VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
UNICAPITAL Invest I a.s.
za rok končící 31. prosince 2020
2
Obsah
PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA .......................................................................................... 3
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ................................................................................................... 4
ZPRÁVA O VZTAZÍCH ............................................................................................................. 8
INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH A OSTATNÍ
INFORMACE ......................................................................................................................... 26
INFORMACE O KODEXECH ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI ............................................. 37
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ................................................................................................... 38
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ................................................................................ 39
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ................................................................................................................ 40
1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI .................................................................................... 43
2 PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .......................................................... 44
3 PŘIJETÍ NOVÝCH ČI REVIDOVANÝCH STANDARDŮ .................................................. 49
4 ADMINISTRATIVNÍ A OSOBNÍ NÁKLADY .................................................................. 50
5 SPLATNÁ A ODLOŽENÁ DAŇ ...................................................................................... 51
6 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY ................................................................................................. 52
7 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY .............................................................................................. 52
8 VLASTNÍ KAPITÁL ...................................................................................................... 53
9 VYDANÉ DLUHOPISY ................................................................................................. 53
10 OSTATNÍ FINANČNÍ ZÁVAZKY ................................................................................... 56
11 ŘÍZENÍ RIZIK ............................................................................................................. 56
12 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI .................................................................. 60
13 PROVOZNÍ SEGMENTY ............................................................................................... 62
14 PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A PODMÍNĚNÁ AKTIVA ......................................................... 63
15 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI ................................................................................................ 63
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ..................................................................................... 64
3
PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA
Níže uvedený předseda představenstva společnosti UNICAPITAL Invest I a.s. prohlašuje, že podle jeho
nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti
a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace,
podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.
V Praze dne 29. dubna 2021
JUDr. Alena Sikorová
Předseda představenstva
Image should be here
4
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
Zpráva představenstva společnosti UNICAPITAL Invest I a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Společnost UNICAPITAL Invest I a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena 13. října 2016. Během rozhodného období bylo hlavní činností Společnosti půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině UNICAPITAL (tj. mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Emitované dluhopisy
byly upsány v dostatečné výši, čímž bylo získáno dostatečné množství prostředků a cíle Společnosti pro rozhodné období byly naplněny.
V následujícím období nejsou v plánu další emise dluhopisů ani poskytování nových úvěrů. Společnost se bude soustředit na řízení úvěrového a likvidního rizika. Přístup Společnosti k důsledkům pandemie covid-19 je popsán v následující části EKONOMIKA, MAJETEK.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI
Společnost UNICAPITAL Invest I a.s. prakticky neprovádí vlastní podnikatelskou činnost. Provozuje
činnost vedoucí k financování skupiny. Bližší popis podnikatelské činnosti je obsažen ve Zprávě o vztazích za rok 2020 a v následující části EKONOMIKA, MAJETEK.
ZMĚNA VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH
V předmětném roce nedošlo ke změnám.
ZMĚNA V DOZORČÍCH ORGÁNECH
V předmětném roce nedošlo ke změnám.
EKONOMIKA, MAJETEK
V roce 2020 dosáhla společnost UNICAPITAL Invest I a.s. na úrovni úplného výsledku hospodaření ztráty za účetní období ve výši 1 638 tis. Kč.
Společnost nevlastní žádný hmotný majetek. Aktivem Společnosti jsou zejména poskytované úvěry ostatním společnostem ve skupině. Další finanční aktiva Společnosti představují zůstatky na bankovních účtech, pokladní hotovost, odložená daňová pohledávka a ostatní krátkodobá finanční aktiva. Společnost neeviduje žádná finanční aktiva po splatnosti, očekávané znehodnocení finančních aktiv je promítnuto v účetní závěrce Společnosti.
Emise / splacení dluhopisů
V roce 2020 nové emise dluhopisů neprobíhaly, proběhly prodeje vlastních dluhopisů (tj. dluhopisy dříve emitované a neupsané) ve výši 120 000 tis. Kč. Společnost hospodařila zejména s portfoliem dluhopisů emitovaných v roce 2017.
K datu splatnosti byly v první polovině roku 2020 splaceny tři emise dříve vydaných dluhopisů, a to dluhopisy ISIN CZ0003515652, CZ0003516791 a CZ0003516064.
