Níže uvedená předsedkyně představenstva společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. informuje, že na základě výzvy ČNB ze dne 29. srpna 2022 došlo k doplnění informací uvedených ve Zprávě auditora obsažené ve Výroční zprávě 2021 ze dne 22. dubna 2022.

Auditor doplnil svou zprávu o vyjádření auditora o souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv, kterým je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv, v platném znění (dále jen „Nařízení o ESEF“).

V Praze dne 01. prosince 2022

Podpis A. Sikorová

JUDr. Alena Sikorová
Předsedkyně představenstva

Logo PWC

UNICAPITAL Invest III a.s.

Sokolovská 675/9

186 00 Praha 8 – Karlín

15. listopadu 2022

Vážení,

tímto reagujeme na základě stanoviska České národní banky („ČNB“), které jsme obdrželi 27. října 2022, na výzvu ČNB vůči UNICAPITAL Invest III, a.s. („Společnost“), vydanou dne

29. srpna 2022.

Toto naše potvrzení je určeno Společnosti, může však být součástí zveřejňované opravné informace, předložené ČNB v souladu s § 17 odst. 3 vyhlášky č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci.

V rámci našeho auditu jsme posoudili, zdali zveřejněná výroční zpráva byla vyhotovena v platném formátu XHTML vyžadovaném nařízením o Evropském jednotném elektronickém formátu („nařízení o ESEF“) a došli jsme k následujícímu závěru:

Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2021 obsažená ve výroční zprávě je ve všech významných ohledech vyhotovena v souladu s požadavky nařízení o ESEF.

Podpis P. Kříž

Ing. Petr Kříž FCCA auditor, osvědčení č. 1140
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika

T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.

© 2022 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.