PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Níže uvedená předsedkyně představenstva společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí podává účetní závěrka, vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů, věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. Výroční finanční zpráva, podle zákona upravujícího účetnictví, obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí.

V Praze dne 18. dubna 2024

Elektronický podpis A. Sikorová

JUDr. Alena Sikorová
předsedkyně představenstva

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena 31. října 2018. Během rozhodného období bylo hlavní činností Společnosti půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině UNICAPITAL (tj. společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž má tato společnost přímo či nepřímo majetkový podíl), dále také jako „Skupina“.

V následujícím období bude Společnost nabízet k prodeji dříve emitované zaknihované dluhopisy a získané finanční prostředky poskytovat ostatním společnostem ve Skupině formou čerpání již existujících úvěrových rámců, příp. nových úvěrů.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI

Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. prakticky neprovádí vlastní podnikatelskou činnost. Provozuje činnost vedoucí k financování Skupiny. Bližší popis podnikatelské činnosti je obsažen ve Zprávě o vztazích za rok 2023 a v následující části EKONOMIKA, MAJETEK.

Společnost jako účelově založená společnost pro emisi dluhopisů je závislá na ostatních společnostech
ve Skupině, a to zejména formou poskytování úvěrů či zápůjček z prostředků získaných z emitovaných dluhopisů a inkasováním jistiny a úroků z těchto úvěrů či zápůjček.

ZMĚNA VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH

Ve vykazovaném období nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech.

ZMĚNA V DOZORČÍCH ORGÁNECH

Ve vykazovaném období nedošlo ke změnám v dozorčích orgánech.

EKONOMIKA, MAJETEK

V roce 2023 hospodařila společnost UNICAPITAL Invest III a.s. se ziskem na úrovni úplného výsledku za účetní období ve výši 3 511 tis. Kč.

Společnost nevlastní žádný hmotný majetek. Aktivem Společnosti je zejména poskytnutý úvěr společnosti UNICAPITAL N.V. a ostatním společnostem ve Skupině. Další finanční aktiva Společnosti představují zůstatky na bankovních účtech a pokladní hotovost. Společnost neeviduje žádná finanční aktiva po splatnosti, očekávané úvěrové ztráty jsou promítnuty v účetní závěrce Společnosti.

Emise / splacení dluhopisů

V roce 2023 neproběhla žádná nová emise dluhopisů, ani neproběhly prodeje vlastních dluhopisů
(tj. dluhopisy dříve emitované a neupsané). Proběhl nákup dříve prodaných dluhopisů v celkové nominální hodnotě 549 800 tis. Kč. Společnost hospodařila s portfoliem dluhopisů emitovaných v roce 2019 a 2020.

Ke dni splatnosti 27. ledna 2023 byly plně splaceny dluhopisy emise UCINV03 11 4,3/23 (ISIN CZ0003523946) v celkové nominální hodnotě 185 200 tis. Kč.

Poskytování úvěrů

Finanční zdroje z dluhopisového programu slouží především pro financování akvizic Skupiny. Celková účetní hodnota poskytnutých úvěrů včetně naběhlého příslušenství k 31. prosinci 2023 je 935 749 tis. Kč. Všechny úvěry směřovaly do Skupiny. Struktura portfolia poskytnutých úvěrů je uvedena v účetní závěrce v Poznámce 12 Transakce se spřízněnými osobami.

Hlavní činnosti Společnosti a Skupiny

Hlavní činností Společnosti je realizace dluhopisového programu a následné financování dceřiných společností Skupiny formou zápůjček a úvěrů. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině neposkytuje Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. žádné další služby. Hospodaření Společnosti tak podléhá vlivu hospodaření celé Skupiny.

Skupina UNICAPITAL působí převážně v odvětvích energetiky, realitního trhu a zemědělství. Segment energetiky zaujímá v portfoliu Skupiny 34,0 %, na segment realit připadá 54,1 %, na segment zemědělství připadá 4,5 % a 7,4 % tvoří segment ostatní.