Poskytování úvěrů
Finanční zdroje z dluhopisového programu slouží především pro financování akvizic Skupiny. Celková účetní hodnota poskytnutých úvěrů včetně naběhlého příslušenství k 31. prosinci 2020 je 1 379 221 tis. Kč. Všechny úvěry směřovaly do Skupiny. Struktura portfolia poskytnutých úvěrů je uvedena v účetní závěrce v Poznámce 12. Transakce se spřízněnými osobami.
5
Hlavní činnosti skupiny a vliv pandemie covid-19
Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc covid-19, která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka, a způsobila narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit. Protože je situace nestabilní a průběžně se vyvíjející, kontinuálně v rámci skupiny analyzujeme dopady na jednotlivé obory a dlužníky Společnosti a v současné době nemáme informace o zásadních výpadcích v jejich činnosti. Následující odstavce se věnují jednotlivým primárním sektorům skupiny, v nichž dlužníci Společnosti operují. Níže popsané segmenty tvoří k datu vyhotovení výroční zprávy cca 97,7 % investičního portfolia skupiny. Ostatní aktivity skupiny (2,3 %) tvoří například investice do start-upů a provozování fotovoltaické elektrárny.
Distribuce energie
V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje především tzv. Lokálním Distribučním Soustavám (LDS), a to především distribučním soustavám elektrické energie. Distribuční soustava elektrické energie je hierarchicky rozdělena na 3 hlavní úrovně. V rámci tzv. přenosové soustavy (přenos energie na nejvyšší napěťové hladině) dochází k přenosu elektrické energie z jednotlivých výrobních zdrojů (elektráren) a napojení samotné distribuční soustavy elektrické energie na sousední státy. Přenosová soustava tvoří de facto páteř distribuce elektrické energie v České republice. V územích ohraničených vedením přenosové soustavy vzniká poté tzv. regionální distribuční soustava, v jejímž rámci je přenášena elektrická energie na vysoké napěťové hladině. Na většině míst pak je regionální distribuční soustava napojena rovnou na samotná odběrná místa, tj. připojení elektrické energie v domech, komerčních objektech atp. LDS je poté menší vymezené území (obvykle desítky m2 a jednotky ha) v rámci kterého se zavázal služby distribuce elektrické energie poskytovat tzv. lokální distributor. Tento lokální distributor je pak přímo napojen na nadřazeného regionálního distributora a v rámci vymezeného území poskytuje veškeré služby distributora.
Ekonomická činnost je představována službou distribuce elektrické energie, za kterou koncoví odběratelé energie platí (tj. je součástí standardní fakturace za elektrickou energii). Velkou výhodou ekonomického modelu je fakt, že distributor není závislý na ceně komodity (tj. elektrické energie), ale pouze na objemu energie přenesené v rámci jeho distribučního území. Zejména z tohoto důvodu vznikají LDS především v územích, kde je velká a stabilní spotřeba elektrické energie (např. logistická centra, průmyslové parky, komerční nemovitosti apod.).
V tomto segmentu je konkurenční pozice Skupiny velice silná, je vnímán jako jeden z lídrů na trhu LDS. K datu vyhotovení výroční zprávy představuje tento segment cca 26,1 % investičního portfolia Skupiny
Situace covid-19 v České republice stále přetrvává. V důsledku snížené spotřeby energie koncových uživatelů během tohoto období, vykazovali někteří naši dlužníci mírné snížení příjmů. Současně ale existovalo mnoho koncových odběratelů, v rámci distribučních soustav vlastněných či provozovaných našimi dlužníky, kteří nebyli krizí vůbec zasaženi. Například logistika si během krize vedla velmi dobře, zejména kvůli výraznému nárůstu internetových obchodů. V současné době nemáme žádné náznaky toho, že by velcí nájemci v oblastech, kam naši dlužníci dodávají energii, měli takové potíže, že by hrozilo riziko bankrotu nebo odchodu nájemců z pronajatých nemovitostí. Obecně lze tedy říci, že dopad situace covid-19 na sektor distribuce energie byl u našich dlužníků minimální.
