní aktivity skupiny (2,3 %) tvoří například investice do start-upů a provozování fotovoltaické elektrárny.

Distribuce energie

V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje především tzv. Lokálním Distribučním Soustavám (LDS),
a to především distribučním soustavám elektrické energie. Distribuční soustava elektrické energie je hierarchicky rozdělena na 3 hlavní úrovně. V rámci tzv. přenosové soustavy (přenos energie na nejvyšší napěťové hladině) dochází k přenosu elektrické energie z jednotlivých výrobních zdrojů (elektráren)
a napojení samotné distribuční soustavy elektrické energie na sousední státy. Přenosová soustava tvoří de facto páteř distribuce elektrické energie v České republice. V územích ohraničených vedením přenosové soustavy vzniká poté tzv. regionální distribuční soustava, v rámci, které je přenášena elektrická energie na vysoké napěťové hladině. Na většině míst pak je regionální distribuční soustava napojena rovnou na samotná odběrná místa, tj. připojení elektrické energie v domech, komerčních objektech atp. LDS je poté menší vymezené území (obvykle desítky m2 a jednotky ha) v rámci kterého se zavázal služby distribuce elektrické energie poskytovat tzv. lokální distributor. Tento lokální distributor je pak přímo napojen na nadřazeného regionálního distributora a v rámci vymezeného území poskytuje veškeré služby distributora.

Ekonomická činnost je představována službou distribuce elektrické energie, za kterou koncoví odběratelé energie platí (tj. je součástí standardní fakturace za elektrickou energii). Velkou výhodou ekonomického modelu je fakt, že distributor není závislý na ceně komodity (tj. elektrické energie), ale pouze na objemu energie přenesené v rámci jeho distribučního území. Zejména z tohoto důvodu vznikají LDS především v územích, kde je velká a stabilní spotřeba elektrické energie (např. logistická centra, průmyslové parky, komerční nemovitosti apod.).

V tomto segmentu je konkurenční pozice Skupiny velice silná, je vnímán jako jeden z lídrů na trhu LDS. K datu vyhotovení výroční zprávy představuje tento segment cca 26,1 % investičního portfolia Skupiny

Situace covid-19 v České republice stále přetrvává. V důsledku snížené spotřeby energie koncových uživatelů během tohoto období, vykazovali někteří naši dlužníci mírné snížení příjmů. Současně ale existovalo mnoho koncových odběratelů, v rámci distribučních soustav vlastněných či provozovaných našimi dlužníky, kteří nebyli krizí vůbec zasaženi. Například logistika si během krize vedla velmi dobře, zejména kvůli výraznému nárůstu internetových obchodů. V současné době nemáme žádné náznaky toho, že by velcí nájemci v oblastech, kam naši dlužníci dodávají energii, měly takové potíže, že by hrozilo riziko bankrotu nebo odchodu nájemců z pronajatých nemovitostí. Obecně lze tedy říci, že dopad situace covid-19 na sektor distribuce energie byl u našich dlužníků minimální.

Zdravotnictví

V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje především provozování specializovaných zdravotnických zařízení pro osoby postižené různými formami nervových degenerativních chorob (především
tzv. Alzheimerovy choroby). Skupina provozuje třináct tzv. Alzheimercenter na území České a Slovenské republiky a patří k největším poskytovatelům služeb tohoto typu v České republice.

Ekonomická činnost je představována prodejem služby poskytování péče o osoby postižené Alzheimerovou chorobou. V rámci této činnosti jsou tržby tvořeny především platbami klientů / pacientů, resp. jejich rodin, platbami zdravotních pojišťoven za provedené služby dle úhradové vyhlášky.

K datu vyhotovení této zprávy představuje tento segment cca 20,1 % investičního portfolia Skupiny. V tomto segmentu je konkurenční pozice Skupiny velice silná, je vnímán jako jeden z lídrů na trhu.

Situace související s pandemií covid-19 rozvoj skupiny v roce 2020 v segmentu zdravotnictví zpomalila, došlo ke stagnaci počtu klientů a došlo k přechodnému ovlivnění schopnosti personálně zajistit chod zařízení z důvodu karantény zaměstnanců. Rovněž došlo ke zvýšení nákladů v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek a testováním zaměstnanců i klientů, avšak většina těchto nákladů byla kompenzována formou dotací. Není však jisté, zda tato forma kompenzací bude probíhat i nadále.

Pandemie může i v budoucnu negativně ovlivnit jednak kapacity zdravotnických zařízení a jednak schopnost Společností personálně zajistit standardní chod zdravotnických zařízení (z důvodu nařízení karantény relevantním zaměstnancům a podobně). Toto riziko tak může v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit schopnost Společnosti segmentu zdravotnictví dostát svým závazkům plynoucím
z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a následně schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.

Nemovitosti

V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje dvěma hlavním činnostem:

(i) pronájem existujících nemovitostí

Skupina vlastní několik kancelářských a komerčních nemovitostí, a to především v krajských městech České republiky.

Ekonomická činnost je představována poskytováním prostor k pronájmu, a to především komerčním subjektům. Příjem je prakticky ekvivalentně rozložen mezi kancelářské a komerční nemovitosti. Skupina drží tyto nemovitosti především za účelem příjmů z nájmů, tj. obvykle nespekuluje na růst tržní hodnoty těchto nemovitostí.

(ii) rezidenční development

Skupina se věnuje výstavbě bytů a bytových domů především na území Prahy. Skupina má dále menší projekt v Plzni.

Skupina se věnuje celé škále developerských činností od akvizic developerských pozemků, po engineering a povolovací řízení, přes výstavbu a prodej bytových jednotek.

V tomto segmentu je pociťován největší konkurenční tlak, a to jak z pohledu výnosového portfolia (konkurence například v oblasti kancelářských budov a případné mobility nájemníků), tak v oblasti nemovitostního developmentu. K datu vyhotovení této zprávy představuje tento segment cca 42,5 % investičního portfolia Skupiny. Pandemie covid-19 nicméně ovlivňuje tento segment jak negativně, tak pozitivně. Co se negativních stránek týče, může mít negativní vliv na vývoj výše tržního nájemného v jednotlivých zasažených regionech a také jednotlivých zasažených odvětvích. Jedná se primárně
o odvětví, v nichž společnosti nejsou schopny plně podnikat, případně jimž v důsledku protiepidemiologických opatření chybí lidské zdroje. Tyto společnosti pak nemusí být schopny včas
a v plné výši platit obvyklé standardní nájemné. Totéž se může týkat rezidenčního nájemného bydlení, kdy je možné, že pandemie covid-19 zapříčiní růst nezaměstnanosti a neschopnost určité skupiny lidí platit dříve dohodnutou výši nájemného. Tyto dopady mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobějšího rázu.

Současně lze nicméně očekávat pozitivní vliv pandemie na ta odvětví, které pandemií zasažena nejsou a kterým se daří dosahovat naopak růstu. Zde naopak může být poptávka po dodatečných prostorech k nájmu za účelem pokrytí vyšší potřeby skladovacích prostor, kancelářských prostor a podobně.

Co se developmentu týče, riziko spojené s pandemií covid-19 spočívá v potenciálním dočasným omezením fungování orgánů státní správy, dodavatelů a podobně. Developerské projekty jsou nicméně připravovány v časovém rámci několika let, a tudíž zpoždění několika měsíců by nemělo mít významný dopad na tento sektor.

Celkově mohou rizika spojená s vývojem pandemie covid-19 v důsledku nepříznivě ovlivnit schopnost Společnosti segmentu reality dostát svým závazkům plynoucím z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a následně schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.

Segment zemědělství

V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje rostlinné a živočišné prvovýrobě bez navazující výroby. Skupina vlastní zemědělskou farmu věnující se rostlinné výrobě (tj. pěstování plodin a prodeje sklizených plodin) i živočišné výrobě – především (i) masný skot – tj. chování skotu za účelem prodeje na jatka, (ii) mléčný skot – chování skotu za účelem produkce mléka a prodeje mléka jako komodity. Farma se nachází v oblasti Moravskoslezského kraje. Ekonomická činnost je představována prodejem pěstovaných plodin, chovaných zvířat případně mléka. K datu vyhotovení této zprávy představuje tento segment
cca 9 % investičního portfolia Skupiny.

Pandemie covid-19 ovlivňuje segment zemědělství jak negativně, tak pozitivně. Negativní vliv pandemie na rizika spojená s vývojem pandemie covid-19 spočívá v tom, že podniky v zemědělství jsou často závislé na svých zaměstnancích, existuje proto v tomto sektoru riziko ztráty zaměstnanců v důsledku nákazy nemocí covid-19, případně s jejich dočasnou pracovní neschopností z důvodu dodržování karanténních opatření, což může mít vliv na omezení produkce daných společností.

Toto riziko tak může v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit schopnost Společnosti segmentu zemědělství dostát svým závazkům plynoucím z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a následně schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

společnosti UNICAPITAL Invest III a.s., IČ 076 00 488, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 podle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2020

Představenstvo společnosti UNICAPITAL Invest III a.s., IČ 076 00 488, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23927 vypracovalo podle § 82 zák. č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích následující zprávu o vztazích mezi společností a ovládající osobou a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „propojené osoby“) za uplynulé účetní období tj. za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dále jen „rozhodné období“). Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. byla v rozhodném období součástí smíšené holdingové osoby (dále jen „skupina“), přičemž tato zpráva zahrnuje všechny propojené osoby, které byly kdykoli v průběhu rozhodného období součástí skupiny.

1. Struktura vztahů ve skupině

Ovládající osoba:

Pan Pavel Hubáček, nar. 21.4.1969, bytem V tišině 781/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Nepřímo ovládaná osoba, která sestavuje tuto zprávu o vztazích:
Společnost: UNICAPITAL Invest III a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 076 00 488

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23927

Osoby přímo ovládané stejnou ovládající osobou:
Společnost: UNICAPITAL N.V.*

Sídlo: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko

Právní forma: akciová společnost

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 66551625

*/Společnost UNICAPITAL N.V. podniká v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby:

UNICAPITAL N.V., odštěpný závod

IČ: 078 81 720

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 79081

Společnost: CREDITAS N.V., (od 21. ledna 2021 CREDITAS B.V.)

Sídlo: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko

Právní forma: akciová společnost

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 76639371

Společnost: Banka CREDITAS a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 634 92 555

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903

Společnost: CREDITAS Holding AG v likvidaci*

Sídlo: Curych, Carey AG, Alderstrasse 49, 8008 Curych

IČ: 115.944.637

Reg. č. CH-020.3.035.593-9

Zapsaná v obchodním rejstříku kantonu Curychu

* Společnost je v řízené likvidaci. V průběhu procesu likvidace dojde k převedení akcií ve vlastnictví společnosti na ovládající osobu.

Osoby nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou:
Společnost: CREDITAS s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 241 85 299

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186636

Společnost: CREDITAS fond SICAV, a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 085 33 610

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24720

Společnost: CREDITAS Real Estate B.V.*

Sídlo: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 78258480

*/ společnost byla zapsána do nizozemského obchodního rejstříku 10.6.2020

Společnost: Creditas Services s.r.o.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 093 72 881

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335327

*/společnost byla zapsána do obchodního resjtříku 29.7.2020

Společnost: UNICAPITAL a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 018 00 817

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19190

Společnost: UNICAPITAL Invest I a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 054 77 395

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21927

Společnost: UNICAPITAL Invest II a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 065 49 608

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22931

Společnost: UNICAPITAL Invest IV a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 086 69 732

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24867

Společnost: UNICAPITAL Invest V a.s.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 097 12 682

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25862

*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 30.11.2020

Společnost: UNICAPITAL Finance a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 056 90 421

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22153

Společnost: UNICAPITAL Healthcare a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 057 85 057

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22214

Společnost: UNICAPITAL Operation s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 061 55 197

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277147

Společnost: Nemovitosti nájemního bydlení a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 057 84 573

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22213

Společnost: Nemovitosti nájemního bydlení II a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 067 11 464

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23158

Společnost: NOVÁ VELKOMORAVSKÁ a.s. *

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 089 99 911

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25161

*/společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 28.2.2020; po zrealizování zamýšlené transakce byly akcie představující 100% na základním kapitálu společnosti převedeny v červnu 2020 na třetí stranu mimo skupinu

Společnost: AROMI ENERGY LTD*

Sídlo: 30 Egkomi, 2408, Nikósia, Kyperská republika

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Reg.číslo: HE 274042

Zapsaná v  rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky

*/ společnost vstoupila dne 25.9.2020 do řízené likvidace

Společnost: LEDRICA TRADING a.s.

Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

Právní forma: akciová společnost

IČ: 060 11 799

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10925

Společnost: CREDITAS Fund Holding a.s.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 097 34 261

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25894

*/společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku 8.12.2020

Společnost: UNICAPITAL ENERGY a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 018 81 469

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19242

Společnost: LEMANT Finance s.r.o.

Sídlo: Beranových 823, Letňany, 199 00 Praha 9

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 055 58 310

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265830

Společnost: GALAP INVESTMENT s.r.o.*

Sídlo: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 061 77 557

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277546

*/ nabytí 100% podílu na společnosti bylo významnou investicí prvního čtvrtletí rozhodného období

Společnost: Bea Development s.r.o.*

Sídlo: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 261 18 106

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305990

*/ společnost zanikla k 21.12.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností GALAP INVESTMENT s.r.o., IČ 061 77 557

Společnost: NECTENT, a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 064 21 946

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22827

Společnost: UNICAPITAL AGRO a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 018 92 908

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243

Společnost: Financial Consortium s.r.o.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 040 23 242

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336741

*/ nabytí 100% podílu na společnosti bylo významnou investicí druhého čtvrtletí rozhodného období

Společnost: UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 256 21 483

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka55534

Společnost: UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 029 53 200

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19742

Společnost: UNICAPITAL REAL ESTATE a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 041 85 811

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20747

Společnost: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 097 83 261

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25962

*/ Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 30.12.2020.

Společnost: CREDITAS LOAN SICAV a.s.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 097 83 334

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25959

*/ Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30.12.2020.

Společnost: UCED Energy s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 082 10 047

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314833

Společnost: LUDS, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 284 58 133

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142979

Společnost: UCED s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 064 03 981

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281563

Společnost: Českomoravská energetika s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 035 31 384

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233130

Společnost: ENERGETICKÁ SERVISNÍ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 069 34 552

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291604

Společnost: UCED Prodej s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 036 97 312

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236508

Společnost: UCED Vítkovice a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 286 47 491

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24832

Společnost: UCED Chomutov s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 286 46 711

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254170

Společnost: UCED Přerov s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 086 70 714

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322950

Společnost: UCED Distribuce s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 019 07 786

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279932

Společnost: UCED Distribuce II s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 085 31 714

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320500

Společnost: UCED Kopřivnice s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 085 31 706

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320499

Společnost: UCED Hranice s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 087 83 535

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325211

Společnost: PSP Technické služby a.s.*

Sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Kojetínská 2937/53, PSČ 750 53

Právní forma: akciová společnost

IČ: 476 77 937

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 939

*/ společnost zanikla k 1.5.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností UCED Hranice s.r.o., IČ 085 83 535

Společnost: SPH-SLUŽBY, s.r.o.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 253 55 953

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 327035

*/společnost zanikla k 1.5.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností UCED Přerov s.r.o., IČ 086 70 714

Společnost: ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.*

Sídlo: Pustějov č.p. 92, 742 43 Pustějov

Právní forma: akciová společnost

IČ: 619 74 986

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1164

*/ prodej 100% akcií třetí straně se uskutečnil ve třetím čtvrtletí rozhodného období

Společnost: MORAVAN Mléčná farma a.s. (dříve MORAVAN a.s.)