Skupina soustřeďuje své podnikání (resp. investování) do následujících ekonomických odvětví (resp. segmentů těchto odvětví):

Segment energetiky

Podnikání skupiny UNICAPITAL v segmentu energetiky lze rozdělit do dvou oblastí:

i) distribuce energie – jedná se především o výstavbu a následný provoz tzv. lokálních distribučních soustav (dále jen LDS). LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka a jeho odběrné místo, respektive jeho objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny) připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu, a to k nadřazené distribuční soustavě. LDS zásobují energií množství stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale i rezidenční čtvrti.

ii) výroba energie a tepla – skupina UCED má ve svém portfoliu elektrárnu v Prostějově (UCED Elektrárna Prostějov, s. r. o.), která disponuje špičkovým zdrojem se spalovací turbínou na zemní plyn o výkonu 58 MW. Primárně se zaměřuje na podpůrné služby pro provozovatele české energetické přenosové soustavy – ČEPS. Projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů jsou ve skupině zastoupeny jednou fotovoltaickou elektrárnou na území České republiky. Celkový instalovaný výkon této elektrárny činí 5,79 MW. Skupina dále provozuje 4 kogenerační jednotky o celkovém výkonu 3,25 MW.

Příjmy a výsledky činností společností segmentu energetiky jsou předmětem klimatických a sezónních změn. Spotřeba elektrické energie je do jisté míry závislá na klimatických podmínkách. Obecně je spotřeba elektrické energie a tepla vyšší v zimních měsících. Výkyvy od běžného klimatického cyklu mohou vyústit ve snížení poptávky po elektrické energii a teplu. Spotřeba elektrické energie může být také ovlivněna vlnami sucha a horka. Neočekávané a nepříznivé změny klimatických podmínek mohou vést ke snížení příjmů společností segmentu energetické výroby a distribuce. Vzhledem k uvedenému se skupina intenzivně zabývá novou energetikou – zejména agregací zdrojové základny a alternativním využitím zdrojů pro poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině jsou na společnosti segmentu energetické distribuce eliminovány zejména zaměřením energetické části Skupiny na poskytování služeb výkonové rovnováhy, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Vlastní obchod s komoditou je pouze doplňkovou službou v portfoliu. V dlouhodobém horizontu by s námi odběratelé elektrické energie, mezi kterými mohou být i ti orientovaní na ruský trh, mohli v důsledku války na Ukrajině, uzavřít kontrakty s nižšími odběry přenesené energie. To se potenciálně může projevit v menším zisku do doby, než se takové společnosti nepřeorientují na jiné trhy.

Palivem kogeneračních jednotek a elektrárny v Prostějově je zemní plyn. Trh s ním je ovlivněn skutečností, že Rusko je významným dodavatelem této suroviny. Vzhledem k zaváděné a plánované regulaci na úrovni EU i národních států, panuje zvýšená nejistota ohledně budoucí organizace tohoto trhu. To může vyústit ve vyšší provozní náklady zmíněných zdrojů. Elektrárna v Prostějově je sice vybavena plynovou turbínou, ovšem není zaměřená na výrobu, ale na poskytování podpůrných služeb. Strukturální změny v energetice spojené například s vyšším zapojením obnovitelných zdrojů povedou k vyšším výkyvům v dodávkách elektrické energie, a tím pádem k vyšší poptávce po podpůrných službách. Z toho důvodu společnost UCED Elektrárna Prostějov úspěšně podala žádost o stavební povolení na rozšíření elektrárny o další turbínu s plánovaným výkonem 50 MW. Pouze kogenerační jednotky jsou plně vystavené negativnímu vývoji na trhu s plynem. Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jsou však zvýšené náklady na výrobu tepla přenášeny na koncové odběratele. Cena elektřiny se pak odvíjí právě od ceny závěrné elektrárny, kterou je momentálně elektrárna plynová. Jednotky aktuálně představují minimum produkční kapacity Skupiny. Zároveň svůj obchodní model rozšiřují na poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu.

V oblasti výroby elektrické energie byl pro rok 2023 stanoven cenový strop pro výkup elektrické energie ze zdrojů, které vyrábějí elektřinu z jiných komodit než z plynu. Tento cenový strop se Společností segmentu energetické výroby netýká, neboť jinou komoditu, než plyn k výrobě elektrické energie nepoužívá. Rovněž byla zavedená daň z neočekávaných zisků tzv. Windfall Tax, vycházející z pravidel nastavených Evropskou unií. Nová daň se vztahuje na podniky s významnou činností v odvětvích, ve kterých dochází ke vzniku neočekávaných zisků, tedy mj. na odvětví výroby a obchodu s elektřinou. Tato mimořádná daň se dle interní analýzy společností segmentu energetické výroby a distribuce nedotkne, neboť tyto společnosti, jako holding, nedosahují dvě miliardy čistého obratu ročně.