Zdravotnictví
V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje především provozování specializovaných zdravotnických zařízení pro osoby postižené různými formami nervových degenerativních chorob (především tzv. Alzheimerovy choroby). Skupina provozuje třináct tzv. Alzheimercenter na území České a Slovenské republiky a patří k největším poskytovatelům služeb tohoto typu v České republice.
Ekonomická činnost je představována prodejem služby poskytování péče o osoby postižené Alzheimerovou chorobou. V rámci této činnosti jsou tržby tvořeny především platbami klientů / pacientů, resp. jejich rodin, platbami zdravotních pojišťoven za provedené služby dle úhradové vyhlášky.
6
K datu vyhotovení této zprávy představuje tento segment cca 20,1 % investičního portfolia Skupiny. V tomto segmentu je konkurenční pozice Skupiny velice silná, je vnímán jako jeden z lídrů na trhu.
Situace související s pandemií covid-19 rozvoj skupiny v roce 2020 v segmentu zdravotnictví zpomalila, došlo ke stagnaci počtu klientů a došlo k přechodnému ovlivnění schopnosti personálně zajistit chod zařízení z důvodu karantény zaměstnanců. Rovněž došlo ke zvýšení nákladů v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek a testováním zaměstnanců i klientů, avšak většina těchto nákladů byla kompenzována formou dotací. Není však jisté, zda tato forma kompenzací bude probíhat i nadále.
Pandemie může i v budoucnu negativně ovlivnit jednak kapacity zdravotnických zařízení a jednak schopnost Společností personálně zajistit standardní chod zdravotnických zařízení (z důvodu nařízení karantény relevantním zaměstnancům a podobně). Toto riziko tak může v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit schopnost Společnosti segmentu zdravotnictví dostát svým závazkům plynoucím z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a následně schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.
Nemovitosti
V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje dvěma hlavním činnostem:
(i) pronájem existujících nemovitostí
Skupina vlastní několik kancelářských a komerčních nemovitostí, a to především v krajských městech České republiky.
Ekonomická činnost je představována poskytováním prostor k pronájmu, a to především komerčním subjektům. Příjem je prakticky ekvivalentně rozložen mezi kancelářské a komerční nemovitosti. Skupina drží tyto nemovitosti především za účelem příjmů z nájmů, tj. obvykle nespekuluje na růst tržní hodnoty těchto nemovitostí.
(ii) rezidenční development
Skupina se věnuje výstavbě bytů a bytových domů především na území Prahy. Skupina dále menší projekt v Plzni.
Skupina se věnuje celé škále developerských činností od akvizic developerských pozemků, po engineering a povolovací řízení, přes výstavbu a prodej bytových jednotek.
V tomto segmentu je pociťován největší konkurenční tlak, a to jak z pohledu výnosového portfolia (konkurence například v oblasti kancelářských budov a případné mobility nájemníků), tak v oblasti nemovitostního developmentu. K datu vyhotovení této zprávy představuje tento segment cca 42,5 % investičního portfolia Skupiny. Pandemie covid-19 nicméně ovlivňuje tento segment jak negativně, tak pozitivně. Co se negativních stránek týče, může mít negativní vliv na vývoj výše tržního nájemného v jednotlivých zasažených regionech a také jednotlivých zasažených odvětvích. Jedná se primárně o odvětví, v nichž společnosti nejsou schopny plně podnikat, případně jimž v důsledku protiepidemiologických opatření chybí lidské zdroje. Tyto společnosti pak nemusí být schopny včas a v plné výši platit obvyklé standardní nájemné. Totéž se může týkat rezidenčního nájemného bydlení, kdy je možné, že pandemie covid-19 zapříčiní růst nezaměstnanosti a neschopnost určité skupiny lidí platit dříve dohodnutou výši nájemného. Tyto dopady mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobějšího rázu.
Současně lze nicméně očekávat pozitivní vliv pandemie na ta odvětví, které pandemií zasažena nejsou a kterým se daří dosahovat naopak růstu. Zde naopak může být poptávka po dodatečných prostorech k nájmu za účelem pokrytí vyšší potřeby skladovacích prostor, kancelářských prostor a podobně.
Co se developmentu týče, riziko spojené s pandemií covid-19 spočívá v potenciálním dočasným omezením fungování orgánů státní správy, dodavatelů a podobně. Developerské projekty jsou nicméně připravovány v časovém rámci několika let, a tudíž zpoždění několika měsíců by nemělo mít významný dopad na tento sektor.