Sídlo: Kateřinice č.p. 198, 742 58 Kateřinice

Právní forma: akciová společnost

IČ: 476 72 439

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539

Společnost: Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.*

Sídlo: Lubina 525, 742 21 Kopřivnice

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 496 09 696

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10786

*/ společnost zanikla k 1.6.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností MORAVAN a.s., IČ 476 72 439, současně došlo ke změně firmy společnosti MORAVAN a.s. na MORAVAN Mléčná farma a.s.

Společnost: Vsacko Hovězí a.s.*

Sídlo: Janová č.p. 266, 755 01 Janová

Právní forma: akciová společnost

IČ: 253 66 734

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1540

*/ prodej 100% akcií třetí straně se uskutečnil ve třetím čtvrtletí rozhodného období

Společnost: Pozemky UNICAPITAL s.r.o.

Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 050 69 688

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66135

Společnost: Moravský Agrospolek s.r.o.*

Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

IČ: 294 61 839

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105411

*/společnost zanikla k 15.4.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností Pozemky UNICAPITAL s.r.o., IČ 050 69 688

Společnost: REZIDENCE U PARKU s.r.o.

Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

Právní forma: spolenost s ručením omezeným

IČ: 019 64 542

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 56999

Společnost: Pereta Estates s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 035 17 446

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233127

Společnost: BONUM Reality, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 014 94 732

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207571

Společnost: Reality Property I s.r.o.*

Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 093 25 468

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82746

*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.7.2020

Společnost: Reality Property II s.r.o.*

Sídlo: Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 093 25 581

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82747

*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.7.2020

Společnost: LIFELIQE, Inc

Sídlo: 850 New Burton Road Suite 201, in the City of Dover, County of Kent, Delaware

19904, Spojené státy americké

Právní forma: společnost úředně zapsaná podle amerického práva

Reg. č. 5870921

Společnost: LIFELIQE CZECH s.r.o.

Sídlo: Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 052 89 921

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261296

Společnost: Alzheimercentrum pp s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 272 44 121

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 107186

Společnost: AC Assets s.r.o.*

Sídlo: Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 097 12 526

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 340950

*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30.11.2020

Společnost: AC Plzeň s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 279 68 821

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284691

Společnost: Alzheimercentrum Prácheň z.ú.

Sídlo: Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 251 56 349

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 700

Společnost: Alzheimercentrum Filipov z.ú.

Sídlo: Čáslav – Filipov, Zámecká 1/25, 286 01

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 284 41 397

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 699

Společnost: Alzheimercentrum Jihlava z.ú.

Sídlo: Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 023 76 822

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 417

Společnost: Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú.

Sídlo: Zlosyň 160, PSČ 277 44

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 284 46 003

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 701

Společnost: Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Sídlo: Průhonice, Na Michovkách I 707, PSČ 252 43

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 290 29 651

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 166

Společnost: AC Facility, s.r.o.

Sídlo: Husova tř. 1651/125b, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 242 40 931

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 30100

Společnost: Zámecký Hotel Filipov s.r.o.

Sídlo: Čáslav – Zámek Filipov, Zámecká 1/25, PSČ 28606

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 280 72 529

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 135362

Společnost: AC Supervisor I s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 033 10 256

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22996

Společnost: AC Supervisor II s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 032 99 244

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22995

Společnost: AC Supervisor III s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 033 12 461

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22997

Společnost: Průhonice Services, s.r.o.

Sídlo: Průhonice, na Michovkách I 707, PSČ 252 43

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 271 35 527

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 98936

Společnost: Alzheimercentrum Plzeň z.ú.

Sídlo: Zlosyň č.p. 160, PSČ 277 44

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 034 00 361

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 82

Společnost: Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Sídlo: Zlosyň č.p. 160,PSČ 277 44

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 034 61 891

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 159

Společnost: Alzheimercentrum Zábřeh z.ú.

Sídlo: Smetanova 196/52, 781 01 Zábřeh

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 060 34 357

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl U, vložka 278

Společnost: Alzheimercentrum Černošice z.ú.

Sídlo: Ostružinová 728, 252 28 Černošice

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 072 34 015

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 707

Společnost: Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.

Sídlo: U nemocnice 2696, 470 06 Česká Lípa

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 072 34 571

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 193

Společnost: Alzheimercentrum Pardubice z.ú.

Sídlo: Bělehradská 591, Polabiny, 530 09 Pardubice

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 086 20 008

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl U, vložka 212

Společnost: Alzheimercentrum České Budějovice z.ú.

Sídlo: Husova tř. 1651/125a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 087 44 351

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl U, vložka 148

Společnost: Alzheimercentrum Admin s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 033 10 078

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 229998

Společnost: Alzheimercentrum Zlosyň a.s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost

IČ: 254 75 916

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10844

Společnost: Alzheimercentrum Ostrava z.ú.

Sídlo: Syllabova 3029/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Právní forma: zapsaný ústav

IČ: 072 87 895

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl U, vložka 320

Společnost: AC Estate Ostrava, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 290 10 225

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 159687

Společnost: AC Estate Vodňany, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 061 07 982

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 276262

Společnost: AC Estate Písek, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 061 07 966

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 276260

Společnost: AC Estate Pardubice s.r.o.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 096 30 023

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 339310

*/společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 26.10.2020

Společnost: Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o.*

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 063 03 391

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 279832

*/ akvizice společnosti proběhla na konci posledního čtvrtletí rozhodného období

Společnost: Alzheimercentrum Slovakia a.s.

Sídlo: Nitrianska 1837/5, Piešťany 921 01, Slovenská republika

Právní forma: akciová společnost

IČ: 36 800 406

Zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu v Trnavě, oddíl Sa, vložka 10459

Společnost: Alzheimercentrum Piešťany n.o.

Sídlo: Rekreačná 4865/7, Piešťany 921 01, Slovenská republika

Právní forma: nezisková organizace

IČ: 37 986 945

Zapsaná v registru neziskových organizací vedeném Ministerstvem vnitra Slovenské republiky

Společnost: NADAČNÍ FOND ŽIVOT S ALZHEIMEREM

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma: nadace

IČ: 242 03 378

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 873

Společnost: V Invest CZ a.s.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: akciová společnost

IČ: 257 94 655

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6096

Společnost: V Invest Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 065 93 739

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 285073

Společnost: ALFA Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 054 74 272

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264230

Společnost: DELTA PD s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 054 78 308

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264231

Společnost: BETA PD s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 054 89 377

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264236

Společnost: GAMA PD s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 054 78 642

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264232

Společnost: EPSILON PD s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 054 82 275

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264235

Společnost: Litoměřická Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 044 70 010

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 247956

Společnost: Ořechovka Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 043 05 469

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 245426

Společnost: Mlynářka Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 076 80 945

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 305274

Společnost: DB Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 275 88 971

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 117322

Společnost: Praga Progetti e Investimenti, spol. s r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 251 26 172

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51893

Společnost: UDRA Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 044 65 113

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 247 958

Společnost: Prosluněná Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 048 14 355

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 253863

Společnost: Kačerov Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 036 16 819

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234032

Společnost: Hřebenky Property Development s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 047 51 914

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 252882

Společnost: Valcha Property Development a.s.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: akciová společnost

IČ: 279 26 931

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 12125

Společnost: Difesa a.s.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: akciová společnost

IČ: 241 51 882

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17458

Společnost: Blue Future s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 036 14 522

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234031

Společnost: Blue Future Second s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 036 52 262

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235744

Společnost: Blue Future Third s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 036 69 548

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235746

Společnost: Blue Future Fourth s.r.o.

Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 036 59 011

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235745

2. Úloha ovládané osoby v rámci skupiny

Ovládaná osoba je účelově založenou společností k emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině (tj. mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž má mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Ovládaná osoba, jako emitent, sama nepůsobí v žádném odvětví a nevyvíjí vlastní podnikatelskou činnost.

3. Způsob a prostředky ovládání

Mezi ovládající osobou ani jinými osobami jí ovládanými a ovládanou osobou nebyla uzavřena žádná ovládací smlouva. K ovládání ovládané osoby docházelo v rozhodném období prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného z účetní závěrky za rok 2019

Úvěrové smlouvy, u kterých proběhly transakce nad 10 % vlastního kapitálu

Protistrana smlouvy Smlouva Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou Počet smluv Adekvátní protiplnění
Objem úvěru k 31.12.2020 Datum splatnosti Úroková míra -
UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
1 006 500 000,00 Kč 22.3.2022 pohyblivá -
UNICAPITAL Finance a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
895 400 000,00 Kč 22.3.2022 pohyblivá -
UNICAPITAL Healthcare a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
60 300 000,00 Kč 6.9.2026 7% -
LEDRICA TRADING a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
217 300 000,00 Kč 22.3.2022 pohyblivá -
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
32 800 000,00 Kč 15.5.2024 5,2% -
UCED Energy s.r.o. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
44 126 000,00 Kč 6.9.2024 6,0% -
UCED Vítkovice a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
32 500 000,00 Kč 26.9.2024 6,0% -
UCED Distribuce II s.r.o. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
9 400 000,00 Kč 1.11.2024 6,0% -
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. Smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
55 400 000,00 Kč 30.6.2026 7,0% -
UCED Hranice s.r.o. Smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
20 000 000,00 Kč 19.12.2024 6,5% -

Společnost stanovuje pohyblivou úrokovou sazbu na základě objemu prodaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů se zvláštním přihlédnutím k plnění alternativního výkonnostního ukazatele Čistá vážená sazba. Společnost se zavázala udržovat ukazatel Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % a tomu musí uzpůsobit úrokovou sazbu poskytnutých úvěrů. Z objemu prodaných dluhopisů jednotlivých emisí a jejich úrokové sazby Společnost vypočítává váženou úrokovou sazbu dluhopisů, ke které přičte marži tak, aby s přihlédnutím k objemu poskytnutých úvěrů výsledný ukazatel Čistá vážená sazba dosáhl minimálně 0,30 %.

Transakce s dluhopisy

Protistrana transakce Transakce s dluhopisy Objem transakce Počet dluhopisů cena
Banka CREDITAS a.s. prodej 161 911 319,44 Kč 1 608 100%

Provozní smlouvy, u kterých proběhly transakce nad 10 % vlastního kapitálu

Protistrana smlouvy Smlouva Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou Počet smluv Adekvátní protiplnění
UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o poskytování právních a poradenských služeb přijaté/věcné 1 ano
Smlouva o spolupráci přijaté/věcné 1 ano
Smlouva o vedení účetnictví přijaté/věcné 1 ano
Pereta Etate s.r.o. Smlouva o poskytnutí sídla přijaté/věcné 1 ano
Banka CREDITAS a.s. Smlouva o distribuci a administraci Emise dluhopisů přijaté/věcné 4 ano

5. Přehled vzájemných smluv v rámci skupiny

V rámci skupiny nejsou uzavřeny žádné jiné smlouvy.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že z titulu (i) shora uzavřených smluv (ii) uskutečněných, resp. neuskutečněných jednáních, ať už jednostranných nebo vícestranných, ve formě konání či nekonání, bez ohledu, zda se tak stalo z popudu nebo v zájmu ovládající osoby nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo naopak z popudu nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, nevznikla ovládané osobě žádná újma. Podmínky, za nichž vznikly shora popsané vztahy v rámci seskupení, se nevymykají podmínkám obvyklým v obchodním styku. Ovládané osobě nevyplývají z účasti ve skupině nevýhody. Ze vztahů v rámci skupiny neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika. Společná synergie v rámci Skupiny přináší pozitivní efekty v oblasti efektivity řízení nákladů, lidských zdrojů a napomáhá nastavit procesy tak, aby byly v souladu s firemní strategií.