Rizika spojená s negativním vývojem makroekonomické situace spolu s riziky spojenými s válečným konfliktem na Ukrajině mohou s ohledem na původ a charakter produktivních zdrojů vést k hlubším strukturálním změnám v energetice.

Potenciální nepříznivé dopady strukturálních změn jsou eliminovány charakterem hospodářské činnosti Skupiny. Distribuce je nezávislá na zdrojích energie.

Společnosti segmentu energetické výroby by mohly být ovlivněny změnou více. UCED Elektrárna Prostějov je vybavena plynovou turbínou, není ovšem zaměřená na výrobu elektřiny, ale na poskytování služeb výkonové rovnováhy. Jedná se o služby, které nakupuje provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. proto, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy ČR. UCED Elektrárna Prostějov je v tzv. studené záloze připravena na pokyn ČEPS, a.s. zahájit výrobu elektrické energie v době, kdy je jí v elektrizační soustavě nedostatek. Strukturální změny v energetice spojené například s vyšším zapojení obnovitelných zdrojů povedou k vyšším výkyvům v dodávkách elektrické energie a tím pádem k vyšší poptávce po podpůrných službách.

Společnosti Segmentu energetické výroby, které vlastní kogenerační jednotky, jsou plně vystaveny negativnímu vývoji na trhu s plynem. To je i důvod pro změnu obchodního modelu, kdy tyto společnosti vedle výroby elektrické energie rozšiřují svoje služby o služby výkonové rovnováhy pro přenosovou soustavu.

Společnosti segmentu energetické výroby a distribuce by neměly být negativně ovlivněny případnými strukturálními změnami v energetice. Na druhou stranu nelze vyloučit, že s probíhajícími změnami bude potřeba vynaložit dodatečné investice, což by mohlo mít nepříznivý vliv na hospodaření společností.

Segment realit

Skupina podniká v několika oblastech realitního trhu. Jedná se především o provoz a pronájem administrativních budov a provoz a pronájem nemovitostí typu sociálně-zdravotnického zařízení, v nichž je poskytována sociální i zdravotní péče seniorům a osobám postiženým degenerativními chorobami. Skupina směřuje svoje zájmy rovněž do developmentu, zejména v oblasti rezidenčního bydlení, kdy vystavěné byty jsou určeny k prodeji nebo k pronájmu.

Evropská unie (EU) se snaží dlouhodobě snižovat emise skleníkových plynů prostřednictvím zpřísňování podmínek pro novou výstavbu. V rámci nich budou muset stavby postupně splňovat standardy budov s téměř nulovou spotřebou energie. Kromě kvalitního zateplení obvodových plášťů a oken jsou nyní do budov již v současnosti instalována i kvalitní technologická zařízení. Jedná se o rekuperační systémy, systémy solárních panelů a tepelných čerpadel efektivně ovládané řídicími systémy. Legislativa EU se postupně propisuje do národní legislativy členských zemí. Tato opatření budou příznivě ovlivňovat klimatické podmínky, zároveň s sebou ale nesou zvýšené investiční náklady.

Navýšené náklady se promítnou do koncové ceny nemovitostí. Vlastníci nemovitostí jsou ochotni zvýšenou investiční cenu nemovitosti uhradit s výhledem budoucích úspor na provozních nákladech, obzvláště ve světle současných vysokých cen energií.

Dopad vojenského konfliktu na Ukrajině se nadále projevuje zvýšeným kolísáním cen na finančních a komoditních trzích a dalšími důsledky pro ekonomiku, které ovlivňují i realitní trh. Ceny stavebních prací se nicméně v uplynulém roce víceméně stabilizovaly. Developerské společnosti částečně přešli s generálními dodavateli na modely výstavby cost plus fee, či kombinace pevných cen s modely cost plus fee. Vlivem vysokých sazeb hypotečního financování a zpřísnění podmínek pro dlužníky, se zpomalil prodej nových bytů. Při očekávané a finálně uzákoněné změně sazeb DPH u nových bytů z 15% na 12% od 1.1.2024 investoři bez hypotečního financování čekají s nákupy na efektivní snížení cen nemovitostí v roce 2024. Developeři brzdili tudíž zahájení výstavby nových projektů. Započatá stavební výstavba tedy dobíhá, trh stavebních prací se zpomalil a ceny subdodávek se stabilizovaly. Do budoucna se dá očekávat i mírný pokles cen stavebních prací. Zájem o nájemní bydlení byl v uplynulém roce vysoký i vlivem nedostatečné nabídky dokončených nových projektů. Do budoucna se dá nicméně očekávat snížení míry inflace, pokles úrokových sazeb hypotéčního financování, tudíž oživení zájmu o koupi nových bytů. Developeři v mezidobí (i s ohledem na účinnost nového stavebního zákona od 1.7.2024) zajišťují potřebná povolení pro nové projekty a připravují započetí jejich výstavby po druhé polovině roku 2024.