7
Celkově mohou rizika spojená s vývojem pandemie covid-19 v důsledku nepříznivě ovlivnit schopnost Společnosti segmentu reality dostát svým závazkům plynoucím z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a následně schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.
Segment zemědělství
V rámci tohoto segmentu se Skupina věnuje rostlinné a živočišné prvovýrobě bez navazující výroby. Skupina vlastní zemědělskou farmu věnující se rostlinné výrobě (tj. pěstování plodin a prodeje sklizených plodin) i živočišné výrobě především (i) masný skot tj. chování skotu za účelem prodeje na jatka, (ii) mléčný skot chování skotu za účelem produkce mléka a prodeje mléka jako komodity. Farma se nachází v oblasti Moravskoslezského kraje. Ekonomická činnost je představována prodejem pěstovaných plodin, chovaných zvířat případně mléka. K datu vyhotovení této zprávy představuje tento segment cca 9 % investičního portfolia Skupiny.
Pandemie covid-19 ovlivňuje segment zemědělství jak negativně, tak pozitivně. Negativní vliv pandemie na rizika spojená s vývojem pandemie covid-19 spočívá v tom, že podniky v zemědělství jsou často závislé na svých zaměstnancích, existuje proto v tomto sektoru riziko ztráty zaměstnanců v důsledku nákazy nemocí covid-19, případně s jejich dočasnou pracovní neschopností z důvodu dodržování karanténních opatření, což může mít vliv na omezení produkce daných společností.
Toto riziko tak může v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit schopnost Společnosti segmentu zemědělství dostát svým závazkům plynoucím z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a následně schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.
8
Zpráva o vztazích
společnosti UNICAPITAL Invest I a.s., 05477395, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 podle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2020
Představenstvo společnosti UNICAPITAL Invest I a.s. , 05477395, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21927 vypracovalo podle § 82 zák. č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích následující zprávu o vztazích mezi společností a ovládající osobou a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „propojené osoby“) za uplynulé účetní období tj. za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dále jen „rozhodné období“). Společnost UNICAPITAL Invest I a.s. byla v rozhodném období součástí smíšené holdingové osoby (dále jen „skupina“), přičemž tato zpráva zahrnuje všechny propojené osoby, které byly kdykoli v průběhu rozhodného období součástí skupiny.
1. Struktura vztahů ve skupině
Ovládající osoba:
Pan Pavel Hubáček, nar. 21.4.1969, bytem V tišině 781/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Nepřímo ovládaná osoba, která sestavuje tuto zprávu o vztazích:
Společnost: UNICAPITAL Invest I a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 054 77 395
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21927
Osoby přímo ovládané stejnou ovládající osobou:
Společnost: UNICAPITAL N.V.*
Sídlo: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko
Právní forma: akciová společnost
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 66551625
*/Společnost UNICAPITAL N.V. podniká v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby:
UNICAPITAL N.V., odštěpný závod
IČ: 078 81 720
se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 79081
Společnost: CREDITAS N.V.,
(od 21. ledna 2021 CREDITAS B.V.)
Sídlo: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko
Právní forma: akciová společnost
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 76639371
Společnost: Banka CREDITAS a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 634 92 555
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903
Společnost: CREDITAS Holding AG v likvidaci*
Sídlo: Curych, Carey AG, Alderstrasse 49, 8008 Curych
IČ: 115.944.637
Reg. č. CH-020.3.035.593-9
Zapsaná v obchodním rejstříku kantonu Curychu
* Společnost je v řízené likvidaci. V průběhu procesu likvidace dojde k převedení akcií ve vlastnictví společnosti na ovládající osobu.