V Olomouci dne 31.3.2021

JUDr. Alena Sikorová

Předseda představenstva

Příloha č. 1 – Organizační struktura Skupiny k 31. prosinci 2020

MORAVAN Mléčná farma a.s.
MORAVAN Mléčná farma a....
UCED Chomutov s.r.o.
UCED Chomutov s.r.o.
UNICAPITAL  N.V.
UNICAPITAL  N.V.
100%
100%
Banka CREDITAS a.s.
Banka CREDITAS a.s.
CREDITAS s.r.o.
CREDITAS s.r.o.
CREDITAS fond SICAV, a.s.
CREDITAS fond SICAV, a...
100%
100%
100%
100%
97,97%
97,97%
100%
100%
100%
100%
Creditas Real Estate B.V.
Creditas Real Estate B...
Creditas Services s.r.o.
Creditas Services s.r....
100%
100%
100%
100%
UNICAPITAL  a.s.
UNICAPITAL  a.s.
UNICAPITAL Invest I a.s.
UNICAPITAL Invest I...
Pavel Hubáček
Pavel Hubáček
UNICAPITAL Invest II  a.s.
UNICAPITAL Invest II...
UNICAPITAL Invest III  a.s.
UNICAPITAL Invest II...
Creditas N.V.
Creditas N.V.
Creditas Holding AG
Creditas Holding AG
UNICAPITAL Invest IV  a.s.
UNICAPITAL Invest IV...
UNICAPITAL Invest V  a.s.
UNICAPITAL Invest V...
UNICAPITAL Operation s.r.o.%3CmxGraphModel%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20value%3D%22%26lt%3Bfont%20style%3D%26quot%3Bfont-size%3A%2011px%26quot%3B%26gt%3BUNICAPITAL%20Invest%20V%26amp%3Bnbsp%3B%20a.s.%26lt%3B%2Ffont%26gt%3B%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22120%22%20y%3D%22600%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2250%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E
UNICAPITAL Operation...
UNICAPITAL Finance a.s.Model%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20value%3D%22%26lt%3Bfont%20style%3D%26quot%3Bfont-size%3A%2011px%26quot%3B%26gt%3BUNICAPITAL%20Invest%20V%26amp%3Bnbsp%3B%20a.s.%26lt%3B%2Ffont%26gt%3B%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22120%22%20y%3D%22600%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2250%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E
UNICAPITAL Finance a...
UNICAPITAL Healthcare a.s.Model%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20value%3D%22%26lt%3Bfont%20style%3D%26quot%3Bfont-size%3A%2011px%26quot%3B%26gt%3BUNICAPITAL%20Invest%20V%26amp%3Bnbsp%3B%20a.s.%26lt%3B%2Ffont%26gt%3B%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22120%22%20y%3D%22600%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2250%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E
UNICAPITAL Healthcar...
AROMI ENERGY LTD
AROMI ENERGY LTD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
UNICAPITAL  ENERGY a.s.
UNICAPITAL  ENERGY a.s.
LEMANT Finance s.r.o.
LEMANT Finance s.r.o.
UCED Energy s.r.o.
UCED Energy s.r.o.
LUDS, s.r.o.
LUDS, s.r.o.
PORUBOVKA, a.s.
PORUBOVKA, a.s.
Photon Forest, s.r.o.
Photon Forest, s.r.o.
UCED Kopřivnice s.r.o.
UCED Kopřivnice s.r.o.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18,80%
18,80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
GALAP INVESTMENT s.r.o.
GALAP INVESTMENT s.r.o.
NECTENT a.s.
NECTENT a.s.
UNICAPITAL AGRO a.s.
UNICAPITAL AGRO a.s.
Financial Consortium s.r.o.
Financial Consortium s...
UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s.
UNICAPITAL MACRO OPPOR...
UNICAPITAL REAL ESTATE a.s.
UNICAPITAL REAL ESTATE...
Alzheimercentrum pp s.r.o.
Alzheimercentrum pp s....
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
UCED s.r.o.
UCED s.r.o.
ENERGETICKÁ SERVISNÍ s.r.o.
ENERGETICKÁ SERVISNÍ s...
UCED Distribuce s.r.o.
UCED Distribuce s.r.o.
UCED Distribuce II s.r.o.
UCED Distribuce II s.r...
Českomoravská energetika s.r.o.
Českomoravská energetik...
UCED Přerov s.r.o.
UCED Přerov s.r.o.
UCED Hranice s.r.o.
UCED Hranice s.r.o.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
UCED Prodej s.r.o.
UCED Prodej s.r.o.
UCED Vítkovice a.s.
UCED Vítkovice a.s.
Kopřivnice Energy s.r.o.
Kopřivnice Energy s.r.o.
Pozemky UNICAPITAL s.r.o.
Pozemky UNICAPITAL s.r...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o.
UNICAPITAL DEVELOPMENT...
REZIDENCE U PARKU s.r.o.
REZIDENCE U PARKU s.r....
100%
100%
100%
100%
Corinth s.r.o.
Corinth s.r.o.
Corinth Services s.r.o.
Corinth Services s.r.o.
Takeplace s.r.o.
Takeplace s.r.o.
Trisbee s.r.o.
Trisbee s.r.o.
LIFELIQE, INC
LIFELIQE, INC
Pereta Estates s.r.o.
Pereta Estates s.r.o.
BONUM reality, s.r.o.
BONUM reality, s.r.o.
Reality Property I s.r.o.
Reality Property I s.r...
Reality Property II s.r.o.
Reality Property II s....
LIFELIQE CZECH s.r.o.
LIFELIQE CZECH s.r.o.
33%
33%
100%
100%
45%
45%
9,99%
9,99%
74,7%
74,7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
AC Plzeň s.r.o.
AC Plzeň s.r.o.
AC Assets s.r.o.
AC Assets s.r.o.
Alzheimercentrum Prácheň z.ú.
Alzheimercentrum Prách...
Alzheimercentrum Filipov z.ú.
Alzheimercentrum Filip...
Alzheimercentrum Jihlava z.ú.
Alzheimercentrum Jihla...
Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.
Alzheimercentrum Česká...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Alzheimercentrum Zlosyň z.ú.
Alzheimercentrum Zlosy...
AC Facility s.r.o.
AC Facility s.r.o.
Alzheimercentrum Průhonice z.ú.
Alzheimercentrum Průhon...
Zámecký Hotel Filipov s.r.o.
Zámecký Hotel Filipov...
Alzheimercentrum Černošice z.ú.
Alzheimercentrum Černoši...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Alzheimercentrum Ostrava z.ú.
Alzheimercentrum Ostra...
AC Supervisor I. s.r.o.
AC Supervisor I. s.r.o.
AC Supervisor II. s.r.o.
AC Supervisor II. s.r....
AC Supervisor III. s.r.o.
AC Supervisor III. s.r...
Alzheimercentrum Pardubice z.ú.
Alzheimercentrum Pardu...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Průhonice Services s.r.o.
Průhonice Services s.r....
Alzheimercentrum Plzeň z.ú.
Alzheimercentrum Plzeň...
Alzheimercentrum Zlín z.ú.
Alzheimercentrum Zlín...
Alzheimercentrum Admin s.r.o.
Alzheimercentrum Admin...
Alzheimercentrum České Budějovice z.ú.
Alzheimercentrum České...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Alzheimercentrum Zlosyň a.s.
Alzheimercentrum Zlosy...
AC Estate Písek s.r.o.
AC Estate Písek s.r.o.
AC Estate Vodňany s.r.o.
AC Estate Vodňany s.r.o.
Alzheimercentrum Zábřeh z.ú.
Alzheimercentrum Zábřeh...
AC Estate Pardubice s.r.o.
AC Estate Pardubice s....
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Alzheimercentrum Slovakia a.s.
Alzheimercentrum Slova...
Alzheimercentrum Piešťany, n.o.
Alzheimercentrum Piešťan...
AC Estate Ostrava s.r.o.
AC Estate Ostrava s.r....
NADAČNÍ FOND ŽIVOT S ALZHEIMEREM
NADAČNÍ FOND ŽIVOT S ALZ...
Centrum bydlení pro seniory Pardubice s.r.o.
Centrum bydlení pro se...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
V INVEST CZ a.s.
V INVEST CZ a.s.
V Invest Development s.r.o.
V Invest Development...
LEDRICA TRADING a.s.
LEDRICA TRADING a.s.
Nemovitosti nájemního bydlení a.s.
Nemovitosti nájemníh...
Nemovitosti nájemního bydlení II a.s.
Nemovitosti nájemníh...
GHPCZ INVEST LIMITED
GHPCZ INVEST LIMITED
GRANDHOTEL PUPP Karolvy Vary, akciová společnost
GRANDHOTEL PUPP Karo...
100%
100%
100%
100%
33,33%
33,33%
100%
100%
100%
100%
71,2%
71,2%
100%
100%
ALFA Property Development s.r.o.
ALFA Property Develo...
Litoměřická Property Development s.r.o.
Litoměřická Property D...
UDRA Property Development s.r.o.
UDRA Property Develo...
Blue Future s.r.o.
Blue Future s.r.o.
BETA PD s.r.o.
BETA PD s.r.o.
GAMA PD s.r.o.
GAMA PD s.r.o.
DELTA PD s.r.o.
DELTA PD s.r.o.
EPSILON PD s.r.o.
EPSILON PD s.r.o.
Ořechovka Property Development s.r.o.
Ořechovka Property De...
Prosluněná Property Development s.r.o.
Prosluněná Property D...
Blue Future Second s.r.o.
Blue Future Second s...
Mlynářka Property Development s.r.o.
Mlynářka Property Dev...
DB Development s.r.o.
DB Development s.r.o...
Praga Progetti e Investimenti s.r.o.
Praga Progetti e Inv...
Kačerov Property Development s.r.o.
Kačerov Property Deve...
Blue Future Third s.r.o.
Blue Future Third s....
Hřebenky Property Development s.r.o.
Hřebenky Property Dev...
Blue Future Fourth s.r.o.
Blue Future Fourth s...
Difesa a.s.
Difesa a.s.
Valcha Property Development a.s.
Valcha Property Deve...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS ASSETS SICA...
CREDITAS LOAN SICAV a.s.
CREDITAS LOAN SICAV...
CREDITAS Fund Holding a.s.
CREDITAS Fund Holdin...
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Text is not SVG - cannot display

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH A OSTATNÍ INFORMACE

POPIS PRÁV A POVINNOSTÍ SPOJENÝCH S AKCIEMI SPOLEČNOSTI

Základní kapitál Společnosti je představován jedním kusem kmenové akcie se jmenovitou hodnotou
2 000 000,- Kč, drženou společností UNICAPITAL N.V. Akcie Společnosti zní na jméno a má listinnou podobu, ISIN nebyl přidělen. Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií, ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry či vydávat kusové akcie. S akciemi Společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

INFORMACE O VŠECH PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH PŘÍJMECH OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ SPOLEČNOSTI

Osoby s řídící pravomocí včetně členů orgánů Společnosti neobdržely žádná peněžitá nebo nepeněžitá plnění od Společnosti nebo od osob přímo či nepřímo ovládaných Společností.

ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O POČTU AKCIÍ NEBO OBDOBNÝCH CENNÝCH PAPÍRECH PŘEDSTAVUJÍCÍ PODÍL NA SPOLEČNOSTI VE VLASTNICTVÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ SPOLEČNOSTI

Orgán Období Počet akcií (ks)
Předseda představenstva 1.1.2020 – 31.12.2020 0
Předseda dozorčí rady 1.1.2020 – 31.12.2020 0
Ostatní osoby s řídicí pravomocí 1.1.2020 – 31.12.2020 0

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ SPOLEČNOSTI

Předseda představenstva ani předseda dozorčí rady nejsou z titulu své funkce odměňováni a neexistuje žádná politika ani smlouva, ze které by jim nárok na odměnu plynul.

ODMĚNY ÚČTOVANÉ AUDITORY

Odměny auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb.

Auditor Období Služba Cena (v tis. Kč)
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 1.1.2020 – 31.12.2020 Audit roční účetní závěrky 693
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 1.1.2020 – 31.12.2020 Jiné ověřovací služby 0
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 1.1.2020 – 31.12.2020 Daňové poradenství 0
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 1.1.2020 – 31.12.2020 Jiné neauditorské služby 0

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT

Výbor pro audit je orgánem Společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti, zejména následující činnosti:

Členové výboru pro audit se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu
s výsledky své činnosti.

Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté.

Dle stanov Společnosti, je Výbor pro audit schopen se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Každý člen výboru má jeden hlas.

Členové výboru pro audit Společnosti jsou následující osoby:

INFORMACE O ZÁVISLOSTI NA JINÝCH SUBJEKTECH VE SKUPINĚ

Emitent jako účelově založená společnost pro emisi dluhopisů je závislý na ostatních společnostech
ve Skupině Mateřské společnosti, a to zejména formou poskytování úvěrů či zápůjček z prostředků získaných z emitovaných dluhopisů a inkasováním jistiny a úroků z těchto úvěrů či zápůjček.

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH POPIS

Emitent byl založen v souladu s právem České republiky a komunitárním právem. Základními právními předpisy, kterými se Emitent řídí, jsou zejména platné právní předpisy České republiky:

HLAVNÍ AKCIONÁŘ SPOLEČNOSTI

Společnost byla po celé období kalendářního roku plně vlastněna společností UNICAPIAL N.V., se sídlem Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko a zapsanou v obchodním rejstříku Nizozemska pod identifikačním číslem 66551625.

Jediným akcionářem společnosti UNICAPITAL N.V. je k 31. prosinci 2020 pan Pavel Hubáček, který byl po celý kalendářní rok 2020 nepřímým konečným vlastníkem Společnosti.

Povaha kontroly jediného akcionáře je pouze vlastnická. Mezi akcionářem jako ovládající osobou a Společností nebyla uzavřena žádná ovládací ani jiná obdobná smlouva. Obchodní vedení Společnosti a kontrola je na úrovni Společnosti prováděna představenstvem a dozorčí radou. Členové volených orgánů jsou nezávislí na osobě jediného akcionáře. Žádná opatření, která mají zajistit, aby nebylo zneužito kontroly ze strany jediného akcionáře, proto nebyla přijata.

ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH

V roce 2020 nebyly proti Společnosti vedena žádná státní, soudní ani rozhodčí řízení. Rovněž není Společnosti známo, že by bylo proti němu zahájeno jakékoliv řízení tohoto typu v souvislosti s nároky vůči němu, nebo že by takové řízení vůči němu hrozilo.

INFORMACE O MOŽNÝCH STŘETECH ZÁJMŮ

Osoby s řídící pravomocí Společnosti prohlašují, že u nich v období za rok 2020 nedošlo a ani následně nedochází ke střetu zájmů mezi jejich povinnostmi, coby osob s řídícími pravomocemi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi a že nebyly odsouzeny ani jakkoliv obviněny z deliktů hospodářské povahy.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Společnost stanovuje pohyblivou úrokovou sazbu na základě objemu prodaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů se zvláštním přihlédnutím k plnění alternativního výkonnostního ukazatele Čistá vážená sazba. Společnost se zavázala udržovat ukazatel Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % a tomu musí uzpůsobit úrokovou sazbu poskytnutých úvěrů. Z objemu prodaných dluhopisů jednotlivých emisí a jejich úrokové sazby Společnost vypočítává váženou úrokovou sazbu dluhopisů, ke které přičte marži tak, aby s přihlédnutím k objemu poskytnutých úvěrů výsledný ukazatel Čistá vážená sazba dosáhl minimálně 0,30 %.

REGULOVANÉ TRHY, NA KTERÝCH JSOU CENNÉ PAPÍRY SPOLEČNOSTI OBCHODOVÁNY

Následující zaknihované cenné papíry Společnosti byly v roce 2019 přijaté k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.:

Cenným papírům nebyl přidělen rating. Emitentovi byl přidělen LEI kód 315700E08C4F18WTAQ70.

INFORMACE O ČINNOSTECH OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ PROVÁDĚNÝCH VNĚ SPOLEČNOSTI

V období kalendářního roku 2020 působily osoby s řídící pravomocí Společnosti (členové správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholové vedení) v orgánech následujících společností:

JUDr. Alena Sikorová
Společnost Sídlo Orgán, v němž osoba působí Období (od-do)
AC Supervisor I. s.r.o. 03310256 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 17.5.2017-18.6.2020
AC Supervisor II. s.r.o. 03299244 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 17.5.2017-18.6.2020
AC Supervisor III. s.r.o. 03312461 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 17.5.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Černošice z.ú. 07234015 Ostružinová 728, 252 28 Černošice zastoupení právnické osoby ve správní radě 22.6.2018-18.6.2020
Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú. 07234571 U Nemocnice 2696, 470 06 Česká Lípa zastoupení právnické osoby ve správní radě 22.6.2018-18.6.2020
Alzheimercentrum České Budějovice 08744351 Husovat tr. 1651/125A, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice zastoupení právnické osoby ve správní radě 4.12.2019-18.6.2020
Alzheimercentrum Filipov, z.ú. 28441397 Zámecká 1/25, 28601 Čáslav zastoupení právnické osoby ve správní radě 6.6.2018-18.6.2020
Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. 02376822 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupení právnické osoby ve správní radě 1.10.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Ostrava z.ú. 07287895 Syllabova 3029/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava zastoupení právnické osoby ve správní radě 13.7.2018-18.6.2020
Alzheimercentrum Pardubice z.ú. 08620008 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha zastoupení právnické osoby ve správní radě 21.10.2019-18.6.2020
Alzheimercentrum Plzeň z.ú. 03400361 Zlosyň 160, 277 44 Zlosyň zastoupení právnické osoby ve správní radě 1.10.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 25156349 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupení právnické osoby ve správní radě 6.6.2018-18.6.2020
Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. 29029651 Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice zastoupení právnické osoby ve správní radě 1.10.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Zábřeh z.ú. 06034357 Smetanova 196/52, 789 01, Zábřeh zastoupení právnické osoby ve správní radě 1.10.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Zlín z.ú. 03461891 Zlosyň 160, 277 44 Zlosyň zastoupení právnické osoby ve správní radě 1.10.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Zlosyň a.s. 25475916 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 1.10.2017-18.6.2020
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. 28446003 Zlosyň 160, 277 44 Zlosyň zastoupení právnické osoby ve správní radě 6.6.2018-18.6.2020
Banka CREDITAS a.s. 63492555 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 předseda dozorčí rady 1.1.2017-dosud
CREDITAS LOAN SICAV a.s. 09783334 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 30.12.2020-dosud
Financial Consortium s.r.o. 04023242 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 jednatel 3.6.2020-dosud
GALAP INVESTMENT s.r.o. 06177557 Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 jednatel 16.3.2020-dosud
LEMANT Finance s.r.o. 05558310 Beranových 823, Letňany, 199 00 Praha 9 jednatel 16.3.2020-dosud
Nemovitosti nájemního bydlení a.s. 05784573 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 24.9.2018-dosud
Nemovitosti nájemního bydlení II a.s. 06711464 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 30.10.2018-dosud
UNICAPITAL Finance a.s. 05690421 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 24.9.2018-dosud
UNICAPITAL Invest I a.s. 05477395 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 24.9.2018-dosud
UNICAPITAL Invest II a.s. 06549608 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 24.9.2018-dosud
UNICAPITAL Invest III a.s. 07600488 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 31.10.2018-dosud
UNICAPITAL Invest IV a.s. 08669732 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 6.11.2019-dosud
UNICAPITAL Invest V a.s. 09712682 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 30.11.2020-dosud
UNICAPITAL N.V., odštěpný závod 07881720 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 vedoucí odštěpného závodu 11.2.2019-dosud
UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s. 02953200 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen statutárního orgánu 24.9.2018-1.1.2020
David Hubáček
Společnost Sídlo Orgán, v němž osoba působí Období (od-do)
EMPERON CAPITAL a.s. 01883151 tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc člen dozorčí rady 11.7.2013-dosud
Moravia Hunting s.r.o. 09031707 tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc Jednatel a Společník 10.3.2020-dosud
Nemovitosti nájemního bydlení a.s. 05784573 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 6.2.2017-dosud
UNICAPITAL a.s. 01800817 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 19.6.2013-dosud
UNICAPITAL AGRO a.s. 01892908 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 15.7.2013-dosud
UNICAPITAL ENERGY a.s. 01881469 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 23.7.2013-dosud
UNICAPITAL Finance a.s. 05690421 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 6.1.2017-dosud
UNICAPITAL Healthcare a.s. 05785057 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 6.2.2017-dosud
UNICAPITAL Invest I a.s. 05477395 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 13.10.2016-dosud
UNICAPITAL Invest II a.s. 06549608 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 24.10.2017-dosud
UNICAPITAL Invest III a.s. 07600488 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 31.10.2018-dosud
UNICAPITAL Invest IV a.s. 08669732 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 6.11.2019-dosud
UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s. 02953200 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 29.4.2014-dosud
UNICAPITAL REAL ESTATE a.s. 04185811 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 člen dozorčí rady 22.6.2015-dosud

ALTERNATIVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE

Společnost využívala ve své činnosti dva ukazatele. Prvním ukazatelem je Čistá Vážená Sazba (dále jen "NWIR") a druhým ukazatelem je Čistá Vážená Splatnost (dále jen "NWM").