V rámci vojenského konfliktu na Ukrajině si jsou společnosti segmentu realit vědomy zvýšeného rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti zejména za strany Ruské federace. Z tohoto důvodu přijaly taková opatření, která zvyšují jejich kybernetickou bezpečnost. Provedly interní audit stávajících bezpečnostních opatření a přijaly z něj vyplývající opatření. Společnosti se také řídí doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Zemědělství

V segmentu zemědělství se činnost Skupiny zaměřuje na nákup zemědělských pozemků a provozování zemědělské činnosti se smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobou.

Skupina vlastní zemědělskou farmu, jejíž činnost je zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě převažuje pěstování krmivové základny pro dojný skot, a to především kukuřice na siláž a jetelotrávy na senáž a také pšenice. V živočišné výrobě se farma zaměřuje na chov mléčného skotu holštýnského plemene za účelem produkce mléka a prodeje mléka jako komodity a také na chov telat do půl roku věku. Farma se nachází v oblasti Moravskoslezského kraje a hospodaří na cca 3 400 hektarech půdy. Ekonomická činnost je představována prodejem pěstovaných plodin, případně chovaných zvířat a prodejem mléka, jehož roční produkce činí okolo 10 miliónů litrů mléka za rok.

Skupina dále vlastní společnost, která se zabývá nákupem zemědělské půdy v rámci Moravskoslezského kraje. Tyto nakoupené pozemky dále pronajímá, nebo mohou být předmětem dalšího prodeje do Skupiny případně třetím stranám.

Hospodářské výsledky v oblasti rostlinné výroby mohou být negativně ovlivněny nepříznivým počasím a přírodními katastrofami. Společnosti segmentu zemědělství se v rostlinné výrobě věnují především pěstování obilovin (pšenice, ječmen), kukuřice a olejnin (řepka, hořčice). Na všechny tyto plodiny může mít nepříznivý vliv sucho. Problematické je především sucho v období kvetení a tvorby semen, kdy může docházet k zasychání vrchní části plodiny a tvorby drobnějších semen. Špatné počasí může vést k horší úrodě nebo horší výtěžnosti dané sklizně v případě špatného počasí během období sklizně. Případná neúroda může vést ke snížení příjmů společností segmentu zemědělství.

Válečný konflikt na Ukrajině a s ním související vývoj celkové ekonomické situace se u společností segmentu zemědělství projevil růstem cen vstupů, především nafty, hnojiv a krmiv. K největšímu nárůstu cen vstupů došlo v roce 2021-2022 u průmyslových hnojiv, kdy jejich cena stoupla o 200 až 300 %. V reakci na takovýto vývoj došlo ke značnému zvýšení prodejních cen produktů rostlinné i živočišné výroby. V roce 2022 byly nárůsty cen nákladů částečně kompenzovány nárůstem cen prodávaných komodit. Vzhledem k vysokým cenám vstupních surovin a poklesu realizačních cen komodit nelze u společnosti segmentu zemědělství ve srovnání s rokem 2022 očekávat v dalších letech obdobné výsledky. Pokud by tento trend trval a docházelo by k dalšímu poklesu cen zemědělských produktů při zachování stávajících vyšších cen vstupních komodit, mohly by tyto faktory vést k nižším ziskům

Hospodářské výsledky společností působících v zemědělství a provozujících rostlinnou či živočišnou výrobu jsou částečně závislé na dotační politice státu a EU. Spektrum národních dotačních programů udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech. Škála dotačních programů zahrnuje oblast živočišné i rostlinné výroby, programy podporují potravinářskou výrobu, umožňují pořádání vzdělávacích akcí, prezentací výsledků práce. Dotace jsou zaměřeny především na šetrný přístup k životnímu prostředí.

V období 2023-2027 začíná platit nové období Společné zemědělské politiky, které částečně mění podmínky a výši vyplácených dotací. Díky tomu se klade větší důraz na agroenviromentální politiku a šetrný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím tzv. ekoschemat. Nově bude podporováno precizní zemědělství – moderní způsob produkce potravin, který reaguje na nové požadavky společnosti a technické možnosti digitální doby. Jedná se o ucelený systém agrotechnických opatření zavádějících technický a technologický potenciál do praxe s cílem dosažení ekologicky, energeticky a ekonomicky nejlepších výsledků při zachování kulturní krajiny a dlouhodobé udržitelnosti krajiny.