9
Osoby nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou:
Společnost: CREDITAS s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 241 85 299
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186636
Společnost: CREDITAS fond SICAV, a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 085 33 610
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24720
Společnost: CREDITAS Real Estate B.V.*
Sídlo: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 78258480
*/ společnost byla zapsána do nizozemského obchodního rejstříku 10.6.2020
Společnost: Creditas Services s.r.o.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 093 72 881
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335327
*/společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 29.7.2020
Společnost: UNICAPITAL a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 018 00 817
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19190
Společnost: UNICAPITAL Invest II a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 065 49 608
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22931
Společnost: UNICAPITAL Invest III a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 076 00 488
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23927
Společnost: UNICAPITAL Invest IV a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 086 69 732
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24867
Společnost: UNICAPITAL Invest V a.s.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 097 12 682
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25862
*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 30.11.2020
10
Společnost: UNICAPITAL Finance a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 056 90 421
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22153
Společnost: UNICAPITAL Healthcare a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 057 85 057
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22214
Společnost: UNICAPITAL Operation s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 061 55 197
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277147
Společnost: Nemovitosti nájemního bydlení a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 057 84 573
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22213
Společnost: Nemovitosti nájemního bydlení II a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 067 11 464
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23158
Společnost: NOVÁ VELKOMORAVSKÁ a.s. *
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 089 99 911
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25161
*/společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 28.2.2020; po zrealizování zamýšlené transakce byly akcie představující 100% na základním kapitálu společnosti převedeny v červnu 2020 na třetí stranu mimo skupinu
Společnost: AROMI ENERGY LTD*
Sídlo: 30 Egkomi, 2408, Nikósia, Kyperská republika
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Reg.číslo: HE 274042
Zapsaná v rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky
*/ společnost vstoupila dne 25.9.2020 do řízené likvidace
Společnost: LEDRICA TRADING a.s.
Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
Právní forma: akciová společnost
IČ: 060 11 799
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10925
Společnost: CREDITAS Fund Holding a.s.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 097 34 261
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25894
*/společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku 8.12.2020
11
Společnost: UNICAPITAL ENERGY a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 018 81 469
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19242
Společnost: LEMANT Finance s.r.o.
Sídlo: Beranových 823, Letňany, 199 00 Praha 9
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 055 58 310
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265830
Společnost: GALAP INVESTMENT s.r.o.*
Sídlo: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 061 77 557
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277546
*/ nabytí 100% podílu na společnosti bylo významnou investicí prvního čtvrtletí rozhodného období
Společnost: Bea Development s.r.o.*
Sídlo: P obřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 261 18 106
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305990
*/ společnost zanikla k 21.12.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností GALAP INVESTMENT s.r.o., IČ 061 77 557
Společnost: NECTENT, a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 064 21 946
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22827
Společnost: UNICAPITAL AGRO a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 018 92 908
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243
Společnost: Financial Consortium s.r.o.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 040 23 242
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336741
*/ nabytí 100% podílu na společnosti bylo významnou investicí druhého čtvrtletí rozhodného období
Společnost: UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 256 21 483
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka55534
Společnost: UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 029 53 200
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19742
12
Společnost: UNICAPITAL REAL ESTATE a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 041 85 811
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20747
Společnost: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 097 83 261
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25962
*/ Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 30.12.2020.
Společnost: CREDITAS LOAN SICAV a.s.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 097 83 334
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25959
*/ Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30.12.2020.
Společnost: UCED Energy s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 082 10 047
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314833
Společnost: LUDS, s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 284 58 133
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142979
Společnost: UCED s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 064 03 981
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281563
Společnost: Českomoravská energetika s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 035 31 384
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233130
Společnost: ENERGETICKÁ SERVISNÍ s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 069 34 552
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291604
Společnost: UCED Prodej s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 036 97 312
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236508
13
Společnost: UCED Vítkovice a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 286 47 491
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24832
Společnost: UCED Chomutov s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 286 46 711
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254170
Společnost: UCED Přerov s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 086 70 714
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322950
Společnost: UCED Distribuce s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 019 07 786
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279932
Společnost: UCED Distribuce II s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 085 31 714
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320500
Společnost: UCED Kopřivnice s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 085 31 706
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320499
Společnost: UCED Hranice s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 087 83 535
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325211
Společnost: PSP Technické služby a.s.*
Sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Kojetínská 2937/53, PSČ 750 53
Právní forma: akciová společnost
IČ: 476 77 937
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 939
*/ společnost zanikla k 1.5.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností UCED Hranice s.r.o., 085 83 535
Společnost: SPH-SLUŽBY, s.r.o.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 253 55 953
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 327035
*/společnost zanikla k 1.5.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností UCED Přerov s.r.o., 086 70 714
14
Společnost: ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.*
Sídlo: Pustějov č.p. 92, 742 43 Pustějov
Právní forma: akciová společnost
IČ: 619 74 986
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1164
*/ prodej 100% akcií třetí straně se uskutečnil ve třetím čtvrtletí rozhodného období
Společnost: MORAVAN Mléčná farma a.s. (dříve MORAVAN a.s.)