 1. Čistá Vážená Sazba (dále jen "NWIR") představuje rozdíl mezi průměrnou úrokovou sazbou, kterou jsou úročeny zápůjčky a úvěry poskytované Emitentem a průměrnou úrokovou sazbou, kterou Emitent úročí vydávané dluhopisy

Společnost používá ukazatel Čistá vážená sazba, protože tento ukazatel vypovídá o schopnosti Společnosti zhodnotit získané finanční prostředky od investorů tak, aby byla Společnost schopna pokrýt jednak náklady spojené se svou činností, tak zároveň dostát svým závazkům vůči investorům. Udržování ukazatele Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % zaručuje, že vážená úroková sazba výnosových úroků z investovaných finančních prostředků do Skupiny je minimálně o 0,30% vyšší, než je výše vážené úrokové sazby nákladových úroků z emitovaných dluhopisů. Tím Společnost generuje dostatek výnosů k pokrytí svých nákladů i splacení úroků z dluhopisů.

Ukazatel NWIR se vypočte následovně:

Význam Položka Výkaz podle IFRS
NLi Nominální hodnota Skupiny Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček s danou úrokovou sazbou Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
IRLi Úroková sazba Skupiny poskytnutých úvěrů Poskytnuté úvěry Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
NBi Nominální hodnota Skupiny Emitentem emitovaných dluhopisů s danou úrokovou sazbou Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)
IRBi Úroková sazba Skupiny emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)
NL Nominální hodnota všech Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice (položka Poskytnuté úvěry)
NB Nominální hodnota všech Emitentem emitovaných dluhopisů. Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice (položka Emitované dluhopisy)
n Počet Skupin poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
m Počet Skupin emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)

Pozn. 1: Pro vyloučení pochybnosti se za Skupinu v kontextu tohoto ukazatele považuje množina jednoho či více úvěrů či zápůjček se stejnou úrokovou sazbou, resp. jednoho či více emitovaných dluhopisů se stejnou úrokovou sazbou.

Pozn. 2: V případě že sazba poskytnutého úvěru či zápůjčky obsahuje pohyblivou složku, je pro účely výpočtu použita aktuální sazba platná k datu výpočtu.

Emitent udržuje ukazatel NWIR minimálně v hodnotě 0,30 % (slovy: třicet setin procenta). Pro vyloučení pochybností tedy platí, že ukazatel NWIR byl dodržen, pokud vypočtená hodnota ukazatele je větší nebo rovna číslu 0,30 %.

Ukazatel NWIR se vypočítává v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve znění schváleném EU (IFRS) a ověřuje na základě zveřejněných auditovaných řádných účetních závěrek Emitenta zpětně.

 1. Čistá Vážená Splatnost (dále jen "NWM") představuje rozdíl mezi průměrným počtem dnů
  do splatnosti zápůjček a úvěrů poskytovaných Emitentem a průměrným počtem dnů do splatnosti vydávaných dluhopisů

Společnost používá ukazatel Čistá vážená splatnost, protože tento ukazatel vypovídá o schopnosti Společnosti mít k dispozici dostatečně včas finanční prostředky na splacení dluhopisů. Udržování ukazatele Čistá vážená splatnost maximálně v hodnotě 0 (slovy: nula) zaručuje, že vážená splatnost poskytnutých úvěrů bude vždy nižší než vážená splatnost emitovaných dluhopisů. Tím je zaručeno, že Společnost v době splatnosti jednotlivých emisí bude mít dostatek finančních prostředků pro jejich splacení, které nebudou vázány v poskytnutých úvěrech.

Ukazatel NWM se vypočte následovně:

Význam Položka Výkaz podle IFRS
NLi Nominální hodnota Skupiny Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček s danou dobou do splatnosti ve dnech Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
DTMLi Počet dnů do splatnosti Skupiny poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
NBi Nominální hodnota Skupiny Emitentem emitovaných dluhopisů s danou dobou do splatnosti ve dnech Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)
DTMBi Počet dnů do splatnosti Skupiny Emitentem emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)
NL Nominální hodnota všech Emitentem poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice (položka Poskytnuté úvěry)
NB Nominální hodnota všech Emitentem emitovaných dluhopisů. Emitované dluhopisy Výkaz finanční pozice (položka Emitované dluhopisy)
n Počet Skupin poskytnutých úvěrů a zápůjček Poskytnuté úvěry Výkaz finanční pozice a příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Poskytnuté úvěry v příloze účetní závěrky)
m Počet Skupin emitovaných dluhopisů Emitované dluhopisy Příloha účetní závěrky (Pozn.: Emitent zveřejní rozklad položky Výkazu finanční pozice Emitované dluhopisy v příloze účetní závěrky)

Pozn. 1: Pro vyloučení pochybnosti se za Skupinu v kontextu tohoto ukazatele považuje množina jednoho či více úvěrů či zápůjček se stejnou dobou do splatnosti ve dnech, resp. jednoho či více emitovaných dluhopisů se stejnou dobou do splatnosti ve dnech.

Pozn. 2: V případě, kdy poskytnutý úvěr či zápůjčka obsahuje možnost prodloužení doby splatnosti z podnětu dlužníka, je za dobu splatnosti tohoto úvěru či zápůjčky považována konečná doba splatnosti. V případě, kdy poskytnutý úvěr či zápůjčka obsahuje možnost prodloužení doby splatnosti z podnětu věřitele (tj. Emitenta), je za dobu splatnosti tohoto úvěru či zápůjčky považován datum první možné splatnosti. V případě, kdy emitovaný dluhopis umožňuje dle příslušného Emisního dodatku předčasné splacení z podnětu Emitenta, je za dobu splatnosti tohoto dluhopisu považováno datum konečné splatnosti dluhopisu.

Emitent udržuje ukazatel NWM maximálně v hodnotě 0 (slovy: nula). Pro vyloučení pochybností tedy platí, že ukazatel byl dodržen v případě, že vypočtená hodnota NWM je menší nebo rovna číslu nula.

Ukazatel NWM se vypočítává v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS) a ověřuje se na základě zveřejněných auditovaných řádných účetních závěrek Emitenta zpětně.

Detail pro výpočet ukazatelů NWIR a NWM:

Protistrana Nominální hodnota v Kč Datum splatnosti Úrok. sazba Počet dnů
UNICAPITAL N.V. 1 006 500 000 22.03.2022 6,00 % 446
UNICAPITAL Finance a.s. 895 400 000 22.03.2022 6,00 % 446
LEDRICA TRADING a.s. 217 300 000 22.03.2022 6,00 % 446
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. 32 800 000 15.05.2024 5,20 % 1 231
UCED Energy s.r.o. 44 126 000 06.09.2024 6,00 % 1 345
UNICAPITAL Healthcare a.s. 60 300 000 06.09.2026 7,00 % 2 075
UCED Vítkovice a.s. 32 500 000 26.09.2024 6,00 % 1 365
UCED Distribuce II s.r.o. 9 400 000 01.11.2024 6,00 % 1 401
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. 55 400 000 30.06.2026 7,00 % 2 007
UCED Hranice s.r.o. 20 000 000 19.12.2024 6,50 % 1 449
Nominální hodnota poskytnutých úvěrů celkem 2 373 726 000

Celková nominální hodnota poskytnutých úvěrů je vykázána ve Výkazu finanční pozice
k 31. prosinci 2020 na řádku „Poskytnuté zápůjčky a úvěry“ v sekci Dlouhodobá aktiva, jehož součástí jsou také úroky z poskytnutých úvěrů splatné za více než 1 rok, a v sekci Krátkodobá aktiva, jehož součástí jsou také úroky z poskytnutých úvěrů splatné za méně než 1 rok.

Emise Nominální hodnota prodaných dluhopisů v Kč Datum splatnosti Úrok. sazba Počet dnů
UCINV03 1 3,8/22 152 600 000 22.03.2022 3,80 % 446
UCINV03 2 4,7/24 85 100 000 22.03.2024 4,70 % 1 177
UCINV03 3 5,5/26 128 600 000 22.03.2026 5,50 % 1 907
UCINV03 4 3,8/22 59 000 000 27.06.2022 3,80 % 543
UCINV03 5 4,7/24 28 800 000 27.06.2024 4,70 % 1 274
UCINV03 6 5,5/26 37 300 000 27.06.2026 5,50 % 2 004
UCINV03 7 4,5/22 450 000 000 23.09.2022 4,50 % 631
UCINV03 5,5/24 379 100 000 23.09.2024 5,50 % 1 362
UCINV03 9 6,5/26 195 300 000 23.09.2026 6,50 % 2 092
UCINV03 10 6,5/26 750 000 000 30.10.2026 6,50 % 2 129
UCINV03 11 4,3/23 220 900 000 27.01.2023 4,30 % 757
Nominální hodnota prodaných dluhopisů celkem 2 486 700 000,00

Celková nominální hodnota prodaných dluhopisů je vykázána ve Výkazu finanční pozice k 31. prosinci 2019 na řádku „Vydané dluhopisy“ v rámci dlouhodobých a krátkodobých závazků.

Ke dni 31. prosince 2020 byl ukazatel NWIR vypočítán ve výši 0,63 % (1,73 % k 31. prosinci 2019) a ukazatel NWM ve výši -843 (-407 k 31. prosinci 2019).

Pandemie covid-19 neměla dopad na výpočet alternativních výkonnostních ukazatelů.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Samostatná část výroční zprávy ve smyslu §118 odst. 4 ZPKT.

INFORMACE O KODEXECH ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI

Společnost nepřistoupila, vzhledem k povaze své organizační struktury k žádnému kodexu. Společnost se řídí obecně závaznými právními předpisy vycházejícími ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, souvisejících a návazných právních norem.

ZÁSADY A POSTUPY VNITŘNÍ KONTROLY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI K RIZIKU

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán Společnosti.

Systém vnitřní kontroly je nedílnou součástí běžné a pravidelné činnosti a napomáhá dosažení strategických a obchodních cílů Společnosti. Součástí systému vnitřní kontroly je činnost dozorčí rady prováděná v souladu se zákonem a stanovami.

Systém vnitřní kontroly je tvořen:

Systém vnitřní kontroly také obsahuje pravidelné fyzické kontroly dokladů a reporting. Významnou oblastí vnitřní kontroly jsou pravidelné rekonciliace emitovaných dluhopisů a plateb klientů poukázaných na účty Společnosti.

Předmětem kontrolní činnosti je dohled nad dodržováním:

Správnost účetnictví a účetních výkazů je kontrolovaná v rámci přípravy měsíčních kontrolních sestav a reportů. V rámci účetní závěrky je správnost účetnictví a účetních výkazů zajištěna kontrolou prováděnou externím auditorem.

Další identifikovaná rizika a jejich řízení jsou uvedena v Příloze účetní závěrky, kapitole 11:

11 Řízení rizik

11.1 Řízení tržních rizik

11.1.1 Úrokové riziko

11.1.2 Měnové riziko

11.2 Řízení úvěrového rizika

11.2.1 Finanční aktiva

11.3 Řízení likvidního rizika

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

A) PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Představenstvo, jeho složení a způsob rozhodování

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, kterému náleží obchodní vedení Společnosti a který jedná za společnost navenek ve všech jejích záležitostech. Jeho složení, působnost, jednání a podepisování a způsob rozhodování, je vymezen vlastními stanovami a příslušnými právními předpisy. Členy představenstva dle stanov volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má jednoho člena. Jeho funkční období je deset let. Předseda představenstva je povinen alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám Společnosti.

Předseda představenstva rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Předseda představenstva vykonává svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Předseda představenstva zajišťuje v rámci své působnosti zejména řádné obchodní vedení Společnosti, a řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a také v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Rozhodnutí přijímá při zachování nezbytné náležité péče na základě doporučení kompetentních pracovníků.

B) DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada, její složení a způsob rozhodování

Dozorčí rada Společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Působnost dozorčí rady, její složení a způsob rozhodování dozorčí rady je upravena vlastními stanovami a příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada má jednoho člena. Předseda dozorčí rady je povinen alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby počet vyhovoval provozním potřebám Společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je deset roků.

Do působnosti dozorčí rady náleží:

Předseda dozorčí rady vykonává svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.

O rozhodnutích předsedy dozorčí rady se pořizují zápisy, které obsahují veškeré zákonem stanovené náležitosti.

C) SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Jméno (vč. titulu) Orgán Období Pracovní adresa
JUDr. Alena Sikorová Představenstvo – předseda 31.10.2018 – 31.12.2020 Olomouc, tř. Svobody 1194/12
David Hubáček Dozorčí rada – předseda 31.10.2018 – 31.12.2020 Olomouc, tř. Svobody 1194/12

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A ZÁKLADNÍHO ROZSAHU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Vzhledem k tomu, že Společnost má jednoho akcionáře, vykonává působnost valné hromady jako nejvyššího orgánu tento jediný akcionář, kterým je společnost UNICAPITAL N.V.

Do rozsahu působnosti valné hromady náleží zejména:

O rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti.

POPIS POLITIKY ROZMANITOSTI

Společnost vzhledem k povaze své organizační struktury neuplatňuje politiku rozmanitosti.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

UDÁLOSTI NASTALÉ PO ROZVAHOVÉM DNI

V prvním čtvrtletí 2021 bylo splaceno na úvěrech celkem 40 294 tis. Kč z toho byl 18. března 2021 splacen celý úvěr i s příslušenstvím 35 294 tis. Kč od UCED Vítkovice a.s. a 25. ledna 2021 bylo splaceno 5 000 tis. Kč na úrocích úvěru od UNICAPITAL Finance a.s.