Ostatní

V omezené míře se Skupina věnuje též investicím do start-upů. V tuto chvíli jsou to především start-upy vytvářející digitální vzdělávací materiály včetně materiálů ve virtuální a rozšířené realitě. Vzhledem k tomu, že start-upy většinou negenerují stabilní příjem je ekonomická činnost představována téměř výhradně spekulací na budoucí růst tržní hodnoty start-upu. Start-upy jsou zastoupeny společností LIFELIQE CZECH s.r.o., která vytváří s použitím nejmodernějších technologií virtuální simulace a zaměřuje se na pracovní trh a rekvalifikace dospělých. Pomocí interaktivního obsahu ve 3D, virtuální a rozšířené realitě mění podobu rekvalifikací. Díky nejmodernějším technologiím se dospělí připravují na ta nejžádanější povolání v oblastech jako jsou věda, technologie, zdravotnictví nebo strojírenství.

Skupina v roce 2022 opustila segment zdravotnictví a v současné době již jen zbytkově provozuje dvě sociálně zdravotnická centra, v nichž poskytuje sociální a zdravotní péči seniorům a osobám postiženým degenerativními chorobami.

Současná ekonomická situace zůstává nadále citlivá na geopolitický vývoj ve světě. Vliv na finanční a komoditní trhy, dodavatelské řetězce a klíčové makroekonomické ukazatele s dopadem na podnikání, jako jsou míra inflace, výše úrokových sazeb, volatilita měnových kurzů a další, je stále významný. 

Vedení Společnosti zhodnotilo vliv současné ekonomické situace na její podnikání s následujícím závěrem: současná situace nemá výrazný dopad na hospodaření Společnosti. Společnost je účelově založenou obchodní firmou a její hospodaření tak podléhá vlivu hospodaření celé Skupiny. Skupina působí především v konzervativních odvětvích energetiky, realitního trhu a zemědělství. Díky rozložení podnikání Skupiny do různých odvětví je Skupina schopna eliminovat dopad případných vlivů současné ekonomické situace na jednotlivé subjekty Skupiny. Skupina jako celek tak není současnou ekonomickou situací výrazně ovlivněna.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

společnosti UNICAPITAL Invest III a.s., IČ 076 00 488, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, vyhotovená v souladu s ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech za účetní období kalendářního roku 2023

Předsedkyně představenstva společnosti UNICAPITAL Invest III a.s., IČ 076 00 488, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23927, vypracovala podle § 82 zák. č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech následující zprávu o vztazích mezi společností a ovládající osobou a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „propojené osoby“) za uplynulé účetní období tj. za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „rozhodné období“). Společnost UNICAPITAL Invest III a.s. byla v rozhodném období součástí skupiny CREDITAS (dále jen „skupina“), přičemž její struktura, vztahy mezi propojenými osobami a postavení společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. v rámci této skupiny je následovné:

Struktura vztahů ve skupině

Ovládající osoba:
Pan Pavel Hubáček, nar. 21.4.1969, bytem V Tišině 781/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Osoby přímo ovládané Ovládající osobou:

CREDITAS B.V.*, sídlo De Boelelaan 30, Unit 3.14, 1083HJ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg. číslem 76639371

*/ Společnost CREDITAS B.V. podniká v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby CREDITAS B.V., odštěpný závod, IČ: 142 86 921, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

Osoby nepřímo ovládané Ovládající osobou:

Banka CREDITAS a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 634 92 555

CREDITAS fond SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 085 33 610

CREDITSHARE s.r.o. (dříve CREDITAS Crowdfunding s.r.o.), sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 241 85 299

Creditas Services s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 093 72 881*
*/ společnost zanikla 1.12.2023 fúzí sloučením s CREDITAS Real Estate a.s.