Sídlo: Kateřinice č.p. 198, 742 58 Kateřinice
Právní forma: akciová společnost
IČ: 476 72 439
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539
Společnost: Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.*
Sídlo: Lubina 525, 742 21 Kopřivnice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 496 09 696
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10786
*/ společnost zanikla k 1.6.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností MORAVAN a.s., 476 72 439, současně došlo ke změně firmy společnosti MORAVAN a.s. na MORAVAN Mléčná farma a.s.
Společnost: Vsacko Hovězí a.s.*
Sídlo: Janová č.p. 266, 755 01 Janová
Právní forma: akciová společnost
IČ: 253 66 734
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1540
*/ prodej 100% akcií třetí straně se uskutečnil ve třetím čtvrtletí rozhodného období
Společnost: Pozemky UNICAPITAL s.r.o.
Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 050 69 688
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66135
Společnost: Moravský Agrospolek s.r.o.*
Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
IČ: 294 61 839
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105411
*/společnost zanikla k 15.4.2020 fúzí sloučením s nástupnickou společností Pozemky UNICAPITAL s.r.o., IČ 050 69 688
Společnost: REZIDENCE U PARKU s.r.o.
Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 019 64 542
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 56999
Společnost: Pereta Estates s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 035 17 446
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233127
15
Společnost: BONUM Reality, s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 014 94 732
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207571
Společnost: Reality Property I s.r.o.*
Sídlo: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 093 25 468
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82746
*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.7.2020
Společnost: Reality Property II s.r.o.*
Sídlo: Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 093 25 581
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82747
*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.7.2020
Společnost: LIFELIQE, Inc
Sídlo: 850 New Burton Road Suite 201, in the City of Dover, County of Kent, Delaware
19904, Spojené státy americké
Právní forma: společnost úředně zapsaná podle amerického práva
Reg. č. 5870921
Společnost: LIFELIQE CZECH s.r.o.
Sídlo: Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 052 89 921
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261296
Společnost: Alzheimercentrum pp s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 272 44 121
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 107186
Společnost: AC Assets s.r.o.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 097 12 526
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 340950
*/ společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30.11.2020
Společnost: AC Plzeň s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 279 68 821
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284691
Společnost: Alzheimercentrum Prácheň z.ú.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 251 56 349
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 700
16
Společnost: Alzheimercentrum Filipov z.ú.
Sídlo: Čáslav – Filipov, Zámecká 1/25, 286 01
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 284 41 397
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 699
Společnost: Alzheimercentrum Jihlava z.ú.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 023 76 822
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 417
Společnost: Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú.
Sídlo: Zlosyň 160, PSČ 277 44
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 284 46 003
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 701
Společnost: Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.
Sídlo: Průhonice, Na Michovkách I 707, PSČ 252 43
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 290 29 651
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 166
Společnost: AC Facility, s.r.o.
Sídlo: Husova tř. 1651/125b, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 242 40 931
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 30100
Společnost: Zámecký Hotel Filipov s.r.o.
Sídlo: Čáslav - Zámek Filipov, Zámecká 1/25, PSČ 28606
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 280 72 529
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 135362
Společnost: AC Supervisor I s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 033 10 256
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22996
Společnost: AC Supervisor II s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 032 99 244
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22995
Společnost: AC Supervisor III s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 033 12 461
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22997
17
Společnost: Průhonice Services, s.r.o.
Sídlo: Průhonice, na Michovkách I 707, PSČ 252 43
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 271 35 527
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 98936
Společnost: Alzheimercentrum Plzeň z.ú.
Sídlo: Zlosyň č.p. 160, PSČ 277 44
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 034 00 361
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 82
Společnost: Alzheimercentrum Zlín z.ú.
Sídlo: Zlosyň č.p. 160, PSČ 277 44
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 034 61 891
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 159
Společnost: Alzheimercentrum Zábřeh z.ú.