Od konce účetního období končícího 31. prosince 2020 nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na finanční pozici a finanční výkonnost Společnosti (viz také účetní závěrka 15. Následné události).

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost v roce 2020 neměla žádné výdaje na výzkum a vývoj.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Činnost Společnosti nemá žádný podstatný vliv na životní prostředí, proto nejsou vyvíjeny v této oblasti žádné zvláštní aktivity.

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Společnost v roce 2020 neměla žádné aktivity v oblasti pracovně právních vztahů.

INFORMACE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá zřízenou žádnou organizační složku v zahraničí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

webové stránky: www.unicapital.cz

email: info@unicapital.cz

tel.: 800 91 92 93

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Předseda dozorčí rady společnosti UNICAPITAL Invest III a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín,
186 00 Praha 8, IČ: 076 00 488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23927 (dále jen „Společnost“) pan David Hubáček, nar. 28. prosince 1988, bytem Edvarda Beneše 316/3, Řepčín, 779 00 Olomouc vyhotovil níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedenou:

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020

 1. Zasedání předsedy dozorčí rady se uskutečňovala v souladu se stanovami Společnosti.

 2. Předseda dozorčí rady se ve své činnosti zaměřoval na kontrolu plnění podnikatelských záměrů Společnosti, dodržování stanov a obecně závazných právních předpisů. K tomu měl vytvořeny
  ze strany Společnosti podmínky tak, aby mohl plnit své zákonem a stanovami stanovené povinnosti a průběžně kontrolovat chod Společnosti a činnosti předsedy představenstva Společnosti.

 3. Předseda dozorčí rady neobdržel, a tedy neprojednával žádný podnět od akcionáře.

 4. Předseda dozorčí rady přezkoumal účetní závěrku za období roku 2020. Účetní závěrka za období roku 2020 dle jeho názoru věrně zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva, závazky
  a vlastní kapitál Společnosti, stejně jako její hospodářský výsledek a finanční situaci.

 5. Předseda dozorčí rady přezkoumal zprávu o vztazích, ke které nemá výhrady.

V Olomouci dne 29. dubna 2021

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

David Hubáček

Předseda dozorčí rady

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

31. prosince 2020

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2020

(tis. Kč)   Poznámka 31.12.2020 31.12.2019
AKTIVA        
Dlouhodobá aktiva
Poskytnuté zápůjčky a úvěry 6 2 384 156 1 952 778
Odložená daňová pohledávka 5 1 241 3 894
Dlouhodobá aktiva celkem   2 385 397 1 956 672
Poskytnuté zápůjčky a úvěry 6 113 859 29 422
Splatná daňová pohledávka 5 17 0
Ostatní aktiva 398 241
Peníze a peněžní ekvivalenty 7 2 992 34 541
Krátkodobá aktiva celkem   117 266 64 204
Aktiva celkem   2 502 663 2 020 876
       
PASIVA      
Vlastní kapitál
Základní kapitál 8 2 000 2 000
Neuhrazené ztráty 8 - 1 226 - 5 067
Vlastní kapitál celkem   774 - 3 067
Dlouhodobé závazky
 Vydané dluhopisy 9 2 475 270 1 989 347
Dlouhodobé závazky celkem   2 475 270 1 989 347
Krátkodobé závazky
Vydané dluhopisy 9 25 084 18 479
Splatný daňový závazek 5 911 2 706
Ostatní finanční závazky 10 624 13 411
Krátkodobé závazky celkem     26 619 34 596
Závazky celkem     2 501 889 2 023 943
Vlastní kapitál a závazky celkem     2 502 663 2 020 876

Výkaz úplného výsledku za rok končící 31. prosince 2020

(tis. Kč)   Poznámka 2020 2019
Úrokové výnosy vyčíslené metodou efektivní úrokové sazby 6 138 297 32 100
Administrativní náklady 4 - 3 001 - 1 861
Úrokové náklady z vydaných dluhopisů 9 - 130 498 - 29 679
Znehodnocení finančních aktiv 6 -56 - 6 474
Zisk (+) / ztráta (-) před zdaněním za období 4 742 - 5 914
Daň z příjmů (-) / daňový kredit (+) 5 - 901 1 123
Zisk (+) / ztráta (-) po zdanění za období

 

3 841 - 4 791
Úplný výsledek hospodaření za období

 

3 841 - 4 791

Výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2020

(tis. Kč)   Základní kapitál

Neuhrazená

ztráta

Celkem
Stav k 1. lednu 2019   2 000 -276 1 724
Úplný výsledek hospodaření za období 0 - 4 791 - 4 791
Stav k 31. prosinci 2019   2 000 - 5 067 - 3 067
Úplný výsledek hospodaření za období 0 3 841 3 840
Stav k 31. prosinci 2020   2 000 - 1 226 773

Výkaz peněžních toků za rok končící 31. prosince 2020

(tis. Kč)   Poznámka 2020 2019
Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk (+) / ztráta (-) před zdaněním   4 742 - 5 914
Úpravy o nepeněžní operace:    
Znehodnocení finančních aktiv 6 56 6 474
Čisté úrokové výnosy   6,9 - 7 799 - 2 421
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu - 3 001 - 1 861
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek a ostatních aktiv 239 - 241
Změna stavu krátkodobých závazků 10 - 12 787 13 250
Úroky vyplacené 9 - 118 886 - 11 833
Úroky přijaté 6 39 295 283
Zaplacená daň z příjmů 5 -59 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 95 199 - 402
Peněžní toky z investiční činnosti
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám – poskytnuté úvěry 6 - 2 307 250 -2 444 956
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám – přijaté splátky 6 1 890 380 488 098
Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 416 870 - 1 956 858
Peněžní toky z finanční činnosti
Vydané dluhopisy – inkaso z prodeje emise 9 480 520 1 989 980
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 480 520 1 989 980
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků - 31 549 32 720
Stav peněžních prostředků na počátku období 7 34 541 1 821
Stav peněžních prostředků na konci období 7 2 992 34 541

Příloha tvoří nedílnou součást účetní závěrky.


Informace o společnosti

Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. (dále také jako "Společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku v České republice dne 31. října 2018. Její sídlo se nachází na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, PSČ 186 00 Praha 8.

Jediným a tudíž 100% akcionářem Společnosti je společnost UNICAPITAL N.V. se sídlem na adrese 1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, Nizozemské království, zapsaná do Nizozemského obchodního rejstříku pod registračním číslem 66551625. Společnost UNICAPITAL N.V. je vrcholovou holdingovou společností investiční skupiny UNICAPITAL (dále také jako "Skupina"), která se zabývá investováním do společností a aktiv především v oblastech distribuce energie, obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a realit.

Jediným akcionářem společnosti UNICAPITAL N.V. je pan Pavel Hubáček.

Společnost je účelově založenou obchodní firmou pro realizaci dluhopisových programů Skupiny a poskytování dluhopisových zdrojů formou úvěrů a zápůjček ostatním společnostem ve Skupině.

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru, způsobujícího nemoc covid-19, která se globálně rozšířila. Pandemie a zejména restriktivní opatření přijatá k omezení zdravotních dopadů způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit a v roce končícím 31. prosince 2020 ovlivnily podnikání Skupiny.

Vzhledem k charakteru podnikání Společnosti nebyla v rámci Pandemie nijak přímo zasažena jejími důsledky a nečerpala z žádných vládních programů pro podporu. Vliv na Skupinu a její jednotlivé segmenty je popsán ve Zprávě představenstva.

Vedení Společnosti

Společnost je akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky. Vnitřní systém fungování Společnosti je dualistický a reprezentuje jej představenstvo a dozorčí rada.

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem, kterému náleží obchodní vedení a jedná za Společnost navenek ve všech záležitostech. Představenstvo má v souladu s platnými stanovami Společnosti jednoho člena, který je zároveň předsedou představenstva.

Předseda představenstva k 31. prosinci 2020:

Jméno a příjmení JUDr. Alena Sikorová
Datum narození 19. května 1965
Datum vzniku funkce 31. října 2018
Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. Dozorčí rada má jednoho člena, který je zároveň předsedou dozorčí rady.

Jméno a příjmení David Hubáček
Datum narození 28. prosince 1988
Datum vzniku funkce 31. října 2018
Výbor pro audit

Členové výboru pro audit Společnosti jsou následující osoby:

• Ing. Josef Holub

• Ing. Petr Dlabal

• Ing. Lenka Frydryšková

Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Základní zásady zpracování účetní závěrky

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií („IFRS“). Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti, který její vedení považuje za platný.

Při oceňování aktiv a závazků a naplnění předpokladu trvání Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie nového koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19.

Způsob oceňování

Tato účetní závěrka byla sestavena na základě historických cen. Společnost nedrží ani nevydává finanční nástroje, které by bylo třeba oceňovat reálnou hodnotou.

Měna vykazování a funkční měna

Tato účetní závěrka je sestavena v českých korunách (Kč), které jsou současně funkční měnou Společnosti. Veškeré finanční informace v této účetní závěrce jsou uvedeny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetní období

Účetním obdobím pro sestavení této individuální účetní závěrky je období od 1. ledna
do 31. prosince 2020. Běžným účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

Zásadní účetní postupy

Níže popsané účetní postupy byly použity konzistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce, není-li uvedeno jinak.

Finanční výnosy a finanční náklady

Úrokové výnosy se časově rozlišují, a to odkazem na nesplacenou jistinu a s použitím příslušné efektivní úrokové míry, což je sazba, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy po očekávanou dobu trvání finančního aktiva na čistou účetní hodnotu tohoto aktiva.

Finanční náklady zahrnují úrokové a emisní náklady na dluhopisy, přijaté úvěry a půjčky a bankovní poplatky. Výpůjční náklady jsou účtovány do zisku nebo ztráty pomocí metody efektivní úrokové míry.

Leasing z pohledu pronajímatele

Leasing je klasifikován jako operativní leasing, jestliže podstatná část rizik a užitků vyplývajících
z vlastnictví zůstává pronajímateli. Splátky uhrazené na základě operativního leasingu (očištěné
o veškeré pobídky přijaté od pronajímatele) jsou účtovány rovnoměrně po dobu trvání leasingu do zisku nebo ztráty. Společnost nevyužívá finanční ani operativní leasing.

Leasing z pohledu nájemce

Od 1.1.2019 byl zaveden nový IFRS 16 Leasingy , který podstatným způsobem mění účtování nájemce. Dopad na Společnost považujeme za nevýznamný (viz bod 3).

Splatná a odložená daň

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatná i odložená daň z příjmů se vykazuje do zisku nebo ztráty. Splatná daň zahrnuje odhad daňového závazku nebo daňové pohledávky ze zdanitelných příjmů nebo ztráty běžného roku s použitím daňových sazeb platných nebo uzákoněných k datu účetní závěrky. Odložená daň z příjmů je stanovena s použitím závazkové metody z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv a závazků v účetní závěrce. Odložená daň se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), která byla k rozvahovému dni schválena, nebo proces jejího schválení zásadním způsobem pokročil a o které se předpokládá, že bude účinná v období, ve kterém bude příslušná odložená daňová pohledávka realizována nebo odložený daňový závazek vyrovnán.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou kompenzovány, pokud ze zákona existuje právo kompenzace splatných daňových závazků a pohledávek, a tyto se vztahují k daním vybíraným stejným daňovým úřadem. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že v následujících účetních obdobích bude k dispozici zdanitelný zisk, proti kterému bude moci být tato pohledávka uplatněna. Odložené daňové pohledávky se revidují vždy k datu účetní závěrky a snižují se v rozsahu, v jakém je nepravděpodobné, že bude realizováno související daňové využití.

Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,

• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,

• dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 12.

Použití odhadů a úsudků

Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení Společnosti odhady a činí úsudky a předpoklady, které mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.

Významnému odhadu a úsudku podléhá stanovení znehodnocení finančních aktiv (viz poznámka 2.2.9) a uplatnění odložené daňové pohledávky oproti budoucím zdanitelným ziskům (viz poznámka 2.2.4).

Finanční nástroje

Finanční nástroje zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, vydané dluhopisy, poskytnuté úvěry a závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky. Společnost nevyužívá derivátové nástroje.

Společnost provádí prvotní zaúčtování úvěrů, půjček a pohledávek ke dni jejich vzniku v reálné hodnotě poskytnutého protiplnění. Společnost finanční aktivum odúčtuje, když smluvní práva na peněžní toky z finančního aktiva vyprší nebo když převede práva na smluvní peněžní toky transakcí, v jejímž rámci jsou převedena v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím finančního aktiva. Společnost odúčtuje finanční závazek, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti její smluvní povinnosti.

Vzhledem k požadavkům standardu IFRS 9 Společnost posoudila, zda se peněžní toky finančních aktiv skládají výhradně ze splátek jistiny a úroků (SPPI) a zda jsou drženy výhradně za účelem inkasa těchto peněžních toků. Vzhledem ke kladnému závěru těchto posouzení jsou veškerá finanční aktiva v roce 2020 nadále oceněná zůstatkovou hodnotou.

Reálná hodnota je cena, která by byla přijata za prodej aktiva nebo zaplacena k úhradě závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu k datu ocenění. Nejlepším důkazem reálné hodnoty je cena na aktivním trhu. Aktivní trh je takový, ve kterém se transakce týkající se aktiv nebo závazků provádí v dostatečné frekvenci a objemu, aby průběžně poskytovaly informace o cenách. Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivním trhu je oceněna jako násobek kotované ceny za jednotlivé aktivum nebo závazek a množství, které účetní jednotka drží. Je tomu tak i v případě, kdy běžný denní objem obchodování na trhu není schopen absorbovat držené množství a zadání prodeje celé držené pozice v jedné transakci by mohlo ovlivnit kótovanou cenu.

Ke stanovení reálné hodnoty některých finančních nástrojů, pro které nejsou k dispozici informace o cenách externího trhu, se používají techniky ocenění, jako jsou modely diskontovaných peněžních toků nebo modely založené na nedávných tržních transakcích nebo posouzení finančních údajů investic. Ocenění reálnou hodnotou je analyzováno na základě hierarchie reálných hodnot takto: (i) první úroveň je ocenění na základě kótovaných cen (neupravené) z aktivních trhů pro totožná aktiva nebo závazky, (ii) ocenění druhé úrovně jsou oceňovací techniky se všemi významnými pozorovatelnými vstupy pro aktivum nebo závazek, a to buď přímo (tj. z ceny), nebo nepřímo (tj. odvozené z cen), a iii) ocenění třetí úrovně jsou ocenění, která nejsou založena pouze na pozorovatelných tržních údajích (to znamená, že ocenění vyžaduje významné nepozorovatelné vstupy). Pro převody mezi jednotlivými úrovněmi reálných hodnot se předpokládá, že nastaly na konci vykazovaného období.

Transakční náklady jsou přírůstkové náklady, které přímo souvisejí s nabytím, vydáním nebo pozbytím finančního aktiva nebo závazku. Přírůstkový náklad je takový náklad, který by nevznikl, pokud by účetní jednotka nenabyla či nepozbyla finančního nástroje nebo by jej nevydala. Transakční náklady zahrnují poplatky a provize obchodním zástupcům (včetně zaměstnanců, kteří působí jako obchodní zástupci), poradcům, makléřům a prodejcům, dále odvody regulačním orgánům a burzám a převodové daně a jiné poplatky. Transakční náklady naopak nezahrnují prémie nebo diskonty, náklady na financování, interní správní náklady nebo náklady na držbu.