EKORENT, spol. s r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 452 78 288

CREDITAS investiční společnost a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 142 58 846

Max banka a.s., sídlo Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 148 93 649

CREDITAS Digital Factory, s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 194 46 594
*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 15.6.2023

CREDITAS Kontaktní Centrum, s.r.o.*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 199 29 501
*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 15.11.2023

EAST Portfolio s.r.o. v likvidaci *, sídlo Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 024 48 254
*/ společnost vstoupila 1.11.2023 do likvidace

UNICAPITAL N.V.*, sídlo De Boelelaan 30, Unit 3.14, 1083HJ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod reg.č. 66551625
*/Společnost UNICAPITAL N.V. podniká v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby UNICAPITAL N.V., odštěpný závod, IČ: 078 81 720, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

CREDITAS holding SE*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 198 48 374
*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne

23.10.2023

UNICAPITAL Finance a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 056 90 421

UNICAPITAL Finance II s.r.o., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 06 097

UNICAPITAL Finance III s.r.o., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 21 754

UNICAPITAL Invest I a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 054 77 395

UNICAPITAL Invest II a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 065 49 608

UNICAPITAL Invest III a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 076 00 488

UNICAPITAL Invest IV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 086 69 732

UNICAPITAL Invest V a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 12 682

UNICAPITAL Invest VI a.s., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 117 86 558

UNICAPITAL Invest VII a.s., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 94 215

UNICAPITAL Invest VIII a.s., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 06 593

UNICAPITAL Invest IX a.s.*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 199 63 980
*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 28.11.2023

CREDITAS Fund Holding a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 34 261

CREDITAS ASSETS SICAV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 83 261

CREDITAS LOAN SICAV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 097 83 334

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.* (dříve Port Opportunity SICAV a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 191 55 441
*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 20.3.2023 pod obchodní firmou Port Opportunity SICAV a.s.

Osová PD, s.r.o. ,sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 117 24 285

CREDITAS Invest I a.s. , sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 94 363

GHPCZ INVEST LIMITED, sídlo Pindou 4, Egkomi 2409, Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo HE 365425

PHCZ OPERATIONS s.r.o., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 173 55 729

HOTEL PUPP PROPERTY s.r.o., sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 173 55 664

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, sídlo Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary, IČ 000 22 004

GRANDHOTEL PUPP s.r.o., sídlo Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary, IČ 172 70 758

INU.COM a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 142 85 550

UNICAPITAL ENERGY s.ro., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 093 25 468

UCED Energy s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 082 10 047

UCED Energy II s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 099 05 944

UCED Energy III s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 49 256

LUDS, s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 284 58 133

UCED s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 064 03 981

UCED Servis s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 069 34 552

UCED Prodej s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 036 97 312

UCED Distribuce II s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 085 31 714
*/ společnost byla předmětem divestice začátkem prvního čtvrtletí 2023

UCED Distribuce IV s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 087 83 535
*/ společnost byla předmětem divestice začátkem prvního čtvrtletí 2023

UCED Agregace s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 099 06 274

UCED Agregace II s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 48 292

UCED Agregace III s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 48 969

UCED Agregace IV s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 49 540

UCED Volt s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 175 49 710

UCED Commodities s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 174 65 273

UCED Solar s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 172 95 858

UCED Elektrárna Prostějov s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 098 20 906

VÍTKOVICE ENERGY s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 178 30 494

KGJ Flexibilita s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 191 58 904
*/ společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17.3.2023

Landreal s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 019 35 135
*/ společnost byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

UCED Volt II s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 191 01 112
*/společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.3.2023

CREDITAS Real Estate a.s., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 060 11 799

CREDITAS Real Estate Management s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 065 93 739

PARDITI House s.r.o. *, sídlo Truhlářská 1105/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 081 51 652
*/ společnost zanikla fúzí k 31.5.2023 sloučením se společností AMONIL Invest s.r.o.

AMONIL Invest s.r.o., sídlo Truhlářská 1105/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 073 79 650

GAMA PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 78 642

DB Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 275 88 971

Praga Progetti e Investimenti, spol. s r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 251 26 172

V Invest CZ a.s.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 257 94 655
*/společnost zanikla fúzí sloučením se společností CREDITAS Real Estate a.s. k 1.12.2023

DELTA PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 78 308

BETA PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 89 377

EPSILON PD s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 054 82 275

Kobylisy PD s.r.o. (dříve Ořechovka Property Development s.r.o.), sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 043 05 469

Mlynářka Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 076 80 945

BRICK Solid Real s.r.o.*, sídlo Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 089 19 615
*/společnost byla předmětem akvizice ve čtvrtém čtvrtletí 2023

GALAP ESTATE s.r.o.*, sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 061 77 590
*/ společnost byla předmetem akvizice v prosinci 2023

MELSTAR LTD, sídlo Pindou 4, Engomi, 2409, Nikósie, Kypr, reg. číslo HE 401987
*/společnost byla předmětem akvizice ve čtvrtém čtvrtletí 2023