Sídlo: Smetanova 196/52, 781 01 Zábřeh
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 060 34 357
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl U, vložka 278
Společnost: Alzheimercentrum Černošice z.ú.
Sídlo: Ostružinová 728, 252 28 Černošice
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 072 34 015
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 707
Společnost: Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.
Sídlo: U nemocnice 2696, 470 06 Česká Lípa
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 072 34 571
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 193
Společnost: Alzheimercentrum Pardubice z.ú.
Sídlo: Bělehradská 591, Polabiny, 530 09 Pardubice
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 086 20 008
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl U, vložka 212
Společnost: Alzheimercentrum České Budějovice z.ú.
Sídlo: Husova tř. 1651/125a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 087 44 351
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl U, vložka 148
Společnost: Alzheimercentrum Admin s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 033 10 078
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 229998
18
Společnost: Alzheimercentrum Zlosyň a.s.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IČ: 254 75 916
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10844
Společnost: Alzheimercentrum Ostrava z.ú.
Sídlo: Syllabova 3029/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 072 87 895
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl U, vložka 320
Společnost: AC Estate Ostrava, s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 290 10 225
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 159687
Společnost: AC Estate Vodňany, s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 061 07 982
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 276262
Společnost: AC Estate Písek, s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 061 07 966
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 276260
Společnost: AC Estate Pardubice s.r.o.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 096 30 023
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 339310
*/společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 26.10.2020
Společnost: Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o.*
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 063 03 391
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 279832
*/ akvizice společnosti proběhla na konci posledního čtvrtletí rozhodného období
Společnost: Alzheimercentrum Slovakia a.s.
Sídlo: Nitrianska 1837/5, Piešťany 921 01, Slovenská republika
Právní forma: akciová společnost
IČ: 36 800 406
Zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu v Trnavě, oddíl Sa, vložka 10459
Společnost: Alzheimercentrum Piešťany n.o.
Sídlo: Rekreačná 4865/7, Piešťany 921 01, Slovenská republika
Právní forma: nezisková organizace
IČ: 37 986 945
Zapsaná v registru neziskových organizací vedeném Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
19
Společnost: NADAČNÍ FOND ŽIVOT S ALZHEIMEREM
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: nadace
IČ: 242 03 378
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 873
Společnost: V Invest CZ a.s.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
IČ: 257 94 655
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6096
Společnost: V Invest Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 065 93 739
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 285073
Společnost: ALFA Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 054 74 272
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264230
Společnost: DELTA PD s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 054 78 308
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264231
Společnost: BETA PD s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 054 89 377
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264236
Společnost: GAMA PD s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 054 78 642
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264232
Společnost: EPSILON PD s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 054 82 275
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264235
Společnost: Litoměřická Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 044 70 010
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 247956
20
Společnost: Ořechovka Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 043 05 469
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 245426
Společnost: Mlynářka Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 076 80 945
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 305274
Společnost: DB Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 275 88 971
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 117322
Společnost: Praga Progetti e Investimenti, spol. s r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 251 26 172
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51893
Společnost: UDRA Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 044 65 113
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 247 958
Společnost: Prosluněná Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 048 14 355
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 253863
Společnost: Kačerov Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 036 16 819
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234032
Společnost: Hřebenky Property Development s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 047 51 914
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 252882
Společnost: Valcha Property Development a.s.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
IČ: 279 26 931
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 12125
21
Společnost: Difesa a.s.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
IČ: 241 51 882
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17458
Společnost: Blue Future s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 036 14 522
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234031
Společnost: Blue Future Second s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 036 52 262
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235744
Společnost: Blue Future Third s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 036 69 548
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235746
Společnost: Blue Future Fourth s.r.o.
Sídlo: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 036 59 011
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235745
2. Úloha ovládané osoby v rámci skupiny
Ovládaná osoba je účelově založenou společností k emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině (tj. mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Ovládaná osoba, jako emitent, sama nepůsobí v žádném odvětví a nevyvíjí vlastní podnikatelskou činnost .