Zůstatková hodnota ("AC" – amortized cost) je částka, kterou byl finanční nástroj oceněn při prvotním zaúčtování po odečtení všech splátek jistiny, navýšený o naběhlý úrok a pro finanční aktiva snížený o případné opravné položky na očekávané úvěrové ztráty (“ECL” – expected credit loss). Naběhlé úroky zahrnují amortizaci transakčních nákladů odložených při prvotním zaúčtování a amortizovanou prémii nebo diskont, tj. rozdíl mezi počáteční hodnotou a hodnotou při splatnosti, pomocí metody efektivní úrokové míry. Naběhlé úrokové výnosy a naběhlé úrokové náklady, včetně časově rozlišeného kuponu a amortizované diskontní sazby nebo prémie (včetně případných odložených poplatků při vzniku), nejsou vykazovány samostatně a jsou zahrnuty do účetní hodnoty souvisejících položek v účetní závěrce.

Metoda efektivní úrokové míry je metoda alokace úrokových výnosů nebo úrokových nákladů za příslušné období tak, aby byla dosažena konstantní periodická úroková míra (efektivní úroková míra) z účetní hodnoty. Efektivní úroková míra je míra, kterou se přesně diskontují odhadované budoucí peněžní platby nebo příjmy po očekávanou dobu trvání finančního nástroje (případně za kratší období) na hrubou účetní hodnotu finančního aktiva nebo na zůstatkovou hodnotu finančního závazku.

Efektivní úroková míra diskontuje peněžní toky nástrojů s proměnlivým úrokem k příštímu datu refixace úroků, s výjimkou prémie nebo diskontu, která odráží úvěrové rozpětí nad pohyblivou úrokovou sazbu specifikovanou v nástroji nebo jiné proměnné, které nejsou přenastaveny na tržní sazby. Takové prémie nebo diskonty se amortizují po celou očekávanou dobu trvání nástroje. Výpočet současné hodnoty zahrnuje všechny poplatky placené nebo obdržené mezi smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové sazby. U aktiv nakoupených nebo vzniklých s úvěrovým znehodnocením ("POCI" – purchased or originated credit impaired) při prvotním zaúčtování, je efektivní úroková míra upravena o úvěrové riziko, tj. je vypočítána na základě očekávaných peněžních toků při prvotním zaúčtování, nikoliv na základě smluvních peněžních toků.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost a vklady na požádání. Bankovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání a tvoří nedílnou součást řízení peněžních prostředků Společnosti, jsou pro účely přehledu o peněžních tocích vykázány jako složka peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů.

Vydané dluhopisy

Dluhopisy a ostatní finanční závazky jsou prvotně zaúčtovány k datu sjednání obchodu, což je datum, kdy se Společnost stane účastníkem smluvních ustanovení daného nástroje.

Společnost odúčtuje finanční závazek, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti jejích smluvních povinností.

Tyto finanční závazky jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o veškeré přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou tyto finanční závazky oceněny v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.

Společnost klasifikuje tu část vydaných dluhopisů, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu sestavení účetní závěrky, jako krátkodobou.

Poskytnuté úvěry

Poskytnuté úvěry jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o přiřaditelné transakční náklady.

Po prvotním zaúčtování jsou poskytnuté úvěry oceněny v zůstatkové hodnotě, přičemž se případný rozdíl mezi pořizovací cenou a hodnotou při splacení zachycuje v zisku nebo ztrátě po dobu půjčky s použitím metody efektivní úrokové míry.

Společnost klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu sestavení účetní závěrky, jako krátkodobou.

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě. Zůstatková hodnota se vzhledem k jejich krátkodobým splatnostem zpravidla rovná nominální hodnotě.

Základní kapitál

Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál. Externí náklady přímo přiřaditelné vydání nových akcií jsou zaúčtovány jako snížení vlastního kapitálu po zohlednění daňového efektu.

Znehodnocení

Finanční aktiva

Společnost aplikuje model uznávání ztrát ze znehodnocení dle IFRS 9 - model očekávané úvěrové ztráty (ECL) podle "třístupňového" přístupu založeném na změně úvěrové kvality finančních aktiv od prvotního zaúčtování ke každému rozvahovému dni. Při prvotním uznání finančních aktiv, která nejsou úvěrově znehodnocena již při pořízení, Společnost zaúčtuje okamžitou ztrátu ve výši dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty. Tam, kde došlo k výraznému nárůstu úvěrového rizika, se znehodnocení měří ve výši očekávané úvěrové ztráty po dobu životnosti aktiva, nikoliv pouze dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty.

Měření ECL odráží: i) nezkreslenou a pravděpodobnostně váženou částku, která je určena vyhodnocením spektra možných výsledků, ii) časovou hodnotu peněz, a iii) veškeré přiměřené a doložené informace, které jsou dostupné bez nadměrných nákladů a úsilí na konci každého vykazovaného období o minulých událostech, současných podmínkách a předpovědích budoucího vývoje.

Pro znehodnocení Společnost uplatňuje třístupňový model, založený na změnách úvěrové kvality od počátečního uznání. Finanční nástroj, který není znehodnocen úvěrovými ztrátami při prvotním uznání, je klasifikován v prvním stádiu (tzv. stádium 1). Pro finanční aktiva ve stádiu 1 je ECL určena jako část ECL za dobu trvání, která je výsledkem očekávaných událostí selhání v příštích 12 měsících nebo do smluvní splatnosti, pokud je kratší ("12-ti měsíční ECL"). Pokud Společnost po prvotním uznání identifikuje významné zvýšení úvěrového rizika ("SICR" – significant increase in credit risk), je aktivum převedeno do stádia 2 a jeho ECL je měřeno na základě doby trvání smlouvy, a to až do smluvní splatnosti se zohledněním očekávaných předčasných splátek ("Lifetime ECL"). Pokud Společnost zjistí, že finanční aktivum je úvěrově znehodnoceno, je aktivum převedeno do stádia 3 a jeho ECL je měřeno jako ECL s aktuálním stavem znehodnocení.

Významné zvýšení úrokového rizika

Pro posouzení významného zvýšení úrokového rizika bere Společnost v úvahu změnu rizika selhání, ke které došlo po dobu držby finančního nástroje, a nikoli změnu výše očekávaných úvěrových ztrát. Pro takové posouzení Společnost porovnává riziko selhání u finančního nástroje k datu vykázání s rizikem ke dni prvotního zaúčtování a zvažuje přiměřené a doložitelné informace, které jsou dostupné bez vynaložení nepřiměřených nákladů nebo úsilí. V případě peněžních prostředků Společnost nehodnotí zvýšení úrokového rizika, pokud dojde k závěru, že je toto riziko k rozvahovému dni nízké.

Úvěrově znehodnocená finanční aktiva

Finanční aktivum je úvěrově znehodnoceno, pokud nastala jedna či více událostí, které mají nepříznivý dopad na odhadované budoucí peněžní toky spojené s daným finančním aktivem. Mezi důkazy o tom, že došlo k úvěrovému znehodnocení finančního aktiva, patří pozorovatelné informace o těchto událostech:

 1. významné finanční problémy emitenta nebo dlužníka;

 2. porušení smlouvy, např. neplnění závazku nebo nedodržení splatnosti přesahující 90 dnů;

 3. věřitel udělili dlužníkovi z ekonomických či smluvních důvodů souvisejících s finančními obtížemi dlužníka úlevu, kterou by jinak neudělil;

 4. stává se pravděpodobným zahájení konkurzu či jiná finanční reorganizace dlužníka;

 5. zánik aktivního trhu pro toto finanční aktivum z důvodu finančních potíží; nebo

 6. nákup nebo vznik finančního aktiva s výraznou slevou, která odráží vzniklé úvěrové ztráty.

Přijetí nových či revidovaných standardů

Od roku 2020 jsou závazné níže uvedené nové standardy IFRS, novely a interpretace. Tyto novely neměly významný dopad na sestavení této účetní závěrky.

Novela IFRS 3: Definice podniku

Novela IFRS 3: Definice podniku objasňuje definici podniku poskytnutím nového rámce pro určování, zda by transakce měly být účtovány jako akvizice (nebo prodej) aktiv nebo podniku. Cílem je tedy vyřešit obtíže, které účetním jednotkám způsobuje určování, zda nabyly podnik, nebo skupinu aktiv. Úpravy jsou účinné pro podnikové kombinace s datem akvizice/prodeje na nebo po začátku prvního ročního účetního období začínajícího dne 1. ledna 2020 nebo po tomto datu.

Novela IAS 1 a IAS 8: Definice významnosti

Tato novela objasňuje definici „významnosti“ a způsob, jakým by měla být použita. Úpravy také zlepšují vysvětlení definice významnosti a zajišťují jednotnost ve všech standardech IFRS. Definice pojmu „významný“ nově zní: „Informace jsou významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich opomenutí, chybné uvedení nebo zastření mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů účetní závěrky pro obecné účely přijímaná na základě této účetní závěrky, která poskytuje finanční informace o konkrétní účetní jednotce.“

Novela IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7: Reforma referenčních úrokových sazeb (IBOR)

Relevantní úpravy byly vydány v reakci na možné důsledky připravované reformy úrokových sazeb na mezibankovním trhu (IBOR) na finanční výkaznictví. Zveřejněná novelizace IFRS upravuje postup při nahrazení existujících úrokových sazeb jinými alternativními sazbami a vypořádává dopady na zajišťovací účetnictví. Úpravy jsou pak povinné pro všechny zajišťovací vztahy, které jsou přímo ovlivněny reformou referenčních úrokových sazeb. Upravují specifické požadavky na zajišťovací účetnictví tak, aby je účetní jednotky uplatňovaly za předpokladu, že referenční hodnota úrokové sazby, na které jsou založené zajišťované peněžní toky a peněžní toky ze zajišťovacího nástroje, nebude
v důsledku reformy referenčních úrokových sazeb změněna.

Novela IFRS 16: Úlevy od nájemného v souvislosti s covid-19

Novela IFRS 16 umožňuje nájemcům výjimku při posuzování, zda úlevy od nájemného v souvislosti
s covid-19 představují modifikaci leasingu. Nájemce se tak může rozhodnout, že nebude posuzovat, zda úleva od nájemného v důsledku covid-19 představuje modifikaci leasingu, přičemž pokud se tak rozhodne, účtuje o veškerých změnách leasingových plateb vyplývajících z úlev od nájemného
v důsledku covid-19 konzistentně s tím, jak by účtoval o změně podle IFRS 16, pokud by tato změna nepředstavovala modifikaci leasingu.

Možnost uplatnění výjimky se vztahuje výhradně na úlevy od nájemného vzniklé v přímé souvislosti
s pandemií covid-19 a pouze za předpokladu splnění následujících podmínek:

Nové standardy IFRS, novely a interpretace účinné od 1. ledna 2021 a dále

Společnost neočekává žádný významný dopad těchto novel a nových standardů na svá účetní pravidla a svoji účetní závěrku.

Administrativní náklady

Administrativní náklady lze rozčlenit:

(tis. Kč) 2020 2019
Audit a poradenské služby - 693 - 953
Ostatní provozní náklady - 2 308 - 908
Celkem - 3 001 - 1 861

Předseda představenstva ani předseda dozorčí rady nejsou z titulu své funkce odměňováni.

Splatná a odložená daň

(tis. Kč) 2020 2019
Splatná daň (19 %) - 911 - 2 706
Daňový kredit (19%) související s rokem 2019 2 664 0
Odložená daň (19 %) - 2 654 3 829
Celkem - 901 1 123
(tis. Kč) 2020

2019

Ztráta (-) / zisk (+) před zdaněním: 4 742 - 5 914
Nevyplacené úroky z dluhopisů držených fyzickými osobami 0 14 022
Znehodnocení finančních aktiv (ve výši ročních očekávaných úvěrových ztrát) 56 6 474
Použití daňových ztrát minulých let 0 - 340
Základ daně 4 798 14 242
Splatná daň (při sazbě 19 %) - 911 - 2 706

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2020 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Odložená daňová pohledávka z titulu:
Nevyplacené úroky z dluhopisů držených fyzickými osobami 0 2 664
Znehodnocení finančních aktiv (ve výši ročních očekávaných úvěrových ztrát) 1 241 1 230
Odložená daňová pohledávka celkem 1 241 3 894

Efektivní daňovou sazbu lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 2020 2019
Zisk (+) / Ztráta (-) před zdaněním 4 742 - 5 914
Sazba daně z příjmů 19 % 19 %
Očekávaná daň z příjmů - 901 1 123
Skutečná daň z příjmů - 901 1 123

Poskytnuté úvěry

Všechny úvěry poskytnuté Společností byly poskytnuty společnostem ze skupiny.

(tis. Kč) 31.12.2020 31.12.2019
Dlouhodobá aktiva     2 384 156 1 952 778
Dlouhodobé úvěry – část splatná za více než 1 rok   2 390 686 1 959 252
Znehodnocení finančních aktiv (ve výši ročních očekávaných úvěrových ztrát) - 6 530 - 6 474
Krátkodobá aktiva     113 859 29 422
Krátkodobé úvěry – krátkodobá část splatná do 1 roku   113 859 29 422
Poskytnuté úvěry celkem     2 498 015 1 982 200

Poskytnuté úvěry byly vykázány v zůstatkové hodnotě a toto ocenění se významně neliší od jejich reálné hodnoty, stanovené na bázi diskontovaných očekávaných peněžních toků, což odpovídá v hierarchii oceňování úrovni 3. Všechny úvěry byly klasifikovány podle IFRS 9 ve stádiu 1 nebo ve stádiu 2. Poskytnuté úvěry nejsou zajištěny.

Peněžní prostředky

Pro účely sestavení výkazu peněžních toků peněžní prostředky zahrnují peníze v pokladně
a na bankovních účtech. Zůstatek peněžních prostředků ke konci období vykázaný ve výkazu peněžních toků lze odsouhlasit na příslušné položky výkazu finanční pozice následovně:

(tis. Kč)     31.12.2020 31.12.2019
Pokladní hotovost     9 9
Peníze na běžných bankovních účtech   2 983 34 532
Peněžní prostředky celkem   2 992 34 541

Společnost k 31. prosinci 2020 drží peníze na bankovních účtech bank J&T BANKA, a.s. a Banka CREDITAS a.s., pro které není k dispozici credit rating. Peněžní prostředky v celkové výši 2 983 tis. Kč (2019: 34 532 tis. Kč), které jsou uloženy v těchto bankovních domech, jsou splatné na požádání.

Veškeré peněžní prostředky jsou v rámci IFRS 9 vykázány ve stádiu 1.

Peněžní prostředky byly vykázány v zůstatkové hodnotě a toto ocenění se vzhledem k jejich okamžité likviditě významně neliší od jejich reálné hodnoty, stanovené na bázi diskontovaných očekávaných peněžních toků, což odpovídá v hierarchii oceňování úrovni 1.

Vlastní kapitál

Společnost je plně vlastněna společností UNICAPITAL N.V., která je společností založenou dle právních předpisů Nizozemského království, zapsaná do nizozemského obchodního rejstříku 27. července 2016. Konečným vlastníkem Skupiny, který 100% podílem na základním kapitálu a 100% podílem na hlasovacích právech ovládá UNICAPITAL N.V., je pan Pavel Hubáček.

Základní kapitál Společnosti je představován jedním kusem kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 2 miliony Kč, drženou společností UNICAPITAL N.V. Akcie společnosti zní na jméno a má listinnou podobu. Za sledované období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu ani odkupu vlastních akcií. Základní kapitál je plně splacen.