UNICAPITAL a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 018 00 817

LEMANT Finance s.r.o., sídlo Beranových 823, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ 055 58 310

CREDITAS Office Pobřežní s.r.o. (dříve GALAP INVESTMENT s.r.o.), sídlo Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 061 77 557

Financial Consortium s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 040 23 242

MORAVAN Mléčná farma a.s. , sídlo Kateřinice č.p. 198, 742 58 Kateřinice , IČ 476 72 439

Pozemky UNICAPITAL s.r.o., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc , IČ 050 69 68

REZIDENCE U PARKU s.r.o., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 019 64 542

BONUM reality, s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 014 94 732

Pereta Estates s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 035 17 446

Reality Property II s.r.o., sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ 093 25 581

UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 029 53 200

LifeLiQe, Inc, sídlo 850 New Burton Road Suite 201, in the City of Dover, County of Kent, Delaware 19904, Spojené státy americké, reg. č. 5870921

LIFELIQE CZECH s.r.o., sídlo Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ 052 89 921

Corinth s.r.o.*, sídlo Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ 241 20 758
*/ společnost zanikla 1.12.2023 fúzí sloučením se společností LIFELIQE CZECH s.r.o.

Corinth Services s.r.o.*, sídlo Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ 241 51 777
*/ společnost zanikla 1.12.2023 fúzí sloučením se společností LIFELIQE CZECH s.r.o.

UNICAPITAL Healthcare a.s., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 057 85 057

AC pp s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 272 44 121

AC Plzeň s.r.o.*, sídlo Nad Křížkem 1102/7, Černice, 326 00 Plzeň, IČ 279 68 821
*/ společnost byla předmětem divestice k 24.10.2023

AC Správní I s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 88 061

AC Správní II s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 88 363

AC Správní III s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8,IČ 140 88 398

AC IMMO s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8,IČ 140 91 283

Prch-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 251 56 349,

F-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 284 41 397

J-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 023 76 822

Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú., sídlo Zlosyň 160, PSČ 277 44, IČ 284 46 003

Pr-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 290 29 651

Fa-Qrest s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Kalrín, 186 00 Praha 8, IČ 242 40 931

Průhonice Services, s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 271 35 527

O-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 072 87 895,

Pl-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 034 00 361

Zl-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 034 61 891

Z-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 060 34 357

Ce-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 072 34 015

L-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 072 34 571,

Pa-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 086 20 008,

Bu-Qrest z.ú., sídlo Sokolovská 675/9,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 087 44 351

AC Admin s.r.o., sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 033 10 078

Alzheimercentrum Slovakia a.s., sídlo Rekreačná 4865/7 , Piešťany 921 01, Slovenská republika, IČ 36 800 406

Alzheimercentrum Piešťany n.o., sídlo Rekreačná 4865/7, Piešťany 921 01, Slovenská republika, IČ 37 986 945

Centrum Sľňava s.r.o.*, sídlo Rekreačná 4865/7, Piešťany 921 01, Slovenská republika, IČ 52 545 164
*/ společnost byla předmětem akvizice začátkem druhého čtvrtletí 2023

DIFESA a.s., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 241 51 882

Valcha Property Development a.s., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 279 26 931

Blue Future Second s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 52 262

Blue Future Third s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 69 548

Blue Future Fourth s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 59 011

Litoměřická Property Development s.r.o.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 044 70 010
*/ obchodní podíl na společnostri byl v druhém pololetí roku 2023 předmětem divestice mimo skupinu

Hřebenky Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 047 51 914

Kačerov Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 036 16 819

Prosluněná Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 048 14 355

Prague Outdoor Parking s.r.o.*, sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 091 70 839
*/ dceřiná společnost Litoměřická Property Development s.r.o., jejíž podíl byl v druhém pololetí roku 2023 předmětem divestice mimo skupinu

Valcha PD 11C s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 92 334

Valcha PD 9 s.r.o. , sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 91 761

Valcha PD 7 a 8 s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 89 970,

Valcha PD 10 s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 91 893

Valcha PD 11A s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 92 059

Valcha PD 11B s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 176 92 245

UAB INU APP *, se sídlem Upės str. 23, Vilnius, Litva, reg. č. 306141085
*/ společnost vstoupila v říjnu 2023 do likvidace

UDRA Property Development s.r.o., sídlo Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 044 65 113

Stodůlky Property Park s.r.o.*, sídlo Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 028 66 510
*/ společnost byla předmětem akvizice ve třetím čtvrtletí 2023