3. Způsob a prostředky ovládání
Mezi ovládající osobou ani jinými osobami ovládanými a ovládanou osobou nebyla uzavřena žádná ovládací smlouva. K ovládání ovládané osoby docházelo v rozhodném období prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
22
4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného z účetní závěrky za rok 2019
Úvěrové smlouvy, u kterých proběhly transakce nad 10 % vlastn ího kapitálu
Smlouva
Druh plnění
přijatý/poskytnutý
ovládanou osobou
Počet smluv
Adekvátní protiplnění
Protistrana smlouvy
Objem úvěru k 31.12.2020
Datum splatnosti
Úroková míra
-
Rámcová smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
1
ano
UNICAPITAL N.V.
561 096 000,00 Kč
25.1.2022
pohyblivá
-
Rámcová smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
1
ano
UNICAPITAL Finance a.s.
150 608 838,11 Kč
30.6.2021
pohyblivá
-
Smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
5
ano
UNICAPITAL Healthcare a.s.
366 132 593,00 Kč
31.1.2024
5%
-
Rámcová smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
1
ano
UNICAPITAL Healthcare a.s.
78 700 000,0Kč
2.1.2022
4,5%
-
Rámcová smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
1
ano
LEDRICA TRADING a.s.
90 800 000,00Kč
17.6.2024
5%
-
Rámcová smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
1
ano
UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o.
0,00 Kč
3.5.2022
4,5%
-
Smlouva o úvěru
Poskytnuté/peněžité
1
ano
UNICAPITAL AGRO a.s.
0,00 Kč
7.6.2022
4,5%
-
Transakce s dluhopisy
Protistrana transakce
Transakce s dluhopisy
Objem transakce
Počet dluhopisů
cena
Banka CREDITAS a.s .
prodej
20 540 000,00Kč
200
100 %
Provozní smlouvy, u kterých proběhly transakce nad 10 % vlastního kapitálu
Protistrana smlouvy
Smlouva
Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou
Počet smluv
Adekvátní protiplnění
UNICAPITAL N.V.
Smlouva o vedení účetnictví
Přijaté/věcné
1
ano
Banka CREDITAS a.s.
Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Přijaté/věcné
1
ano
UNICAPITAL Invest II a.s.
Smlouva o správě dluhopisů
Poskytnuté/věcné
1
ano
23
UNICAPITAL ENERGY a.s.
Smlouva o správě dluhopisů
Poskytnuté/věcné
1
ano
5. Přehled vzájemných smluv v rámci skupiny
Protistrana smlouvy
Smlouva
Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou sobou
Počet smluv
Adekvátní protiplnění
Smlouva o vedení mzdové agendy
Přijaté/věcné
1
ano
Rámcová smlouva o poskytování právních a poradenských služeb
Přijaté/věcné
1
ano
UNICAPITAL N.V.
Smlouva o spolupráci
Přijaté/věcné
1
ano
Pereta Estates s.r.o.
Smlouva o poskytnutí sídla a služeb sídla
Přijaté/věcné
1
ano
UNICAPITAL Finance a.s.
Smlouva o pronájmu software
Přijaté/věcné
1
ano
UNICAPITAL a.s.
Smlouva o správě dluhopisů
Přijaté/věcné
1
ano
6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání
Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že z titulu (i) shora uzavřených smluv (ii) uskutečněných, resp. neuskutečněných jednáních, jednostranných nebo vícestranných, ve formě konání či nekonání, bez ohledu, zda se tak stalo z popudu nebo v zájmu ovládající osoby nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo naopak z popudu nebo v zájmu ovládající osoby nebo ovládaných osob, nevznikla ovládané osobě žádná újma. Podmínky, za nichž vznikly shora popsané vztahy v rámci seskupení, se nevymykají podmínkám obvyklým v obchodním styku. Ovládané osobě nevyplývají z účasti ve skupině nevýhody. Ze vztahů v rámci skupiny neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika. Společná synergie v rámci Skupiny přináší pozitivní efekty v oblasti efektivity řízení nákladů, lidských zdrojů a napomáhá nastavit procesy tak, aby byly v souladu s firemní strategií.
V Olomouci dne 31.3.2021
______________________
JUDr. Alena Sikorová
Předseda představenstva
Image should be here
24
Příloha č. 1 – Organizační struktura Skupiny k 31. prosinci 2020
Pozn.: pokračování diagramu na následující straně.