S akciemi Společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat
na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

30. června 2020 schválil jediný akcionář Společnosti účetní závěrku za rok 2019 a schválil ztrátu ve výši 4 791 tis. Kč a rozhodlo o jejím převedení na účet neuhrazených ztrát.

Společnost není povinna dodržovat žádné externími předpisy stanovené požadavky na kapitál, včetně požadavků na solventnost či kapitálovou přiměřenost. V případě, že neuhrazená ztráta Společnosti dosáhne poloviny základního kapitálu, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu a navrhnout zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Vydané dluhopisy

Společnost v letech 2019 a 2020 nabízela dluhopisy v celkovém objemu 3 600 000 tis. Kč. Z tohoto objemu nebyly k 31. prosinci 2020 upsány, případně došlo rozhodnutím představenstva k jejich zániku, dluhopisy v hodnotě 1 113 500 tis. Kč, a proto nejsou závazkem Společnosti. Výsledná nominální hodnota upsaných dluhopisů k 31. prosinci 2020 tak činí 2 486 500 tis. Kč.

(tis. Kč)     31.12.2020 31.12.2019
Vydané dluhopisy        
Emitované dluhopisy brutto     3 600 000 3 000 000
Neupsaná část emitovaných dluhopisů, zaniklé dluhopisy     - 1 113 500 - 995 200
Upsaná část emitovaných dluhopisů     2 486 500 2 004 800
Naběhlé příslušenství     31 670 17 845
Alikvotní úrokový výnos     -2 6 258
Emisní náklady - 17 814 - 21 077
Vydané dluhopisy celkem     2 500 354 2 007 826
(tis. Kč)     31.12.2020 31.12.2019
Struktura vydaných dluhopisů (v nominální hodnotě)      
Vydané dluhopisy – dlouhodobé
Dluhopisy se zůstatkovou dobou splatnosti > 5 let     1 111 000 850 200
Dluhopisy se zůstatkovou dobou splatnosti 1-5 let     1 375 500 1 154 600
Emisní náklady - 11 230 - 15 453
Vydané dluhopisy – dlouhodobé celkem     2 475 270 1 989 347
Vydané dluhopisy – krátkodobé
Úroky splatné do 1 roku     31 668 24 103
Emisní náklady - 6 584 - 5 624
Vydané dluhopisy – krátkodobé celkem 25 084 18 479
Vydané dluhopisy celkem     2 500 354 2 007 826

Reálná hodnota prodaných dluhopisů k 31. prosinci 2020 činí 2 516 269 tis. Kč (2019: 2 035 249 tis. Kč). Byla vypočítána s použitím úrokové míry odpovídající úrokovým sazbám nástrojů se stejnou mírou rizika, jejichž prostřednictvím společnosti ve Skupině se stejným rizikovým profilem získaly prostředky na stejných kapitálových trzích jako Společnost. Toto ocenění odpovídá v hierarchii oceňování úrovni 2.

Rozpis jednotlivých emisí s uvedením splatností a celkovou nominální hodnotou upsaných dluhopisů k 31. prosinci 2020:

ISIN   Fixní úroková sazba Datum splatnosti Nominální hodnota (tis. Kč)
Imobilizovaná forma      
CZ0003521346   3.80 % 22/03/22 152 600
CZ0003521353   4.70 % 22/03/24 85 100
CZ0003521361   5.50 % 22/03/26 128 600
CZ0003522278   3.80 % 27/06/22 59 000
CZ0003522294   4.70 % 27/06/24 28 800
CZ0003522302   5.50 % 27/06/26 37 300
CZ0003522898   4.50 % 23/09/22 450 000
CZ0003522906   5.50 % 23/09/24 379 100
CZ0003522914   6.50 % 23/09/26 195 300
CZ0003523946 4,30 % 27/01/23 220 900
Zaknihovaná forma      
CZ0003523268 6.50 % 30/10/26 749 800
Celkem upsané dluhopisy       2 486 500

Rekonciliace finančních závazků ve výkazu peněžních toků je uvedena v tabulce níže:

(tis. Kč) 1.1.2020 Prodej dluho-pisů Naběhlé náklady emise Nakou-pený AÚV Naběhlý úrok Výplata úroku a AÚV Nákl. emise
< 1 rok
Rozpuště-né nákl. emise 31.12.2020
Vydané dluhopisy – dlouhodobé 1 989 347 481 700 - 2 340 0 0 0 6 563 0 2 475 270
Vydané dluhopisy – krátkodobé 18 479 0 - 974 2 134 124 318 - 118 886 - 6 563 6 576 25 084
Vydané dluhopisy celkem 2 007 826 481 700 - 3 314 2 134 124 318 - 118 886 0 6 576 2 500 354

Transakce vyplývající z prodeje dluhopisů, splacení naběhlých nákladů emise a nakoupeného AÚV jsou promítnuty ve Výkazu peněžních toků.

Zaplacení jmenovité hodnoty a výnosu Dluhopisů není zajištěno.

Vlastníci dluhopisů mohou za určitých podmínek požadovat nebo rozhodnout o jejich předčasném splacení. Jedná se o tzv. případy neplnění závazků, které jsou představovány:

Tyto podmínky jsou podrobněji vymezeny v základním prospektu dluhopisů a konečných emisních podmínkách.

Tyto podmínky k 31. prosinci 2020 ani 2019 nenastaly.

Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Při splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů jsou tam, kde to vyžadují zákony České republiky, z plateb držitelům dluhopisů sráženy příslušné srážkové daně.

Ostatní finanční závazky

(tis. Kč)     31.12.2020 31.12.2019
Závazky z obchodních vztahů     0 35
Závazky k podnikům ve skupině   201 12 438
Srážková daň z vyplacených úroků z vydaných dluhopisů   423 424
Dohadné účty pasivní     0 514
Celkem závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky   624 13 411

Tyto závazky jsou krátkodobé a před lhůtou splatnosti.

Závazky byly vykázány v zůstatkové hodnotě a toto ocenění se významně neliší od případného ocenění reálnou hodnotou.

Řízení rizik

Představenstvo Společnosti má celkovou odpovědnost za nastavení rámce řízení rizik a za dohled
nad jeho uplatňováním. V rámci řízení rizik jsou řízena tržní rizika, úvěrové riziko a riziko likvidity.

Řízení tržních rizik

Úrokové riziko

Společnost není vystavena úrokovému riziku ze změny pohyblivých úrokových sazeb vzhledem ke skutečnosti, že jsou všechna finanční aktiva a závazky úročeny fixními úrokovými sazbami a splatnosti poskytnutých úvěrů odpovídají struktuře splatnosti vydaných dluhopisů. Úrokové riziko je tedy pro Společnost omezeno na riziko změny úrokových sazeb při refinancování finančních aktiv a závazků (viz řízení likvidního rizika).

Dopad změn tržních úrokových sazeb na hospodářský výsledek Společnosti za rok 2020 je nulový.

Měnové riziko

Všechny transakce a zůstatky Společnosti k 31. prosinci 2020 byly denominovány v českých korunách. Dopad změn tržních měnových kurzů na úplný výsledek Společnosti za rok 2020 tedy není žádný.

Řízení úvěrového rizika

Společnost se vystavuje úvěrovému riziku, což představuje riziko, že jedna strana finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně tím, že nesplní svůj závazek.

Vystavení úvěrovému riziku vzniká v důsledku úvěrových a jiných transakcí Společnosti s protistranami, které vedou ke vzniku finančních aktiv, eventuálně podrozvahových úvěrových závazků.

Úvěrové riziko představuje jedno z největších rizik pro podnikání Společnosti; vedení proto pečlivě řídí své vystavení úvěrovému riziku. Odhad úvěrového rizika pro účely řízení rizik je složitý a zahrnuje použití modelů, jelikož riziko se liší v závislosti na tržních podmínkách, očekávaných peněžních tocích a čase. Posouzení úvěrového rizika u portfolia aktiv vyžaduje další odhady pravděpodobnosti výskytu úpadku, souvisejících ztrátových poměrů a korelací úpadku mezi protistranami.

Hodnocení úvěrového rizika: K měření úvěrového rizika a třídění finančních nástrojů podle výše úvěrového rizika používá ratingové stupně vytvářené externími mezinárodními ratingovými agenturami (Standard & Poor's - "S&P").

Hlavní finanční aktiva Společnosti představují poskytnuté úvěry, zůstatky na bankovních účtech, pokladní hotovost a ostatní krátkodobá finanční aktiva. U likvidních prostředků je úvěrové riziko omezeno vzhledem ke skutečnosti, že protistranami jsou banky s vysokou úvěrovou bonitou (tj. banky s nízkým rizikem neplnění). Poskytnuté úvěry a pohledávky jsou průběžně vyhodnocovány z hlediska situace ohledně jejich inkasa. Společnost má zavedenu politiku úvěrových limitů a výše potenciálně problémových poskytnutých úvěrů a pohledávek je řádně monitorována.

Společnost pravidelně monitoruje, vyhodnocuje a dodržuje plnění alternativních výkonnostních ukazatelů, na které jsou navázány kovenanty emitovaných dluhopisů. Jedná se o: (i) Čistá vážená sazba = NWIR; a (ii) Čistá vážená splatnost = NWM. Podrobnosti k výpočtu a aktuální hodnoty těchto ukazatelů k rozvahovému dni jsou uvedeny ve výroční zprávě. Společnost má nastaveny procesy vydávání nových úvěrů tak, aby byly tyto ukazatele vždy dodržovány.

Finanční aktiva

(tis. Kč) 31.12.2020 31.12.2019
Úvěry spřízněným stranám (Pozn. 6, 12) bez zohlednění znehodnocení 2 504 545 1 982 200
Ostatní aktiva 398 241
Peněžní ekvivalenty 2 992 34 541
Celkem 2 507 935 2 016 982
Ratingový stupeň úvěrového rizika 

Odpovídající vnitřní

hodnocení

Odpovídající hodnocení vnějších agentur (S&P)* Odpovídající PD interval

Zůstatková hodnota úvěru

(gross)

31.12.2020

Znehodnocení

31.12.2020

Zůstatková hodnota úvěru

(netto)

31.12.2020

Zůstatková hodnota úvěru

(netto)

31.12.2019

Stádium 1
Výtečný 1 AAA to BB+ 0, % - 0,32 % 2 095 356 - 1 128 2 094 228 1 381 079
Dobrý 2 BB to B+ 0,53 % - 2,1 % 295 367 - 1 617 293 750 581 458
Dostačující 3 B, B- 3,41 % - 6,75 % 0 0 0 19 663
Pochybný 4 CCC+ to CC- 26,89 % 0 0 0 0
Selhání 5 C, D-I, D-II 100% 0 0 0 0
Celkem Stádium 1     2 390 723 - 2 745 2 387 978 1 982 200
Stádium 2
Výtečný 1 AAA to BB+ 0,51 % - 5,38 % 21 346 - 152 21 194 0
Dobrý 2 BB to B+ 8,4 % - 17 % 92 476 - 3 633 88 843 0
Dostačující 3 B, B- 19,4 % - 26,7 % 0 0 0 0
Pochybný 4 CCC+ to CC- 26,89 % - 52,8% 0 0 0 0
Selhání 5 C, D-I, D-II 100% 0 0 0 0
Celkem Stádium 2     113 822 - 3 785 110 037 0
Celkem za všechna stádia
Výtečný 1 AAA to BB+ 2 116 702 - 1 280 2 115 422 1 381 079
Dobrý 2 BB to B+ 387 843 - 5 250 382 593 581 458
Dostačující 3 B, B- 0 0 0 19 663
Pochybný 4 CCC+ to CC- 0 0 0 0
Selhání 5 C, D-I, D-II 0 0 0 0
Celkem za všechna stádia   2 504 545 - 6 530 2 498 015 1 982 200

* Nejedná se o externě stanovený rating.

Každá stupnice úvěrového rizika má určitý stupeň bonity:

Společnost nepřijala k finančním aktivům do splatnosti žádné zajištění snižující úvěrové riziko.

K 31. prosinci 2020 Společnost neevidovala žádná významná zhoršení úvěrové bonity, znehodnocená finanční aktiva nebo finanční aktiva po splatnosti, nepatrná část úvěrů byla přesunuta do stádia 2 z důvodů změny interní metodiky určování stádia.

Řízení likvidního rizika

Při posuzování schopnosti Společnosti pokračovat ve své činnosti a likvidního rizika vedení Společnosti prověřuje budoucí potřeby hotovosti a předpokládané výnosy Společnosti. Vedení je přesvědčeno, že při zpracování těchto prognóz postupovalo obezřetně, s cílem zohlednit nejisté hospodářské prostředí. Vedení dospělo k závěru, že Společnost v dohledné budoucnosti bude schopna provozovat svou činnost v rámci stávajícího a plánovaného financování a plnit veškerá ujednání o podmínkách financování (tzv. kovenanty), a to i s přihlédnutím k současným informacím k pandémii covid-19, a je tedy přesvědčeno, že je na místě sestavit účetní závěrku Společnosti za předpokladu trvání Společnosti. Společnost má nastavenu centrální strategii v oblasti likvidního rizika k řízení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého financování Společnosti. Společnost řídí likvidní riziko průběžným sledováním projekcí peněžních toků a skutečných peněžních toků a vyrovnáváním profilů splatnosti finančních aktiv a závazků. Následující tabulka uvádí přehled budoucích nediskontovaných peněžních toků z finančních aktiv a závazků v členění dle očekávané splatnosti:

31.12.2020 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let
Aktiva      
Poskytnuté úvěry bez zohlednění znehodnocení (viz poznámka 6) 0 0 2 738 169
Peněžní prostředky 2 992 0 0
Aktiva celkem 2 992 0 2 738 169
Pasiva
UCINV03 1 3,8/22 - 2 899 - 2 899 - 155 476
UCINV03 2 4,7/24 - 2 000 - 2 000 - 95 094
UCINV03 3 5,5/26 - 3 537 - 3 537 - 160 419
UCINV03 4 3,8/22 0 - 2 242 - 60 118
UCINV03 5 4,7/24 0 - 1 354 - 32 186
UCINV03 6 5,5/26 0 - 2 052 - 46 535
UCINV03 7 4,5/22 - 10 125 - 10 125 - 470 250
UCINV03 8 5,5/24 - 10 425 - 10 425 - 441 709
UCINV03 9 6,5/26 - 6 347 - 6 347 - 258 807
UCINV03 10 6,5/26 0 - 48 737 - 993 619
UCINV03 11 4,3/23 - 4 749 - 4 749 - 235 187
Závazky z obchodního styku 0 0 0
Závazky k podnikům ve skupině - 202 0 0
Srážková daň z vyplacených úroků z vydaných dluhopisů - 423 0 0
Ostatní závazky 0 -911 0
Pasiva celkem - 40 707 - 95 378 - 2 949 400
Netto pozice za období - 37 715 - 95 378 - 211 231
Netto kumulativní pozice - 37 715 - 133 093 - 344 324

Nesoulad v peněžních tocích plynoucích z aktiv a pasiv v období do 3 měsíců po konci účetního období byl vykryt příjmy ze splátek úvěrů.

Za účelem vyrovnání nesouladu v peněžních tocích plynoucích z aktiv a pasiv plánuje Společnost prodloužit splatnost jistin vybraných poskytnutých úvěrů do roku 2026, přičemž získá potřebnou likviditu plynoucí z úrokových příjmů na pokrytí závazků vyplývajících ze splatnosti dluhopisů.