Stodůlky Property Park B s.r.o.*, sídlo Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 117 24 803
*/ společnost byla předmětem akvizice ve třetím čtvrtletí 2023

NYVOYA CORE s.r.o.*, sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 076 49 240
*/ společnost byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

SKATLOP a.s.*, sídlo Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 096 90 611
*/ dceřiná společnost NYVOYA CORE s.r.o., která byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

WAMPAW s.r.o.*, sídlo Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 108 71 268
*/ dceřiná společnost NYVOYA CORE s.r.o., která byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

APULEA s.r.o.*, sídlo Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 108 71 217
*/ dceřiná společnost NYVOYA CORE s.r.o., která byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

ELYNOIA s.r.o.*, sídlo Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 108 87 199
*/ dceřiná společnost NYVOYA CORE s.r.o., která byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

KOGNIAN a.s.*, sídlo Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 107 86 678
*/ dceřiná společnost NYVOYA CORE s.r.o., která byla předmětem akvizice začátkem třetího čtvrtletí 2023

2. Úloha ovládané osoby v rámci skupiny

Ovládaná osoba je účelově založenou společností k emitování korporátních dluhopisů v rámci dluhopisového programu a následně k půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině, a to v souladu se Základním prospektem dluhopisového programu a konečnými emisními podmínkami. Ovládaná osoba, jako emitent, sama nepůsobí v žádném odvětví a nevyvíjí vlastní podnikatelskou činnost.

3. Způsob a prostředky ovládání

Mezi ovládající osobou ani jinými osobami jí ovládanými a ovládanou osobou nebyla uzavřena žádná ovládací smlouva. K ovládání ovládané osoby docházelo v rozhodném období prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného z účetní závěrky za rok 2022

Úvěrové smlouvy:

Protistrana smlouvy

Smlouva

Objem úvěru k 31.12.2023

Druh plnění Přijatý/poskytnutý ovládanou osobou

Datum splatnosti

Počet smluv

Úroková míra

Adekvátní protiplnění

Rozmezí úrokové míry

UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  703 625 738,55 Kč 22.03.2024 pohyblivá 6,30 – 7,80 %
UNICAPITAL Finance a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  274 261,45 22.03.2024 pohyblivá 6,30 – 7,80 %
UNICAPITAL Healthcare a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  78 777 394,67 06.09.2026 7 % -
CREDITAS Real Estate a.s. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  0,00 Kč 22.03.2024 pohyblivá 6,30 – 7,80 %
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  37 044 651,09 15.05.2024 5,20 % -
UCED Energy s.r.o. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  39 779 890,23 06.09.2024 6,00 % -
UCED Distribuce II s.r.o. Rámcová smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  0,00 Kč 01.11.2024 6,00 % -
Pozemky UNICAPITAL s.r.o. Smlouva o úvěru poskytnuté/peněžité 1 ano
  62 519 754,08 30.06.2026 7,00 % -

Transakce s dluhopisy:

Protistrana Transakce s dluhopisy Objem transakce Počet dluhopisů Cena
Banka CREDITAS a.s. Nákup 549 800 000 Kč 5 498 100 %

Provozní smlouvy:

Protistrana smlouvy Smlouva Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou Počet smluv Adekvátní protiplnění
Banka CREDITAS a.s. Smlouva o distribuci a administraci Emise dluhopisů přijaté/věcné 4 ano

5. Přehled vzájemných smluv v rámci skupiny

Provozní smlouvy:

Protistrana smlouvy Smlouva Druh plnění přijatý/poskytnutý ovládanou osobou Počet smluv Adekvátní protiplnění
UNICAPITAL N.V. Rámcová smlouva o poskytování právních a poradenských služeb přijaté/věcné 1 ano
  Smlouva o spolupráci přijaté/věcné 1 ano
  Rámcová smlouva o poskytování controllingových služeb přijaté/věcné 1 ano
  Smlouva o vedení účetnictví přijaté/věcné 1 ano
Pereta Estates s.r.o. Smlouva o poskytnutí sídla přijaté/věcné 1 ano
CREDITAS B.V. Servisní smlouva – finance přijaté/věcné 1 ano
  Smlouva o spolupráci přijaté/věcné 1 ano

V Olomouci dne 7. února 2024

Ruční podpis A. Sikorová

JUDr. Alena Sikorová
předsedkyně představenstva

Příloha č. 1 – Organizační struktura Skupiny k 31. prosinci 2023