Transakce se spřízněnými osobami

Mezi nejvýznamnější transakce se spřízněnými stranami patří:

Níže jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. Všechny transakce byly uzavřeny za obvyklých tržních podmínek. Poskytnuté úvěry jsou úročeny tržními úrokovými sazbami v rozsahu 3,70-7,00 % p. a.

Společnost stanovuje pohyblivou úrokovou sazbu na základě objemu prodaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů se zvláštním přihlédnutím k plnění alternativního výkonnostního ukazatele Čistá vážená sazba. Společnost se zavázala udržovat ukazatel Čistá vážená sazba na úrovni minimálně 0,30 % a tomu musí uzpůsobit úrokovou sazbu poskytnutých úvěrů. Z objemu prodaných dluhopisů jednotlivých emisí a jejich úrokové sazby Společnost vypočítává váženou úrokovou sazbu dluhopisů, ke které přičte marži tak, aby s přihlédnutím k objemu poskytnutých úvěrů výsledný ukazatel Čistá vážená sazba dosáhl minimálně 0,30 %.

Výsledkové položky:
(tis. Kč) Spřízněná strana 2020 2019
Úrokové výnosy    
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost 41 419 0
UNICAPITAL Finance a.s. Sesterská společnost 60 771 16 172
UNICAPITAL Healthcare a.s. Sesterská společnost 4 201 1 091
UNICAPITAL AGRO a.s. Ostatní ve skupině 735 482
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. Ostatní ve skupině 5 533 634
LEDRICA TRADING a.s. Sesterská společnost 10 693 1 802
Nemovitosti nájemního bydlení II a.s. Sesterská společnost 2 072 9 262
UCED Energy s.r.o. Ostatní ve skupině 2 648 571
UCED Distribuce II s.r.o. Ostatní ve skupině 471 0
UCED Kopřivnice s.r.o Ostatní ve skupině 721 0
UCED Přerov s.r.o. Ostatní ve skupině 3 070 1 097
UCED Hranice s.r.o. Ostatní ve skupině 1 304 43
UCED Vítkovice a.s. Ostatní ve skupině 1 950 427
MORAVAN a.s. Ostatní ve skupině 28 47
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. Ostatní ve skupině 156 151
Vsacko Hovězí a.s. Ostatní ve skupině 88 38
NOVÁ VELKOMORAVSKÁ a.s. Ostatní ve skupině 2 437 0
Alzheimercentrum pp s.r.o. Ostatní ve skupině 0 283
Úrokové výnosy celkem   138 297 32 100
Úrokové náklady
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve skupině 35 863 3 606
Úrokové náklady celkem 35 863 3 606
Administrativní náklady    
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost 981 0
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve skupině 4 214 0
Pereta Estates s.r.o. Ostatní ve skupině 15 14
Administrativní náklady celkem   5 210 14
Rozvahové položky:
(tis. Kč) Spřízněná strana   31.12.2020 31.12.2019
Poskytnuté úvěry bez zohlednění znehodnocení (viz poznámka 6)        
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost   1 047 919 0
UNICAPITAL Finance a.s. Sesterská společnost   955 345 1 151 073
UNICAPITAL Healthcare a.s. Sesterská společnost   65 572 60 721
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. Ostatní ve skupině   92 476 77 334
LEDRICA TRADING a.s. Sesterská společnost   229 795 110 802
UCED Energy s.r.o. Ostatní ve skupině   47 344 44 697
UCED Distribuce II s.r.o. Ostatní ve skupině   9 871 0
UCED Hranice s.r.o. Ostatní ve skupině 21 346 20 043
UCED Vítkovice a.s. Ostatní ve skupině 34 877 32 927
UNICAPITAL AGRO a.s. Ostatní ve skupině   0 20 482
MORAVAN a.s. Ostatní ve skupině   0 5 047
Nemovitosti nájemního bydlení II a.s. Sesterská společnost   0 312 162
UCED Přerov s.r.o. Ostatní ve skupině   0 141 097
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. Ostatní ve skupině   0 8 251
Vsacko Hovězí a.s. Ostatní ve skupině   0 4 038
Poskytnuté úvěry celkem     2 504 545 1 988 674
Peníze na běžných bankovních účtech      
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve skupině   2 625 34 129
Peníze na běžných bankovních účtech celkem   2 625 34 129
Aktiva celkem     2 507 170 2 022 803
Vydané dluhopisy
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve skupině 656 957 493 360
Vydané dluhopisy celkem 656 957 493 360
Ostatní závazky        
UNICAPITAL N.V. Mateřská společnost   108 45
Banka CREDITAS a.s. Ostatní ve skupině   0 12 393
Ostatní závazky celkem     108 12 438
Pasiva celkem     657 065 505 798

Provozní segmenty

Společnost je účelově založenou společností k realizací dluhopisového programu Skupiny a půjčování prostředků získaných z prodeje dluhopisů formou zápůjček a úvěrů ostatním společnostem Skupiny. Kromě tohoto Společnost nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.

Společnost identifikuje pouze jeden provozní segment, a tudíž zde neprezentuje klíčové finanční ukazatele v rozdělení dle segmentů.

Podmíněné závazky a podmíněná aktiva

Ke dni sestavení účetní závěrky Společnost neevidovala žádné podmíněné závazky ani podmíněná aktiva.

Následné události

V prvním čtvrtletí 2021 bylo splaceno na úvěrech celkem 40 294 tis. Kč, z toho byl 18. března 2021 splacen celý úvěr i s příslušenstvím 35 294 tis. Kč od UCED Vítkovice a.s. a 25.1.2021 bylo splaceno
5 000 tis. Kč na úrocích úvěru od UNICAPITAL Finance a.s.

V roce 2020 Společnost optimalizovala úvěrové portfolio s ohledem na nákladovou cenu dluhopisových zdrojů za účelem snížení účetní ztráty předchozích období. K 31. prosinci 2020 tak Společnost vykázala za účetní období zisk po zdanění ve výši 3 840 tis. Kč, čímž pokryla většinu neuhrazených ztrát minulých let, a dostala se tak do pozitivní výše vlastního kapitálu. Optimalizace úvěrového portfolia proběhla
i v prvním čtvrtletí roku 2021, a Společnost tak dále monitoruje výsledky svého hospodaření s ohledem na postupné plné pokrytí neuhrazených ztrát minulých let.

Od konce účetního období končícího 31. prosince 2020 nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na finanční pozici a finanční výkonnost Společnosti.

29. dubna 2021

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

JUDr. Alena Sikorová

předseda představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

akcionáři UNICAPITAL Invest III a.s.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Náš výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti UNICAPITAL Invest III a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8 („Společnost“) k 31. prosinci 2020, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Předmět auditu

Účetní závěrka Společnosti se skládá z:

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 („nařízení EU“) a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy“). Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Nezávislost

V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních („kodex IESBA“) a přijatým Komorou auditorů České republiky, se zákonem o auditorech a nařízením EU jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA, ze zákona o auditorech a nařízení EU.

Přístup k auditu

Přehled

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

Při plánování auditu jsme stanovili hladinu významnosti a vyhodnotili rizika výskytu významné nesprávnosti v účetní závěrce. Konkrétně jsme určili oblasti, ve kterých vedení uplatnilo svůj úsudek, např. v případě významných účetních odhadů, které zahrnují stanovení předpokladů a posouzení budoucích skutečností, které jsou z podstaty nejisté. Tak jako v případě všech našich auditů jsme se zaměřili také na rizika obcházení vnitřních kontrol vedením, včetně vyhodnocení toho, zda nebyla zjištěna předpojatost, jež by vytvářela riziko výskytu významné nesprávnosti z důvodu podvodu.

Hladina významnosti

Rozsah našeho auditu byl ovlivněn použitou hladinou významnosti. Audit je plánován tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou. Nesprávnosti jsou považovány za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Na základě našeho odborného úsudku jsme stanovili určité kvantitativní hladiny významnosti, včetně celkových hladin významnosti vztahujících se k účetní závěrce jako celku (viz tabulku níže). Na jejich základě jsme, společně s kvalitativním posouzením, určili rozsah našeho auditu, včetně povahy, načasování a rozsahu auditních postupů, a vyhodnotili dopad zjištěných nesprávností individuálně i v souhrnu na účetní závěrku jako celek.

Celková hladina významnosti pro Společnost 25 milionů Kč
(20,4 milionů Kč v předchozím období ) 
Jak byla stanovena Hladina významnosti pro Společnost byla stanovena na úrovni 1 % celkových aktiv.
Zdůvodnění použitého základu pro stanovení významnosti Použití celkových aktiv jako základu pro stanovení hladiny významnosti je ustálenou auditní praxí pro společnosti tohoto druhu. Společnost v širším kontextu ostatních společností vlastněných společností UNICAPITAL N.V. („Skupina“) zajišťuje externí financování rozvoje Skupiny a jejích dalších investic. Akcionář investuje prostředky do různých společností ve Skupině s cílem diverzifikovat riziko svého portfolia. Hlavním cílem Společnosti není maximalizace zisku, ale získání finančních zdrojů a jejich umístění do ziskových a rizikově přijatelných projektů. Celková hodnota aktiv je proto nejvhodnějším ukazatelem, a proto byla zvolena jako základ pro výpočet hladiny významnosti. Výše 1 % celkových aktiv je obvyklou praxí při auditu subjektů veřejného zájmu s výše uvedenou charakteristikou.

 

Hlavní záležitosti auditu

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto účetní závěrku. Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.

Hlavní záležitost auditu Jak audit pracoval s hlavní záležitostí auditu
Návratnost poskytnutých úvěrů v modelu očekávaných ztrát, včetně posouzení dopadu pandemie covid-19.
Společnost poskytuje úvěry ostatním společnostem ovládaným mateřskou společností UNICAPITAL N.V. Schopnost Společnosti dostát svým závazkům, zejména z titulu vydaných dluhopisů, je závislá na schopnosti těchto ostatních společností splácet úvěry poskytnuté Společností. Tato úvěrová rizika a související potenciální ztráty se vyjadřují opravnými položkami k poskytnutým úvěrům, zohledňujícími především pravděpodobnost platebního selhání a výši ztráty, pokud selhání nastane. Standard IFRS 9 vyžaduje vyčíslení nejen vzniklých, ale též očekávaných úvěrových ztrát v budoucnosti, což vyžaduje komplexnější přístup k této oblasti (viz. též účetní zásady uvedené v bodu 2 a body 6 a 11 přílohy účetní závěrky).

Porozuměli jsme procesům vztahujícím se k posuzování opravných položek k poskytnutým úvěrům.

Provedli jsme analýzu poskytnutých úvěrů, prověřili jsme jejich úplnost a správnost včetně doby splatnosti.

V rámci detailního testování jsme ověřili:
- vybrané zůstatky úvěrů potvrzením dlužníka nebo ověřením v jeho účetní evidenci;
- finanční situaci dlužníků za využití jejich finančních výsledků a ocenění podniku na základě oceňovacích modelů;
- schopnost vybraných dlužníků generovat potřebné peněžní toky ke splacení úvěrů za využití oceňovacích modelů;
- přístup ke stanovení pravděpodobnosti selhání jednotlivých dlužníků a jejich porovnání s veřejně dostupnými ratingovými tabulkami;
- soulad způsobu vyčíslení očekávané ztráty z poskytnutých úvěrů se standardem IFRS 9;
- dopady pandemie covid-19 na schopnost dlužníků splácet úvěry, se zvláštním zaměřením na obory výrazně postižené pandemií.

Jak jsme stanovili rozsah auditu?

Rozsah auditu jsme stanovili tak, abychom získali dostatečné informace, které nám umožní vyjádřit výrok k účetní závěrce jako celku. Vzali jsme v úvahu strukturu Společnosti, její účetní procesy a kontroly a specifika odvětví, ve kterém Společnost působí.

Ostatní informace

Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v § 2 písm. b) zákona o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také jsme posoudili, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti i na postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti.

Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou dle našeho názoru:

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí, v němž působí, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.

Za sledování postupu sestavování účetní závěrky odpovídá výbor pro audit Společnosti.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s auditorskými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Naší povinností je informovat představenstvo a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informujeme jej o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a o případných krocích eliminujících hrozby nebo o přijatých opatřeních.

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v této zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo pokud ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.

Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy

Informace vyžadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení EU uvádíme následující informace vyžadované nad rámec Mezinárodních standardů auditu:

Soulad výroku s dodatečnou zprávou výboru pro audit

Potvrzujeme, že náš výrok auditora je v souladu s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme vyhotovili dnes dle článku 11 nařízení EU.

Určení auditora a délka provádění auditu

Auditorem Společnosti pro rok 2020 nás dne 10. prosince 2020 jmenovala valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti jsme nepřetržitě 5 let.

Poskytnuté neauditorské služby

Na základě našich nejlepších znalostí a přesvědčení prohlašujeme, že síť PwC neposkytla Společnosti neauditorské služby zakázané článkem 5 (1) nařízení EU ve znění upraveném českými předpisy dle článku 5 (3) nařízení EU.

Společnosti jsme kromě povinného auditu neposkytli žádné služby.

Zpráva o ověřovací zakázce o souladu s nařízením o Evropském jednotném elektronickém formátu (“ESEF”)

Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu elektronického formátu účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2020 v přiložené výroční zprávě za rok 2020 s ustanoveními nařízení Komise (EU) 2019/815 o evropském jednotném elektronickém formátu („nařízení o ESEF“), která se vztahují k účetní závěrce („jednotný elektronický formát účetní závěrky“).

Popis předmětu zakázky a použitá kritéria

Jednotný elektronický formát účetní závěrky byl použit Společností za účelem splnění požadavků čl. 3 a 4 nařízení o ESEF.

Východisko pro použití jednotného elektronického formátu k sestavení účetní závěrky určují příslušné požadavky týkající se jednotného elektronického formátu obsažené v nařízení o ESEF a podle našeho názoru představují vhodná kritéria pro vydání závěru poskytujícího přiměřenou jistotu.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady

Představenstvo Společnosti odpovídá za použití jednotného elektronického formátu při vypracování účetní závěrky v souladu s nařízením o ESEF. Tato odpovědnost zahrnuje nastavení takového vnitřního kontrolního systému, který představenstvo Společnosti považuje za nezbytný pro vypracování jednotného elektronického formátu účetní závěrky, který je ve všech významných ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vyjádřit závěr poskytující přiměřenou jistotu, zda je jednotný elektronický formát účetní závěrky vypracován souladu nařízením o ESEF.

Tuto zakázku jsme provedli v souladu s mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (revidované znění) „Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací“, vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy. Tento standard vyžaduje, abychom dodržovali etické požadavky a naplánovali a provedli postupy pro získání přiměřené jistoty, že jednotný elektronický formát účetní závěrky je připraven ve všech významných ohledech v souladu s příslušnými požadavky.

Shrnutí provedených postupů

Cílem námi naplánovaných a provedených postupů bylo získat přiměřenou jistotu, že byl jednotný elektronický formát účetní závěrky ve všech významných ohledech připraven v souladu s příslušnými požadavky a že neobsahuje významné chyby nebo opomenutí.

Námi zvolené postupy obsahovaly zejména:

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru poskytujícího přiměřenou jistotu.

Závěr poskytující přiměřenou jistotu

Podle našeho názoru, na základě provedených postupů, je jednotný elektronický formát účetní závěrky ve všech významných ohledech v souladu s nařízením o ESEF.

29. dubna 2021

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená partnerem

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

Ing. Petr Kříž

statutární auditor, evidenční č. 1140